Friday, June 29, 2012

Poojya Sri Ramaseshaiah's Memorial Day - 28-6-2012

Sri B.C.Prasad celebrated the memorial day of his father Sri B.S. Ramaseshaiah in his house at Whitefield,Bangalore on 28th. He had arranged Bhajan in the evening from 6.30 p.m. at
'Chaitanya Bharathi' hall in his residence.
Sri B.S.Ramaseshaiah was a staunch devotee of Sri Brahmachaitanya Maharaj and used to do Bhajans (Raghu pathi raghava raja ram Patita pavana seeta ram) hours together non-stop. He used to go round Chintamani for Ramadasi Bhiksha chanting the Bhajan from 7 a.m.to 2.00p.m (or more), every Thursday.. The rice and money thus collected was for the maintenance of the Chintamani Mandir.He did this nearly for 50 years. In his memory, devotees from Chintamani Mandir participated in the Bhajan program at White-field.
b

Friday, June 22, 2012

A kannada poem by Sri G.Jairam


Guru Bhakta Sri G.Jairam writes in this poem, asks the other devotees, to go to Gondavale to visit Shri Brahmachaitanya Mandir.


       UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¤ßj

UÉÆÃAzÁªÀ¯ÉAiÀÄ zÀgÀıÀ£ÀPÁV ºÉÆÃUÀĪÀ §¤ßj ¸ÀdÓ£ÀgÉ ||¥À||
§æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ PÉëÃvÀæªÀ PÁt®Ä vÀªÀPÀ¢ £ÁÀªÀÅ C£ÀÄ¢£ÀªÀÅ |C ¥À||

gÀªÀÄ£ÁªÀÄzÀ WÉÆõÀªÀ PÉüÀ®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ£À PÀtÄÛA§ £ÉÆÃqÀ®Ä
D¬Ä ¸ÁºÉçgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£ÀĪÀÄ£èªÀ£ÀÄ ¥ÀÅ®PÀUÉƽ¸À®Ä  |1|
¨sÀQÛAiÀÄ gÀ¸ÀUÀAUÉ aªÀÄÄäªÀ PÉëÃvÀæ  ¨sÀPÀÛgÀ ¥Á°£À ¸ÀéUÀð ¸ÀAPÉÃvÀ
¸ÁzsÀÄ ¸ÀdÓ£ÀgÀ £É¯ÉAiÀiÁzÀ PÉëÃvÀæ ªÀÄÄQÛªÀiÁUÀðQzÀÄ ¸ÁzsÀ£À PÉëÃvÀæ  |2|

§æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ»ªÉÄ C¥ÁgÀ, CªÀgÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ dUÀ¢ ¥Àæ¸ÁgÀ
¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£À¢ ¹ÜvÀgÀÄ ¸ÁPÁgÀ ZÉÊvÀ£Àå zÁ¸À£À ¨Á¼É®è ¸ÀÄR¸ÁgÀ ||2||

                                           f. eÉÊgÁªÀiï
                                          19-6-2012                                                  

Friday, June 15, 2012

63rd varshilotsav-13-6-2012

                                        63 rd VARSHIKOTSAV - 13-6-2012
   On June 13,1949, Parama poojya Tatya Saheb  Ramachandra Chintamani Ketkar Maharaj and Parama poojya Kundagol Narayanappa Maharaj installed the divine idols.Then, Sri Maharaj himself prayed Sri Ram to stay here. And Sri Maharaj assured that he will always be present here. 63 years have elapsed. Wc can feel Sri Maharaj's presence here. Vasrhikotsav was celebrated on 13-6-12. A few pictures.....
 100th year of Sri Maharaj's Grace on Poojya Venkannaiah is in the year 1913.


Thursday, June 7, 2012

Poojya Keshav Rao Belsare's Pravachan in Marathi-3


Parama poojya Baba Keshava Rao Belsare wrote many books on Shri Brahma chaitanya Maharaj,Gondavalekar. His lectures were very simple but had a deep understanding of the philosophy of Shri Maharaj.Some of his lectures are recorded. Many thanks to Shri Arun Lele for providing the C.D.of his lectures.

Monday, June 4, 2012

Satsang at Sri Ashwathnarayana Setty's house (2-6-12)

Sri Rama Samartha

Sri Ashwathanarayana Setty of Byatarayanapura,Mysore Road,Bangalore had invited Chntamani Mandir Devotees along with Sadguru Padukas. Bhajans, Japanusthan and Pravachan reading was carried out. Many local devotees had also gathered.Saturday, June 2, 2012