Friday, June 22, 2012

A kannada poem by Sri G.Jairam


Guru Bhakta Sri G.Jairam writes in this poem, asks the other devotees, to go to Gondavale to visit Shri Brahmachaitanya Mandir.


       UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¤ßj

UÉÆÃAzÁªÀ¯ÉAiÀÄ zÀgÀıÀ£ÀPÁV ºÉÆÃUÀĪÀ §¤ßj ¸ÀdÓ£ÀgÉ ||¥À||
§æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ PÉëÃvÀæªÀ PÁt®Ä vÀªÀPÀ¢ £ÁÀªÀÅ C£ÀÄ¢£ÀªÀÅ |C ¥À||

gÀªÀÄ£ÁªÀÄzÀ WÉÆõÀªÀ PÉüÀ®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ£À PÀtÄÛA§ £ÉÆÃqÀ®Ä
D¬Ä ¸ÁºÉçgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£ÀĪÀÄ£èªÀ£ÀÄ ¥ÀÅ®PÀUÉƽ¸À®Ä  |1|
¨sÀQÛAiÀÄ gÀ¸ÀUÀAUÉ aªÀÄÄäªÀ PÉëÃvÀæ  ¨sÀPÀÛgÀ ¥Á°£À ¸ÀéUÀð ¸ÀAPÉÃvÀ
¸ÁzsÀÄ ¸ÀdÓ£ÀgÀ £É¯ÉAiÀiÁzÀ PÉëÃvÀæ ªÀÄÄQÛªÀiÁUÀðQzÀÄ ¸ÁzsÀ£À PÉëÃvÀæ  |2|

§æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ»ªÉÄ C¥ÁgÀ, CªÀgÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ dUÀ¢ ¥Àæ¸ÁgÀ
¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£À¢ ¹ÜvÀgÀÄ ¸ÁPÁgÀ ZÉÊvÀ£Àå zÁ¸À£À ¨Á¼É®è ¸ÀÄR¸ÁgÀ ||2||

                                           f. eÉÊgÁªÀiï
                                          19-6-2012