Wednesday, April 30, 2008

kannada bhajans

ಕೆಲವು ಭಜನೆಗಳು

೧) ಮಹಾರಾಜ್ ನಿನ್ನನು|ಬೇಡುತಿಹೆ ನಾನು||
ಮಹನೀಯ ಎನ್ನನು|ಕೈ ಬಿಡಬೇಡೆಂದು|ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು|| ||ಪ||

ನಾಮದ ಮಣಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ|ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿದೆ|


ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ |ಭಕ್ತರ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆ|ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದೆ||

ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ನೀ|ಕೆಂಡವನ್ನೇ ನುಂಗಿದೆ|
ಮಾಝೇ ಸದ್ಗುರು ರಾವೋ|ಎಂದು ಪಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ|ಎಂದು ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡೆ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ|ಸದಾ ವಾಸಿಪೆನೆಂದೆ|
ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ವನ್ನೆ ಹರಿಸಿ|ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೆಂದೇ|ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೆಂದೇ||
ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ|ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡೆನ್ನ|
ಸಾಮಿದಾಸ ಬೇಡುವ| ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೆಂದು| ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೆಂದು||

೨)
ನಮೋ ದೇವಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ| ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ||
ಪತಿತಪಾವನನು ನೀನು| ಮಹಾ ಪತಿತನು ನಾನು||
ದೀನ ಬಂಧುವು ನೀನು| ಬಹು ದೀನನು ನಾನು||
ನೀನು ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ| ನಾನು ಶರಣು ಬಂದೆನಲ್ಲಾ||
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೊ ಪದರಿನೊಳಗೆ| ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹಚ್ಚೋ ಎನಗೆ||
ಮಾಡೋ ಭಗವಂತ ನನ್ನ| ಮಹಾಭಾಗವತನನ್ನ||

೩)
ಶ್ರೀ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ | ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಅನನ್ಯ||
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ|ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ| ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರ ಜಗಮಾನ್ಯ||
ಮಾನಗಂಗಾ ತಟದಲ್ಲಿ| ಗೋಂದಾವಳಿಯ ಪುರದಲ್ಲಿ|
ಗೀತಾಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ| ಜನಿಸಿದೆ ಗಣಪತಿ ನಾಮದಲಿ||
ಅಜ್ನಾನಾದಿಗಳ್ ನೀಗಿಸುತ| ಸುಜ್ನಾನವನೇ ಬೋಧಿಸುವ||
ನೇಮದಿ ನಾಮದ ತಾರಕವ| ಸಾರುತ ಜಗವನು ಪೊರೆಯುತಿಹ||
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪೂಜಿತನ| ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಮಾರುತಿಯ||
ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸುವ| ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯುತಿಹ||

Parables & Stories told by Sri Maharaj

THE YOUNG WIFE.
Thee was once a young man who lived in the country-side. He had a large house with a garden round it. He got married to a nice young girl. In memory of their marriage, they planted a mango sapling in the garden. The young man put costly manure so that it may grow into a fine tree. After some days, however, the sapling died. He was surprised and asked his wife how that could have taken place. She said, ' I do not know how it happened. I tended the sapling with great care. I put hot ashes at its bottom and gave it cold water some times'. The young man felt very sorry but did not speak a word.
Moral:- Worldly disciples are like the young lady. The Master plants the sweet and delicate sapling of the love of God in the disciple's heart. He tends it with motherly care.But the disciple puts at its bottom hot ashes of intense attachment to carnal pleasures. Sometimes he pours the cool water of the Divine Name. As a result, the delicate sapling suffers death. The Master is helpless. The disciple is left without the love of God.
-----From The Saint Of Gondavale by Prof.K.V. Belsare.