Saturday, April 26, 2014

Poojya Venkannaiah's Jayanthi (26th April 2014)

²æÃgÁªÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð
²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁeï Qà eÉÊ

¥ÀÆdå ²æà UÀAdÆgÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ


¸ÀzÀÄÎgÀÄ ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁdgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAvÀgÀAvÉ fêÀ£À £Àqɹ aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ²æà gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹          ²æà UÀÄgÀĪÁeÉá÷AiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Á°¹zÀ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ MAzÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ:

aAvÁªÀÄt ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀAdÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ²æà wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ªÉAPÀl®PÀëöäªÀÄä zÀA¥ÀwU¼À  »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÁ:4-5-1883gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀ£À£ÀÄß N¢¸À®Ä gÁdzsÁ¤AiÀiÁzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. C°è ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ JAf¤ÃAiÀÄjAUï ¸ÀÆÌ°£À°è N¢zÀgÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä D¢£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹ÛçgÀªÀgÀÆ CzÉà ¸ÀÆÌ°UÉà ¸ÉÃjzÀgÀÄ. E§âgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ eÉÆvÉAiÀįÉèà EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JAf¤ÃAiÀÄjAUï ¸ÀÆÌ°£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀµÀð, ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV §gÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ°è C£ÀÄwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ §ºÀ¼À zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÈzsÀÞ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâgÀÄ KPÀ¥Áà, §ºÀ¼À T£ÀߣÁVgÀĪÉ. vÉÆUÉÆà F ¥ÀĸÀÛPÀ vÉÆUÉÆAqÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄ, M¼ÉîAiÀÄzÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÉý, MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀPÁAqÀ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. CªÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀPÁAqÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. D±ÀÑAiÀÄðªÉãÉAzÀgÉ, MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉà UÉeÉmï £ÉÆÃn¦üPÉõÀ£ï£À°è FUÁUÀ¯Éà ¤ÃrzÀ GwÛÃtðgÁzÀªÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ eÉÆvÉ PɼÀPÀAqÀ E¤ß§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ GwÛÃtðgÁVgÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ºÉ¸ÀgÉà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀzÁVvÀÄÛ. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ¨sÀUÀªÀzÀãQÛ¬ÄzÀÝ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ F WÀl£É ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÉÄðzÀÝ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ºÉaѹvÀÄ. JAf¤ÃAiÀÄjAUï ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸À¨ï NªÉÀ¹ÃðAiÀÄgï PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨É£ÀPÀ£ÀPÉgÉAiÀÄ ²æÃ.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁVÃgÀyAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ®UÀߪÁV E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ, aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÆ DUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ¨sÁVÃgÀy wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ E£ÀÆß aPÀ̪ÀgÁzÀÄzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ²æêÀÄw ¨sÁVÃgÀyAiÀĪÀgÀ vÀAV ²æêÀÄw ®QëöäzÉêÀªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀgÀÄ.

CªÀgÀÄ ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÀUÀªÀvï aAvÀ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁªÀÄ£ÁªÀÄzÀ G¥Á¸À£É aPÀÌA¢¤AzÀ C¨sÁå¸ÀªÁVvÀÄÛ. M§â ¸ÀAvÀ UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀPÁÌV ºÀA§°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀ®Ä CªÀjUÉ aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½îUÉ ªÀUÀðªÁ¬ÄvÀÄ. PÀbÉÃj, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½îAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À PÉgÉPÀmÉÖ, gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀuÉ, ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¥Á°UÉ ©¢ÝvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄ£É aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½îAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÉÄÊ° zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ°èUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÉgÉPÀmÉÖ PÁªÀÄUÁjUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. 1913£Éà E¸À« £ÀªÉA§gï wAUÀ¼ÀÄ. ªÀÄzsÁºÀß HlzÀ «gÁªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. vÀA¢zÀÝ §ÄwÛAiÀÄ°èzÀÝ ®WÀÄ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁr, MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À zsÁå£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝUÀ ªÀĺÁ ¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀĺÁ ¥ÀÄgÀĵÀ, JA§ ±À§Ý PÉý¹vÀÄ. PÀtÄÚ ©lÄÖ £ÉÆÃrzÀgÉ JzÀÄjUÉ M§â DeÁ£ÀĨÁºÀÄ ¸ÀAvÀgÉƧâgÀÄ ¤AwzÁÝgÉ. CªÀgÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ®Æè M¨ÉÆâ§â ²µÀåjzÁÝgÉ. AiÀiÁgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀjgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¢ÃWÀðzÀAqÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÉÆÃAzÁªÀ¼ÁåªÉ, JA§ ±À§Ý PÉý¹vÀÄ. DzÀgÉ, £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr K¼ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀAvÀgÀÄ CAvÀzsÁð£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. F C±ÀÑAiÀÄðzÀ WÀl£É¬ÄAzÀ «¹ävÀgÁzÀ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄUÉ UÉÆAzÁªÀ¼ÁåªÉ ¥ÀzÀzÀ CxÀð UÉÆwÛgÀ°®èªÁzÀÄzÀjAzÀ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä qÉÊjAiÀÄ°è §gÉ¢lÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½îUÉ »AwgÀÄVzÀgÀÄ.

 zÉñÀ¸ÀÜ (ªÀÄgÁp ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀ) ¸ÉßûvÀgÉƧâgÀÄ UÉÆAzÁªÀ¼ÁåªÉ, JAzÀgÉ UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ¨Á JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. DzÀgÉÉ UÉÆÃAzÁªÀ½ J°èzÉ JA§ «µÀAiÀÄ w½¢gÀ°®è.

MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ ©vÀÄÛ. PÀ£À¹£À°è ²æà ªÉʵÀÚªÀgÉƧâgÀÄ VÃvÁ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝgÉ. ªÀÄvÉÆۧ⠲æà ªÉʵÀÚªÀgÀÄ VÃvÁ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ PÀqÉUÉ PÉÊ vÉÆÃj¹ CªÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃzÀgÉ J¯Áè w½AiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ CªÀgÀ PÀ£À¹£À §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ JA¢£ÀAvÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ CqÁØqÀ®Ä ºÉÆÃV »A¢gÀÄUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀÅ PÀ£À¹£À°è PÀAqÀ ²æà ªÉʵÀÚªÀgÉà ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀÄ. ºÀµÁð±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ CªÀgÀ PÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä, CªgÉà ªÀiÁvÀ£Ár¹, §¤ß E¯Éèà £ÀªÀÄä ªÀÄ£É, JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ.

D ²æïªÉʵÀÚªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ²æÃ.gÀAUÁZÁgï, CªÀgÀÄ ¥ÉÆð¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÄÝ C°è£À ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤Ãr aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ ºÉÆÃmɯï (ªÀÄ£ÉAiÀįÉèÃ) £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°èzÀÝ VgÁQUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ.gÀAUÁZÁAiÀÄðgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ©lÖgÀÄ. DUÀ, CªÀjUÉ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ DzÀ ¸ÀAvÀ zÀ±Àð£À ºÁUÀÆ PÀ£À¹£À «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ²æà gÀAUÁZÁAiÀÄðgÀÄ ¸ÀévÀB AiÉÆÃVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ C¯Éèà PÀĽwgÀ®Ä ºÉý zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ WÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ºÉýzÀgÀÄ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¥ÀÆ£ÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÊ¯ï ªÀiÁUÀðzÀ°è PÉÆÃgÉUÁAªï JA§ ¤¯ÁÝt«zÉ. C°èAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ UÉÆÃAzÁªÀ½ JA§ ¸ÀtÚ UÁæªÀĪÉÇA¢zÉ. C°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀªÉÇAzÀgÀ°è ²æçæºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁdgÉA§ ¸ÀAvÀjzÁÝgÉ. CªÀgÉà ¤ªÀÄUÉ zÀ±Àð£À«vÀÛªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ £À«Ää§âjUÀÆ §gÀ®Ä ºÉýgÀĪÀgÀÄ JAzÀgÀÄ.

EzÁzÀ JAlÄ ¢£ÀUÀ¼À¯Éèà ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ²æà gÀAUÁZÁAiÀÄðgÀ eÉÆvÉ UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. UÀÄgÀÄ zÀ±Àð£ÀzÀ GvÀÌl EZÉÒ¬ÄA¢zÀÝ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ K£ÉÆà MAzÀÄ ºÀµÀð, ªÉÊgÁUÀå CªÀj¹vÀÄÛ. zÁjAiÀÄ°è ¨ÉÃqÀÄvÁÛ §AzÀ ©PÀëÄPÀjUɯÁè zsÁgÀ¼ÀªÁV a®ègÉ PÁ¸ÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²æà gÀAUÁZÁAiÀÄðgÀÄ E°è vÀ¤ß, ¤ªÀÄä¯Éèà EzÀÝgÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ºÀt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÊZÁa ºÀtzÀ aîªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §½ Ej¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ UÉÆÃAzÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ zÀ±Àð£À¢AzÀ ¥ÀļÀQvÀgÁzÀgÀÄ. CªÀjUÁzÀ D D£ÀAzÁ£ÀĨsÀªÀªÀÅ ªÀtð£ÁwÃvÀ.
²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ D ¢£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. zÀÆgÀ¢AzÀ E§âgÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°è£À PÉ®ªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
²æà ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß PÀAqÀ ªÉÄÃ¯É EªÀjUÉ vÀAUÀ®Ä MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CgÀw, ¨sÀd£ÉUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É HlzÀ K¥ÁðmÁVvÀÄÛ. £ÀÆgÁgÀÄ d£À Hl ªÀiÁrzÀgÀÄ. C°èAiÀÄ ¢£ÀZÀjAiÉÄà ºÁUÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUɯÁè E½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀܼÀ, HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼É¯Áè £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. CªÀgÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ C¯Éèà G½zÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£É߯Áè CwyUÀ¼ÀAvÉ ¦æÃw DzÀgÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉÆÃV ¸ÉÃjzÀ ¢£À, gÁwæ HlzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ ¨sÀd£ÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ gÀÆ«ÄUÉ »AwgÀÄUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²æà gÀAUÁZÁAiÀÄðgÀ §½¬ÄzÀÝ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÁt°®è. CªÀgÀÄ PÀÆwzÀÝ eÁUÀ, NqÁrzÀÝ ¸ÀܼÀUÀ¼À¯Éè¯Áè ºÀÄqÀÄQzÁݬÄvÀÄ. CµÀÖgÀ°è, AiÀiÁgÉÆà ©ÃUÀzÀPÉÌ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀgÀÄ. DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ, HlzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ, C°è vÀmÉÖUÀ¼À£É߯Áè vÉƼÉzÀÄ ¸ÀPÀæªÀĪÁV eÉÆÃr¹nÖzÀÝgÀÄ. CzÀgÀÆ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ MAzÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ°è ©ÃUÀzÀ PÉÊ ¹QÌvÀÄ.

²æà ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀåQÛvÀé, £ÀqÉ, £ÀÄrUÀ½AzÀ DPÀ¶ðvÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ C£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà EgÀ°®è. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉÃUÀ£ÉzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀUÀAUÁ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr, C»ßPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ²æà gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ, C°è ²æÃ.ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ d£À £ÉgÉ¢zÁÝgÉ. ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ¯ÉÃ, PÀĽwzÀÝ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯ÉÃ, ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÉÊ vÉÆÃj¹ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀgÀÄ. ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ EªÀgÀ §® Q«AiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ vÁgÀPÀ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀzÉò¹zÀgÀÄ.

£ÀAvÀgÀ ºÉýzÀgÀÄ::           1) vÀqɬĮèzÉ £ÁªÀĸÀägÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ
2) gÁªÀÄ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀÄ - ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ
3) ¸ÀtÚ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄ
4) G¥Á¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄ

MAzÉgÀqÀÄ ¢£À UÉÆÃAzÁªÀ½AiÀÄ°è ªÀĺÁgÁdgÀ ¸Á¤ßzsÀåzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä d¥Á£ÀĵÁ×£ÀªÀ£ÀÄß dgÀÄV¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ C¥Ààt ¥ÀqÉzÀÄ, CªÀjAzÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¥ÁzÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îUÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, ªÀĺÁgÁdgÀ avÀæ, ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ ¥ÀÆf¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä C£ÀĵÁÖ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. DzÀgÉ, ²æÃ.ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À EªÀjUÉ ®¨sÀå«gÀ°®è. UÉÆÃAzÁªÀ½¬ÄAzÀ »AwgÀÄVzÀ MAzÀÄ wAUÀ½£À¯Éèà EªÀjUÉ ²æÃ.ªÀĺÁgÁdgÀªÀgÀÄ zÉúÀ ©lÖ ªÁvÉð mÉ°UÁæªÀiï ªÀÄÆ®PÀ §AvÀÄ. PÉý §ºÀ¼À zÀÄBR ¥ÀlÄÖ UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ.  ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÅ vÀAzÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ vÀªÀÄä PÉñÀ ªÀÄÄAqÀ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zsÀªÉÆðÃzÀPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

²æÃ.ªÀĺÁgÁdgÀÄ zÉúÀ ©qÀĪÀ ¸Àé®à ¢£À ªÉÆzÀ®Ä ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ zÀ±Àð£À ¤Ãr UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ G¥ÀzÉñÀ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄzÀÄ MAzÀÄ gÉÆÃZÀPÀ «µÀAiÀÄ. ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀgÀ fëvÀ PÁ®zÀ°è C£ÉÃPÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÝgÀÄ; PÀlÄÖªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹zÀÝgÀÄ. C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ gÁªÀÄ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀÄUÀ滹 CªÀgÀ£ÀÄß GzÀÞj¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ, CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀæzÉñÀzÀ°èzÀÝ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß eÁÕ¦¹PÉÆAqÀAvÉ, vÀªÀÄä fëvÁªÀ¢üAiÀÄ PÉÆ£É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬÄɹPÉÆAqÀzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAvÀåzÀ C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ gÁªÀÄ£ÁªÀÄzÀ ¸À« ºÀvÀÄÛªÀAvÁ¬ÄvÀÄ; ¸ÀZÁÑjvÀæ ¨É¼É¸À®Ä £ÉgÀªÁ¬ÄvÀÄ.

UÉÆÃAzÁªÀ½¬ÄAzÀ »AwgÀÄVzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀjUÉ ¥ÀæªÉÆõÀ£ï ªÉÄÃ¯É ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉUÉ ªÀUÀðªÁ¬ÄvÀÄ. aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è EªÀgÉÆqÀ¤zÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ «ÄvÀægÀÄ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ C£À£Àå ¨sÀPÀÛgÁV©lÖgÀÄ. CªÀgÀ°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ ¥ÀAiÀÄå®ÆgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄågï ªÀÄvÀÄÛ ²æà K.¦.¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ°UÀgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ J°èzÀÝgÀÆ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨É¼É¹ CªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ G¥Á¸À£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

UÉÆÃAzÁªÀ½AiÀÄ°è ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁdgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ DgÁzsÀ£ÉÆÃvÀìªÀªÀÅ ¸ÀªÀiÁü¢ü ªÀÄA¢gÀzÀ GzÁÏl£É, ²¯Á ¥ÁzÀÄPÁ ¸ÁÜ¥À£É AiÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ²æà f.ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ «ÄvÀægÉÆqÀ£É ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄA¢ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹  PÀÈvÁxÀðgÁzÀgÀÄ. C°è ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ C£À£Àå ¨sÀPÀÛgÁzÀ ¨sÁªÀÇ ¸ÁºÉèï PÉÃvÀÌgï, vÁvÁå ¸ÁºÉèï PÉÃvÀÌgï ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨É¼É¬ÄvÀÄ.. C°è CªÀjUÁzÀ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀAvÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÉAzÀgÉ ²æà §æºÁä£ÀAzÀ ªÀĺÁgÁdgÀzÀÄ.
²æà §æºÁä£ÀAzÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼ÀzsÀrAiÀÄ°è DZÀj¸ÀĪÀ ²æà gÁªÉÆÃvÀììªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DºÁ餹zÀÝgÀÄ.
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ MA§vÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼ÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä D¦üÃ¸ï £À°è gÀeÁ ¹UÀĪÀAwgÀ°®è. gÀeÁ C¥ÀàuÉUÉÆøÀÌgÀ Cfð ºÁQzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ºÉÆgÀqÀ ¨ÉÃPÁzÀ ¢£À §AzÀgÀÆ gÀeÁ ªÀÄAdÆgÁVgÀĪÀ C¥ÀàuÉ ¥ÀvÀæ §gÀ°®è. DzÀÝjAzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ gÀeÁ ºÉÃUÀÆ EzÀÝzÀjAzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¢£À ºÉÆÃV §AzÀÄ ©qÉÆÃtªÉAzÀÄ ¨É¼ÀzsÀrUÉ ºÉÆgÀlÄ©lÖgÀÄ. C°è ²æà §æºÁä£ÀAzÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ «±Áé¸À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹ C°ègÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ §ÄªÁ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¨sÀd£É, d¥Á£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀÄ, ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ¢£À ºÉÆgÀqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁV ²æà §æºÁä£ÀAzÀgÀ°è CjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, FUÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ, EgÀÄ CAvÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀAvÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ EgÀĪÀAw®è. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À PÀ¼ÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀĪÀ EbÉÒAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ²æà §æºÁä£ÀAzÀjAzÀ CzÉà GvÀÛgÀ. C¼ÀÄQ¤AzÀ¯Éà ¢£À PÀ¼ÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ºÉÆwÛUÉ gÀeÁ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀgÀ D¦üù£À «ÄvÀægÉƧâgÀÄ EªÀjgÀĪÀ°èUÉà gÀªÁ¤¹zÀÝgÀÄ. ²æà §æºÁä£ÀAzÀ ªÀĺÁgÁdgÀæ DzÉñÀ ¥Á°¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀÇwð ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¨sÁUÀå zÉÆgɬÄvÀÄ.

HjUÉ »AwgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ªÀUÁðªÀuÉ. F ªÀÄzsÉå CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå £ÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. vÁ¬Ä, 8-10 ªÀµÀðzÀ CªÀgÀ QjAiÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ£ÀߥÀà, EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà EqÀ®Ä K¥Àðr¹ vÁªÉǧâgÉà PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É NqÁqÁ®Ä wêÀiÁð¤¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀÅwæ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä£ÀªÀjUÉ 12£Éà ªÀAiÀĹì£À°è ¨É£ÀPÀ£ÀPÉgÉAiÀÄ ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt¥Àà£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 1922 gÀ°è QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àħâ®Qê÷äAiÀÄ d£À£À. ªÀÄUÀÄ PÉêÀ® 11 wAUÀ¼ÁVzÁÝUÀ, vÁ¬Ä ®Që÷äà zÉëAiÀĪÀgÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß CPÀÌ£À QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ £É®¨Á«UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÀÄqÀÄV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀݼÀÄ; CªÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ®Që÷äà zÉëAiÀĪÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV E§âgÀÆ PÀȵÁÚ¥ÀðtgÁzÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è 11 wAUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ vÀªÀÄä EµÉÖÃ. »jAiÀÄ vÀªÀÄä D¢£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ eÉÆvÉ ¥ÀÅuÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV, UÀAdÆj£À ªÁ¸À PÀµÀÖªÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ aAvÁªÀÄt £ÀUÀgÀPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀgÀÄ.
¨sÀUÀªÀAvÀ£À zÀAiÀÄ¢AzÀ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ aAvÁªÀÄtÂUÉ ªÀUÀðªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À Hj£À PÉgÉPÀmÉÖ, gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjPÉAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ »ArUÀ£Á¼ï, dAUÀªÀÄPÉÆÃmÉ, «dAiÀÄ¥ÀÅgÀ, ²qÀèWÀlÖ,, ¢§ÆâgÀºÀ½î ªÀÄÄAvÁzÀÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV, D Hj£À ºÁUÀÆÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°èzÀÝ C£ÉÃPÀ ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁAiÀÄÄÛ. ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ²æà UÀÄgÀÄ QÃvÀð£É, ¥ÀÇeÉ ¥ÀÅ£À¸ÁÌgÀUÀ½AzÀ DPÀ¶ðvÀgÁV CªÀgɯÁè ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼À°è ²æà ªÉÊ.¸ÀħæºÀätå LAiÀÄågï, ²æà ºÉZï.«.£ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀÄ, ²æà ¨ÉlÖºÀ½î gÁªÀıÉõÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, PÀ« ²æà ªÉÊ.J¸ï. UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ, ²æà »ArUÀ£Á¼ï UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®ªÀgÀÄ «±ÉõÀ «ÄvÀægÁzÀgÀÄ.
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ J°èzÀÝgÀÆ ¥Àæw ªÀµÀð DgÁzsÀ£ÉUÉ UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¸À®, 1935 gÀ°è, vÀªÀÄä vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ «ÄvÀægÉÆqÀ£É DgÁzsÀ£ÉUÁV UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÉÆj£À gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è MAzÀÄ WÀAmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ºÉÆÃV gÉÊ°UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. gÉ樀 ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÉÃ¼É §zÀ¯ÁVzÀÄÝzÀÄ UÀªÀĤ¹gÀ°®è. C°èzÀÝ gÉ樀 «µÀ¯ï ºÁQ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. vÀPÀët ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ PÁt¹PÉÆAqÀÄ, zÀqÀØgÁ, ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ gÉ樀 EzÉÃ. DªÉÄÃ¯É zÀÄBR ¥ÀqÀ¨ÉÃr, JAzÀÄ ºÉý CzÀȱÀågÁzÀgÀÄ. CªÀjUÁV  ¸ÀÄvÀۯɯÁè £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ PÁt°®è. ¸ÀÄR zÀÄBR «Ä²ævÀ ªÀÄ£À¢AzÀ DvÀÄgÀªÁV  ºÀwÛzÀ PÀÆqÀ¯Éà gÉ樀 ºÉÆgÀnvÀÄ.
²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨sËwPÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀaPÉÆArzÀÄÝ C£ÉÃPÀjUÉ vÀqÉAiÀįÁgÀzÀ zÀÄBRªÁV©nÖvÀÄ.  CªÀgÀ°è ²æà ¨ÁªÀŸÁºÉçgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æà vÁvÁå¸ÁºÉèï PÉÃvÀÌgï CvÀåAvÀ ¨sÁªÀÅPÀ ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À«zÀÄÝ ªÀĺÁgÁdgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ¨ÉÃqÀºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀjUÉ zÀ±Àð£À ¤Ãr CªÀgÀ §½ ¸ÀzÁ EgÀĪÀgÉAzÀÆ, ¥ÁèAZÉmï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÀgÉAzÀÆ C£ÀÄUÀ滹zÀgÀÄ. CAvÉAiÉÄà PÀÄAzÀUÉÆüÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà£ÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÁèAZÉmï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ C£ÀÄUÀæºÀªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. F E§âgÀÄ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÆ zÉñÀªÉ¯Áè ¥ÀAiÀÄðl£À ªÀiÁr, ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛjUɯÁè ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨sËwPÀ zÉúÀzÀ°è®èzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©©lÖgÀÄ.
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ EªÀj§âgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²æà ªÀĺÁgÁdjAzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è ªÀÄA¢gÀPÁÌV MAzÀÄ zÉÆqÀØ eÁUÀªÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀgÀÄ. DUɯÁè ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨É¯É §ºÀ¼À PÀrªÉÄ EzÀÝ PÁ®. ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà MAzÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ¨sÀPÀÛjUÁV ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¹  PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃUÀå ¨sÀPÀÛjUÉ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. D ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄA¢gÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. D d«Ää£À°è MAzÀÄ ¨sÁUÀ ªÀÄA¢gÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀÆ vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ.
ªÀÄA¢gÀzÀ ¤ªÀiÁðtPÁÌV ¨sÀPÁÛ¢UÀ½AzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CzÀPÁÌV ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀd£É, ¥ÀÇeÁ¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. PÉ®¸ÀPÉÆÌ ºÉÆÃV ªÀÄA¢gÀzÀ PÁAiÀið vÀéjvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀ°®è. vÀªÀÄä PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À «ªÁºÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹, £ÀAvÀgÀ £ËPÀj E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð EgÀĪÀAvÉAiÉÄà ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ.. CªÀgÀ vÀªÀÄä ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀªÀgÀÄ aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è ¸ÀtÚzÁV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ §AqÀªÁ¼À ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ¥É£Àë£ï £À°è wAUÀ½UÉ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä¤UÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.. E£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪɯÁè ²æà gÁªÀÄ£ÁªÀÄzÀ d¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄA¢gÀzÀ PÁAiÀÄðPÁÌV «ÄøÀ¯Á¬ÄvÀÄ..
1939 gÀ°è ªÀÄA¢gÀzÀ ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É ²æà PÀÄAzÀUÉÆüÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀĺÁgÁdjAzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ.. £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀ¨sÀðUÀÄr ¤ªÀiÁðtªÁ¬ÄvÀÄ.. CzÀgÀ°è ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ªÀĺÁgÁdgÀ ¥sÉÇÃmÉÆUÀ¼À¤ßlÄÖ DgÀw, ¥ÀÇeÉUÀ¼À£ÁßgÀA©ü¹zÀgÀÄ.. DUÀ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ PÉÆÃn vÁgÀPÀ£ÁªÀÄ d¥ÀzÀ ¸ÀAPÀ®àªÁ¬ÄvÀÄ. ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ ªÁt gÀÆ¥ÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß GzÀÞj¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà vÁvÁå¸ÁºÉèï PÉÃvÀÌgï ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÀÄAzÀUÉÆÃ¼ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® aAvÁªÀÄtÂUÉ PÀgɬĹzÀgÀÄ.
ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ®Ä ¢ªÀå ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸À®Ä eÉÊ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DzÉñÀªÁ¬ÄvÀÄ.. CzÀgÀAvÉ «ÄvÀægÁzÀ ²æà ªÉÊ.¸ÀħæºÀätå LAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà aêÀĸÀAzÀæzÀ ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ  eÉÆvÉ eÉÊ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀÄÈvÀ²¯ÁªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀj¹zÀgÀÄ.
ªÀÄA¢gÀzÀ PÀlÖqÀ vÀAiÀiÁgÁ¬ÄvÀÄ. 13-6-1949, eÉåõÀÖ §ºÀļÀ vÀ¢UÉ AiÀÄAzÀÄ ²æà vÁvÁå¸ÁºÉèï PÉÃvÀÌgï ªÀĺÁgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÀÄAzÀUÉÆüÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è, ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¨sÀPÁÛ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ £ÉgÉ¢gÀ®Ä, ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæªÀÄÆwð, ²æà ¹ÃvÁ zÉë, ²æà ®PÀë÷ätªÀÄÆwð, ²æà ªÀiÁgÀÄv, ªÀÄvÀÄÛ ²æà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå ¸ÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À ¢ªÀå CªÀÄÈvÀ²¯Á ªÀÄÆwð UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ²æà PÉÃvÀÌgï ªÀĺÁgÁdgÀ ªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß,PÀÄjvÀÄ ¨ÁgÉÆà ¨ÁgÉÆà gÀWÀÄ£ÁxÀ (AiÉÄÃgÉà AiÉÄÃgÉà gÀWÀÄ£ÁxÀ) JA§ C¨sÀAUÀ ºÁr, ²æà gÁªÀÄ£À£ÀÄß E¯Éèà EgÀĪÀAvÉ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ ¸ÀzÁ E°ègÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ.
¥ÀæwµÁ×¥À£Á ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ®èzÉ C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ DUÀ«Ä¹ D£ÀAzÉÆÃvÁìºÀ¢AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ EZÉÒ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ FqÉÃjvÀÄ.
ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÀzÁ gÁªÀÄ£ÁªÀĸÀägÀuÉ, d¥Á£ÀĵÁ×£À, C£ÀßzÁ£ÀPÉÌ K¥ÁðmÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀPÀÛgÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß CZÀðPÀ¸ÁÜ£ÀPÀÆÌ, ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ G¸ÀÄÛªÁj PÉ®¸ÀUÀ½UÀÆ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄA¢gÀzÀ PÁA¥ËAqï £À¯Éèà ¹§âA¢AiÀÄ ªÁ¸ÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹zÀgÀÄ.
ªÀÄA¢gÀzÀ RZÀÄ𠤨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ gÁªÀÄzÁ¹Ã ©üPÀë ¥ÁægÀA©¸ÀĪÀAvÉ ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ºÉýzÀgÀÄ.  F PÁAiÀÄðzÀ°è D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀÄzÀjAzÀ, ¥Àæw UÀÄgÀĪÁgÀ gÁªÀÄzÁ¹Ã ©üPÀë ªÀiÁqÀ®Ä ²æà gÁªÀıÉõÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ M¦à¹zÀgÀÄ.
¥ÀgÀ Hj£À §qÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæw¢£À ªÁgÁ£ÀߪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä K¥Àðr¹zÀgÀÄ.. EzÉÃ, ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀ fëvÀ PÁ®zÀ¯ÉèÃ, EªÀgÀ vÀªÀÄä ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀªÀjAzÀ MAzÀÄ ºÁ¸ÀÖ¯ï DV gÀÆ¥ÀUÉÆArvÀÄ. ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ°è ªÀÄA¢gÀzÀ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è zÉÆqÀØ CqÀÄUɪÀÄ£É, ªÀÄvÀÄÛ §ZÀÑ®ªÀÄ£ÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÉÆøÀÌgÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÀlÖqÀ, ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ.
CªÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìUÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄA¢gÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ±ÀæªÀĪÀ»¸À®Ä ¸ÁzsÀå ªÁUÀÄwÛgÀ°®è. DUÀ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀjUÉ §gɹzÀ MAzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ C£ÀĪÁzÀ:
¤Ã£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£ÀzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ©qÀÄ. ¤£ÀUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ d¥ÀªÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀÄ.
gÁªÀÄ£ÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ §AiÀĹzÀÄzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ.
ªÀÄA¢gÀPÉÌ G¥Á¸À£ÉAiÀÄÄ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¤µÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ gÁªÀÄ£ÁªÀÄzÀ d¥ÀªÉà G¥Á¸À£É. G¥Á¸À£ÉUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ (¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ). ªÀĺÁvÀägÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀgÀÄ.
¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ. ¤Ã£ÀÄ PÀÆVzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¤£Àß §½¬ÄgÀĪɣÀÄ.

²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¤vÀå ¥ÁævÀBPÁ® 4=00 WÀA.UÉ JzÀÄÝ MAzÀÄ WÀAmÉ d¥À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ PÁPÀqÁgÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁPÀqÁgÀwAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ¥ÀÇeÉ,, UÀÄgÀÄ ZÀjvÉæ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁr ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV, DgÀwPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G¥ÀºÁgÀ ¹éÃPÀj¹ ªÀÄvÉÛ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV D¦üøÀß°è 12-00 WÀA.AiÀĪÀgÉUÀÆ PÀĽvÀÄ d¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄzsÁåºÀß 3=00 WÀA.UÉ ¸ÀzÀÎçAxÀ ¥ÀoÀ£À, £Á®ÄÌ WÀA.UÉ ªÀÄA¢gÀzÀ°è zsÁå£À, d¥À.; ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ¥ÀÇeÉ, ¥sÀ®ºÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÀw ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwUÉ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÉÃn; ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ d¥À ¤zÉÝ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉÉUÀÆ; »ÃVvÀÄÛ CªÀgÀ ¢£ÀZÀj.
ªÀAiÀĸÁìzÀAvÉ, PÀtÄÚ PÁt¸À¢zÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉƧâgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤vÀå ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁPÀqÁgÀw¬ÄAzÀ ªÉÆzÀ®UÉÆAqÀÄ J¯Áè ¥ÀÇeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥Á¯ÉÆμÀÆîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤vÀå ¥ÀÇeÉ, ¥ÁgÁAiÀÄt, ªÀÄA¢gÀzÀ D¦üÃ¸ï £À°è PÀÆvÀÄ d¥Á£ÀĵÁ×£À, PÀbÉÃj ªÀåªÀºÁgÀ, ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ DwxÀå, J®èªÀ£ÀÆß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ²æà gÁªÀÄ£ÁªÀÄzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄA¢gÀzÀ  ±ÉæÃAiÀĹìUÁV zÀÄrAiÀÄÄvÁÛ 1969 gÀ°è ZÉÊvÀæ §ºÀļÀ zÁézÀ², CªÀgÀ ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀAzÉà ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è LPÀågÁzÀgÀÄ.
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ UÉÆÃAzÁªÀ½UÉ ¥ÀæxÀªÀĨÁj ºÉÆÃzÁUÀ, ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä §ZÀÑ®Ä Gd ºÉýzÀÝgÀAvÉ. CÀªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£À ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß §ZÀÑ®Ä GfÓ vÉƼÉzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼À DzÉñÀªÀ£ÀÄßä PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¥Á°¹zÀgÀÄ.
 aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÉÄïÉ, ªÉÄʸÀÆj£À°èzÀÝ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¨sÁªÀªÉÄÊzÀ C¹¸ÀÖAmï PÀ«ÄµÀ£Àgï ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀægÁzÀ ²æà ºÉZï.«.£ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀÄ, ²æà K.¦.¸ÀħâgÁAiÀÄgÀÄ, ²æà gÀAUÀgÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ  ¥ÀÇdå PÉÃvÀÌgï ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÆß ¥ÀÇdå £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÆß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÀe£É, ¸À¥ÁÛºÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À¯Éèà EzÀÝ ²æà ºÀÄZÀÆÑgÁAiÀÄgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ DPÀ¶ðvÀgÁV ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ vÀÄgÀĪÉÃPÉgÉ vÁ®ÄèQ£À ¨É£ÀPÀ£ÀPÉgÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À d£ÀjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ aAvÁªÀÄtÂUÉ GvÀìªÀPÁ®zÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ®è£ÉÃPÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÉ®¸ÀUÀ½UÁV ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀd£É, d¥Á¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯Éèà MAzÀÄ ªÀÄA¢gÀ PÀnÖ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EZÉÒ ¥ÀlÖgÀÄ. .²æà ®Që÷äãÀgÀ¹AºÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÄA¢gÀ PÀnÖ¸À®Ä ²æãÀUÀgÀzÀ°è ¤ªÉñÀÀ£ÀªÀ£ÀÄßPÉÆqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁzÀgÀÄ. ²æà PÉÃvÀÌgï ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸ÀܼÀ £ÉÆÃr ¥Àæ±À¸ÀÛªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉý ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆgÀƪÀgÉPÉÆÃn d¥À ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À®Ä DzÉñÀ«vÀÛgÀÄ. ²æà ºÀÄZÀÆÑgÁAiÀÄgÀÄ ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ £É¯É §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ §æºÀäZÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÁ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À aAvÀ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ.. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¨sÀPÀÛjUÉ ²æà ºÀÄZÀÆÑgÁAiÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ®©ü¹ CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è  ²æà £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÀªÀåªÁzÀ ªÀÄA¢gÀ PÀnÖ¹ 1972 gÀ°è ²æà ªÀĺÁgÁdgÀ ²¯Á ¥ÁzÀÄPÉ ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ
²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¥ÀæxÀªÀĨÁjUÉ zÀ±Àð£ÀPÉÆlÖ ¸ÀܼÀ, ªÀÄ°èUÉgÉ. EwÛÃZÉUÉ ªÀÄ°èUÉgÉAiÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ, ²æà UÀÄgÀÄ ¨sÀPÀÛ J¸ï.ªÉAPÀlgÁAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà dAiÀÄPÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¤AwzÀÝ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, C°è MAzÀÄ ¸ÀÜA¨sÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹  ²¯Á ²æÃUÀÄgÀÄ¥ÁzÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¹ UÀÄgÀĨsÀPÀÛgÀ ¤µÁ×PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV ªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ.
»ÃUÉ ²æà ªÀĺÁgÁdgÀÄ ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀQÛ¥ÀAvÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ.
²æà ªÀĺÁgÁdgÀ C£ÀÄUÀæºÀ, ²æà ªÉAPÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀ DzÀ±Àð, aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀÅ ¨sÀPÀÛgÀ ¨sÀQÛ PÉÃAzÀæªÁV «dÈA©ü¸ÀÄwÛzÉ.


                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                       ¯Éà              .s