Tuesday, November 11, 2008

ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ

ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ತವಶರಣಂ/ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತವಶರಣಂ //ಸದ್ಗುರುಮೋರ್ತೇ ತವಶರಣಂ/ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತವಶರಣಂ//

ಗೊಂದಾವಲೇಕರ ತವಶರಣಂ/ಗೋಧನರಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ//ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ತವಶರಣಂ/ಭಕ್ತೊಧ್ಧಾರಕ ತವಶರಣಂ//

ಯೋಗಾನಂದ ತವಶರಣಂ /ಯೋಗಿ ನಿರಂಜನ ತವಶರಣಂ//ರಾಮದಾಸ ತವಶರಣಂ /ರಾಮರೂಪಿ ತವಶರಣಂ//

ಕ್ರುಪಾಮೂರ್ತೆ ತವಶರಣಂ/ಕ್ರುಪಾನಿಧೆ ತವಶರಣಂ//ಶಾಂತಮೂರ್ತೆ ತವಶರಣಂ/ಶಾಂತಸಾಗರ ತವಶರಣಂ//

ಮಾರುತಿರೂಪ ತವಶರಣಂ /ಮಾರಾಕಾರ ತವಶರಣಂ //ಗೀತಾಪುತ್ರನೆ ತವಶರಣಂ/ಗೀತಾಬೋಧಕ ತವಶರಣಂ//

ದುರ್ಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ/ ಸಜ್ಜನರಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ//ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ತವಶರಣಂ/ ಕಾರುಣಮೂರ್ತೇ ತವಶರಣಂ//

ರಾವುಜಿಪುತ್ರನೆ ತವಶರಣಂ/ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ್ಹಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ//ಜ್ನಾನಾನಂದ ತವಶರಣಂ/ಜ್ನಾನಪ್ರಕಾಶಕ ತವಶರಣಂ//

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ತವಶರಣಂ/ ವೇದೋದ್ಧಾರಕ ತವಶರಣಂ//ಗಣಪತಿ ನಾಮಕ ತವಶರಣಂ/ ಗಣ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ತವಶರಣಂ//

ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೆ ತವಶರಣಂ/ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣ ತವಶರಣಂ//ರಾಮನಾಮಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ/ಕಾಮಿತದಾಯಕ ತವಶರಣಂ//

ವೇಣೀಭಂದನ ತವಶರಣಂ/ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನೆ ತವಶರಣಂ//ಸುಂದರಮೂರ್ತೆ ತವಶರಣಂ/ ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕ ತವಶರಣಂ//

ಭವಭಯವರ್ಜಿತ ತವಶರಣಂ/ಭವಭಯನಾಶಕ ತವಶರಣಂ//ಕರಣಿಕವಂಶಜ ತವಶರಣಂ/ಗುರುದರ್ಶನಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ//

ಲೋಕಪೂಜಿತ ತವಶರಣಂ/ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ತವಶರಣಂ//ತುಕಾರಾಮಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ/ನಿಷ್ಕಾಮಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ//

ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ತವಶರಣಂ/ಮೋಕ್ಷಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ//ಭಾಗೀರಥೀಪತಿ ತವಶರಣಂ/ಭಾಗವತಾಶ್ರಯ ತವಶರಣಂ//

ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಕ ತವಶರಣಂ/ಚಿನ್ಮಯರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ//ಭೀತಿನಾಶಕ ತವಶರಣಂ/ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ//ಕಾಶೀವಾಸಾ ತವಶರಣಂ/ಕ್ಲೇಶನಾಶಕ ತವಶರಣಂ//

ಮಾಯಾರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ/ಮಾಯಾರಹಿತನೆ ತವಶರಣಂ//ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ/ನಿತ್ಯಭೋಧಕ ತವಶರಣಂ//

ನಾಗಪಾಶಛೇದಕ ತವಶರಣಂ/ಯೋಗಶಕ್ತಿಯುತ ತವಶರಣಂ//ಅಭಿಮಾನವರ್ಜಿತ ತವಶರಣಂ/ತ್ರಿಭುವನಪಾಲಕ ತವಶರಣಂ//

ಪ್ರೇತೋಜ್ಜೀವಕ ತವಶರಣಂ/ನಿತ್ಯಯೋಗಿನುತ ತವಶರಣಂ//ಕರ್ಮಭೋಧಕ ತವಶರಣಂ/ನಿರ್ಮಲಜ್ನಾನಿ ತವಶರಣಂ//

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರಿಯ ತವಶರಣಂ/ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ//ಪರಮೋದ್ಧಾರ ತವಶರಣಂ/ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ//

ಯೋಗದಂಡಭೂಷಿತ ತವಶರಣಂ/ಯೋಗನಿಲಯನೆ ತವಶರಣಂ//ಅನ್ನವೃದ್ಧಿಕರ ತವಶರಣಂ/ಅನಾಥನಾಥ ತವಶರಣಂ//

ಭದ್ರಾಧೀಶನೇ ತವಶರಣಂ/ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರಕ ತವಶರಣಂ//ಶಾಂತಾಪಿತನೆ ತವಶರಣಂ/ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಕ ತವಶರಣಂ//

ಧರ್ಮೋಧ್ಧಾರಕ ತವಶರಣಂ/ಸನ್ಮಾರ್ಗಬೋಧಕ ತವಶರಣಂ//ಕ್ಷೀರವೃಧ್ಧಿಕರ ತವಶರಣಂ/ ಕ್ಷಾರಮಧುರಕರ ತವಶರಣಂ//

ಸುರವರಸನ್ನುತ ತವಶರಣಂ/ ಭಾನುವರಪ್ರದ ತವಶರಣಂ//ನೀಲಕಂಠ ರಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ/ ಮಾಲಾಶೋಭಿತ ತವಶರಣಂ//

ಮನ್ಮಥರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ/ ಮನ್ಮಥ ಹಿತನುತ ತವಶರಣಂ//ಅಶ್ವರಕ್ಷಕ ತವಶರಣಂ/ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ತವಶರಣಂ//

ಮಹಾರೋಗಹರ ತವಶರಣಂ/ಮಹಾಮಹಿಮನೆ ತವಶರಣಂ//ಮಾತೃವಾಕ್ಯ ಪಾಲಕ ತವಶರಣಂ/ಮಾತೃಸೇವಕ ತವಶರಣಂ//

ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ತವಶರಣಂ/ಮಂಗಳರೂಪನೆ ತವಶರಣಂ//ಜಯಜಯಗುರುವರ ತವಶರಣಂ/ ಜಯಜಯಸದ್ಗುರು ತವಶರಣಂ//

ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ತವಶರಣಂ/ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತವಶರಣಂ//ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ/ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ತವಶರಣಂ//