Sunday, August 8, 2010

A Brief Biography of Sri Brahmachaithanya Maharaj,UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ¸ÀAvÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ
»£É߯ÉÉ
ªÀĺÁvÀägÀ fêÀ£À¸ÀägÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌøw gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. MAzÀÄ d£ÁAUÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ D d£ÁAUÀzÀ ±ÉæõÀ× ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀĺÁvÀägÉà PÁgÀt; CªÀgÀ£ÀÄß D½zÀ gÁdgÀ®èè. ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ UÉÆÃAzÁªÀ° JA§ Hj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ d¤¹ ¨Á½zÀ ªÀĺÁvÀägÉà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå. EªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀÄtå ¸ÀägÀuÉ. vÀªÀÄä ¥Á«vÀæ÷åæ¢AzÀ, ¦æÃw-C£ÀÄPÀA¥ÀUÀ½AzÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀ ‘gÁd’gÁzÀgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß ‘UÉÆAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁeï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ.
    UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ MAzÀÄ ºÀ½î. EzÀÄ ¸ÀvÁgÁ f¯ÉèAiÀÄ zÀ»ªÁqÀ JA§ Hj£À §½ EzÉ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1844gÀ ¥sɧæªÀj 10£Éà §ÄzsÀªÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ. EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÁzÀ gÁªïf ªÀÄvÀÄÛ VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀjUÉ §ºÀÄ¢£ÀzÀ vÀ¥À¸ÀÄì ¥sÀ°¹vÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ UÀt¥Àw JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ.
CdÓ °AUÉÆÃ¥ÀAvï ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀzÀ «oÀ®£À ¨sÀPÀÛgÀÄ.  C®èzÉ UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀÄ®PÀtÂð AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÁPÀµÀÄÖ D¹Û¥Á¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÀÝ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÀ ªÀåªÀºÁgÀ ZÀvÀÄgÀvÉ ªÀÄUÀ gÁªïfUÉ §gÀ°®è gÁªïf ¸ÀzÁ CAvÀgïªÀÄÄT, «ÄvÀ¨sÁ¶ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀ gÁªÀĨsÀPÀÛ. ºÁUÁV gÁªïf ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ PÀÄ®PÀtÂð PÉ®¸À CµÁÖV MUÀΰ®è. vÀAzÉ °AUÉÆÃ¥ÀAvï F §UÉÎ ªÀÄUÀ¤UÉ w½AiÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ gÁÀªïf ªÀiÁvÀæ “ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀįÉèà PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀå«®è” JAzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV gÁªïf PÀÄlÄA§ ªÀ¸ÀÄÛ¸ÀA¥ÀwÛ£À°è PÀ¼ÉUÀÄAzÀ vÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÉ «¥sÀÅ®ªÁzÀ ¨sÀUÀªÀvÀìA¥ÀvÀÄÛ PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÀÆ °AUÀÆ¥ÀAvï ¸ÀA¥Á¢¹zÀÄÝ ªÉƪÀÄäUÀ£À PÁ®zÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁPÁUÀĪÀ¶ÖvÀÄÛ. ºÁUÁV ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ zÁ£ÀzsÀªÀÄð, DwxÀå, OzÁAiÀÄðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ DUÀ°®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀt¥Àw d¤¹zÀÄÝ, CªÀ£ÉƧ⠸ÀAvÀ£ÁzÀzÀÄÝ, CxÀðªÀvÁÛUÉà EzÉ.
    vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä gÁªÀĨsÀPÀÛgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À¢AzÀ §AzÀ ¸ÀzÁZÁgÀ ¸ÀA¥À£Éß: ªÀiÁªÀ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀ CZÀÄѪÉÄaÑ£À ¸ÉƸÉ. ¥ÀwAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀjvÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ DzsÁåwääPÀ M®ªÀÅ CªÀ½VvÀÄÛ. FPÉ PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚ, §qÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ J°è®èzÀ C£ÀÄPÀA¥À. vÀ£Àß zÀtªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀ Cwy C¨sÁåUÀvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃj §AzÀªÀjUÉ JAzÀÆ E®è J£ÀÄßwÛgÀÀ°®è. ºÀ½îAiÀÄ §qÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ GzÁgÀvÉUÉ ªÀÄ£À¸ÁgÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ VÃvÁ¨Á¬Ä ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ “£ÉÆÃr D zÉêÀgÀÄ PÀgÀÄuÁªÀĬÄ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß D gÁªÀÄ£Éà £À£ÀUÉ PÉÆnÖzÁÝ£É, ¤ÃªÀÅ ªÀA¢¸À¨ÉÃPÁzÀÄÝ CªÀ¤UÉ. £À£ÀUÉ §zÀ¯ÁV gÁªÀĤUÉ ªÀA¢¹©r. CzÉà ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀævÀå¥ÀPÁgÀ.

¨Á®å
±ÉʱÀªÀzÀ°è UÀt¥Àw DPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ. ªÀÄUÀÄ«£À §ºÀÄ ªÀÄÄzÁÝzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ «ªÀÄÄR£ÁzÀ vÀAzÉ gÁªïfAiÀÄ®Æè ªÀÄzsÀÄgÀ DPÀµÀðuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©©qÀÄwÛvÀÄÛ. ¨Á®PÀ UÀt¥Àw CdÓ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÀ ¸ÀªÀð¸ÀéªÁV©lÖ£ÀÄ. MªÉÄä, ªÉƪÀÄäUÀ£À ¸Àé¨sÁªÀªÉãÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä PÉýzÀgÀÄ- “ªÀÄUÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” DgÀÄ ªÀµÀðzÀ D ¥ÉÆÃgÀ GvÀÛj¹zÀ. “CdÓ D zÀÄqÀØ£É߯Áè £Á£ÀÄ PÀÄAlgÀÄ, PÀÄgÀÄÀqÀgÀÄ, §qÀªÀjUɯÁè ºÀAZÀÄvÉÛãÉ.” CdÓ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉýzÀgÀÄ “MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ gÁd£ÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” UÀt¥Àw ºÉýzÀ “J®èjUÀÆ ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ Hl ºÁPÀÄvÉÛãɔ. F ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ CdÓ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁªïfUÉ ºÉýzÀ “£ÉÆÃqÀÄ F ¨Á®PÀ »A¢£À d£ÀäzÀ°è AiÉÆÃVAiÀiÁVzÀÝ£ÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ,
    ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ G¥À£ÀAiÀÄ£À PÁAiÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV «oÀ®£À zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¨Á®PÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è D¼ÀªÁzÀ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ £É¯É¹vÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV ¨Á®PÀ d¥ÀzÀ°è M®ªÀÅ vÉÆÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ. ¢£ÀPÀ¼ÉzÀAvÉ d¥ÀªÀÀµÉÖà ¸Á®zÀÄ J¤¹vÀÄ. KPÁAvÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁÝgÉ. ºÉÆgÀUɯÁè UÁqsÁAzsÀPÁgÀ.
CPÀ¸Áävï JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀgÉ ¨Á®PÀ UÀt¥Àw PÁt°®è. J®ègÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwzÁÝgÉ. ºÀwÛgÀzÀ¯Éè®Æè UÀt¥Àw E®è. PÉÆ£ÉUÉ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÄÀ vÀªÀÄä Hj£À £À¢ wÃgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. MAzÀÄ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV PÀĽwzÁÝ£É. CdÓ, UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ “¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ M§â£Éà ºÉÆÃV PÀĽvÁUÀ ºÁªÀÅ ZÉüÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” ¨Á®PÀ ºÉýzÀ- “ºÁªÀÅ ZÉüÀÄUÀ¼À §UÉÎ KPÉ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?” EzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¤¨sÀðAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀt¥ÀwUÉ ¨sÀAiÀÄ JAzÀgÉ K£ÉAzÀÄ w½¢gÀ°®è. DvÀAPÀ, ¨sÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÀĺÁvÀägÀ£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è JAzÀÆ PÁqÀ°®èªÉAzÉà vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.

    ¨Á®PÀ UÀt¥Àw zsÁå£ÀPÀ̵ÉÖà ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVgÀ°®è. C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ ZÉõÉÖAiÀÄ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀÀ £ÀqɬÄvÀÄ. DzÀgÉ D ±Á¯Á ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ UÉÆwÛzÀÝ£Éß®è ¨Á®PÀ UÀt¥Àw §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉýPÉÆr JAzÀÄ ¦Ãr¸ÀvÉÆqÀVzÀ. D ªÀiÁ¸ÀÛjUÉ ºÉaÑ£À eÁÕ£À EgÀ°®è. ºÁUÁV ªÀÄPÀ̼ɮè UÀt¥ÀwAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ±Á¯É©lÄÖ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ DlPÉÌ ºÉÆÃV©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸À C°èUÉà ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£É߯Áè ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ K£ÁzÀgÀÆ ZÉõÉÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¢£À PÀ¼ÉzÀ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ZÉõÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£É߯Áè PÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ UÀt¥ÀwUÉ PÉ®¸À PÉÆlÖ¼ÀÄ. DUÀ®Æ ¸ÀºÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. KPÉAzÀgÉ UÀt¥Àw zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄPÀ̼À£Éß®è ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ PÀxÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ. zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄÝ ©qÀÄwÛzÀݪÀÅ. F zÀÆgÀÄUÀ½AzÀ gÉÆùºÉÆÃzÀ vÁ¬Ä, UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß xÀ½¸À®Ä ºÉÆÃV vÁ£Éà ©zÀÄÝ©lÖ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀzÀrvÀÄ. CªÀÄä£À£ÀÄß vÁ£Éà JwÛ PÀÆj¹ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÁV vÁ¬ÄUÉ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁrzÀ. F WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ°è DªÀÄƯÁUÀæ ¥ÀjªÀvÀð£É D¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÁPÁ® zsÁå£À d¥ÀUÀ¼À°è PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ PÀĽvÀ£ÉAzÀgÉ vÁ¬ÄAiÉÄà CªÀ£À£ÀÄß DºÁgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ½UÁV J©â¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¨ÁºÀåeÁÕ£À±ÀÆ£ÀåªÁV UÀAmÉUÀlÖ¯É PÀĽvÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ.

ªÀÄzÀĪÉ
    UÀt¥ÀwUÉ §ºÀıÀB 12-13 ªÀµÀð E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà EzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À EªÀ£À ¥ÀæªÀÄÄR DPÀµÀðuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ C°èUÉ C£ÉÃPÀ ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀĸÀAvÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÉÆqÀ£É UÀt¥Àw §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ ¸À°UÉ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÀ. MªÉÄä M§â ªÀAiÀĸÁìzÀ gÁªÀÄzÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀAVzÀÝ. UÀt¥Àw CªÀ£À£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ¸ÀA¢ü¹ PÉýzÀ. “¤ÃªÉÃPÉ »ÃUÉ gÁªÀÄzÁ¸À£ÁV PÁ« CAV zsÀj¹¢ÝÃj?” D gÁªÀÄzÁ¸À GvÀÛj¹zÀ- “zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä”. UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀµÀÖzÀ ¥Àæ±Éß PÁ¢vÀÄÛ “¤ÃªÀÅ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÀAr¢ÝÃgÁ?’ ¥Á¥À D ªÀÄÄzÀÄPÀ PÀtÂÚÃgÀÄUÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉýzÀ- “E®è ªÀÄUÀÄ, zÉêÀgÀÄ E£ÀÆß £À£ÀUÉ zÉÆgÉw®è. UÀÄgÀÄ«®èzÉ zÉêÀgÀÄ ºÉÃUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ£É?” F ¸ÀA¨sÁµÀuÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ J¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É CZÀѽAiÀÄzÀ ªÀÄÄzÉæ MwÛvÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀ«®èzÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÁzsÀå«®è, zÉêÀgÀÄ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÇ zÀÄ®ð¨sÀ; UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt¯ÁgÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ.

    F ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀªÉAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É vÀåf¹ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀ. vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß  UɼÉAiÀÄgÁzÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁªÀÄ£À JA§ E§âgÀÄ ¨Á®PÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀ. F ¨Á®PÀgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀıÉÆÃzsÀPÉÌ eÉÆvÉUÁgÀgÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ F ªÀÄƪÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀÆ ªÉÄ®èUÉ JzÀÄÝ UÉÆÃAzÁªÀ° ©lÄÖ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ CA¨Á¨Á¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¹QÌvÀÄÛ. C°èAiÉÄà vÀAVzÀÝgÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÀµÀðuÉ GAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£Éß®è CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÁgÀ PÀ¼É¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÁgÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VüÀÄ ºÀwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄV ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÀÄÄnÖ¹zÀ. FUÁUÀ¯Éà ¢UÀãçªÉÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀAzÉ gÁªïf ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀAzgÀÄ.

    ¥Àæ¥ÀAZÀ «ªÀÄÄRgÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÁjUÉ vÀgÀ®Ä C£Á¢ PÁ®¢AzÀ®Æ d£À §¼À¸ÀĪÀ vÀAvÀæªÉAzÀgÉ ‘ªÀÄzÀĪɒ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr©lÖgÉ ¸ÀéZÀÒAzÀªÁV PÁæAwPÁjUÀ¼ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ JwÛ£À ºÁUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¨sÁgÀ J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ «zsÉÃAiÀÄgÁVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¹zÁÝAvÀ. CdÓ °AUÉÆ¥ÀAvÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ »r¢gÀĪÀ d¥ÀvÀ¥Á¢ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ D PÁ®zÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw JA§ ¨Á®QAiÉÆqÀ£É «ªÁºÀ £ÀqɬÄvÀÄ.

UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹
    ªÀÄzÀĪɬÄAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ DUÀ°®è. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ CdÓ CfÓ E§âgÀÆ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥Àw ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀÆÛ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁUÀÄvÁÛ zsÁå£À d¥ÀUÀ¼À¯Éèà ¢£ÀzÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. vÁ¬ÄUÉ EzÀjAzÀ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪɬÄAzÀ UÀt¥ÀwUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA¸ÁgÁ¸ÀQÛ AiÀiÁUÀ° ªÀÄÆqÀ°®è. DUÁUÀ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀA¸ÁjAiÀiÁzÀªÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥Àw EzÁªÀÅzÀ£ÀÆß vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. ºÉüÀÄwÛzÀÝ “CªÀiÁä £À£ÀUÉ F ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ zÉéÃóµÀªÀÇ E®è. DzÀgÉ EªÁªÀŪÀÇ £À£ÀUÉ ¢ªÀå C£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁgÀªÀÅ JA§ÄzÀÄ w½zÀĺÉÆÃVzÉ. F D¸ÉUÀ¼À §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼ÀUÁV §zÀÄPÀ®Ä £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. F zÁ¸Àå £À£ÀUÉ ¨ÉÃQ®è”. EAvÀºÀ ¢lÖ GvÀÛgÀzÀ JzÀgÀÄ vÁ¬Ä ¤gÀÄvÀÛgÀ¼ÁUÀÄwÛzÀݼÀÄ. UÀt¥Àw J®ègÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÁzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ CAnPÉƼÀîzÀAvÉ PÀªÀÄ®¥ÀvÀæzÀ ªÉÄît ¤ÃgÀ ºÀ¤AiÀÄAvÉ vÁ£Éà vÁ£ÁV EzÀÄÝ©qÀÄwÛzÀÝ. ¢£ÀPÀ¼ÉzÀAvÉ ªÀÄ£À¹ì£Á¼ÀzÀ ªÁåPÀÄ®vÉ ºÉZÁÑUÀvÉÆqÀVvÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÉÀA§ DAvÀjPÀ ºÀA§® CªÀ£À ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹vÀÄ. PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¢£À KPÁQAiÀiÁV UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀl. »ÃUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¹PÀÌ J¯Áè DzsÁåvÀä ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀA¢ü¹ ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ ¹PÀÌ C£ÉÃPÀgÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀæUÀw J¶ÖzÉ JAzÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ¤«ÄµÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ¯Éèà UÀt¥ÀwUÉ w½zÀÄ©qÀÄwÛvÀÄÛ. F §UÉAiÀÄ ±ÀQÛ vÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À aPÀÌ ªÀAiÀĹì¤AzÀ¯Éà E¢ÝvÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ºÀj¥ÀÄgÀ JA§  HjUÉ §AzÀgÀÄ. E°è gÁzsÁ¨Á¬Ä JA§ ¸ÀAvÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. PÀ£ÀßrUÀ¼ÁzÀ FPÉ C£ÀßzÁ£ÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀݼÀÄ. gÁªÀĨsÀPÀÛ¼ÁzÀ FPÉ ¨sÀQÛ¨sÁªÀ¢AzÀ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É ªÀiÁrzÁUÀ gÁªÀÄ£À ¥ÀæwªÉÄUÉ fêÀÀvÀÄA© §gÀÄwÛvÉÛAzÀÆ, ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ°è ¨sÁªÁAvÀgÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß d£À PÁtÄwÛzÀÝgÉAzÀÆ ¥ÀæwÃw EvÀÄÛ. gÁzsÁ¨Á¬ÄUÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ D¼À w½zÀĺÉÆìÄvÀÄ. vÁ¤£ÀÆß ¸ÁzsÀPÁªÀ¸ÉÜAiÀįÉÃè EgÀĪɣÉAzÀÆ ªÀÄvÀÆÛ ºÉaÑ£À DzsÁåwäPÀ ¹¢üÞUÉ «ÄÃgÀeï £À°ègÀĪÀ ‘C£ÀߧĪÀ’ JA§ ¸ÀAvÀ£À §½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀ¼ÀÄ. UÀt¥Àw «ÄÃgÀeï PÀqÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ ‘C£ÀߧĪÀ’ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ. C£ÀߧĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß D²ÃªÀ𢹠‘²æà zÉêÀªÀiÁ¯ï ªÀÄvÁzÁgï’ JA§ ¸ÀAvÀ£À §½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. FvÀ ‘¸ÀvÁ£Á’ JA§ Hj£À°zÀÝÀgÀÄ. FvÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß §½AiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ £ÀAvÀgÀ CPÀ¯ïPÉÆÃmï CªÀzsÀÆvÀgÀ §½ PÀ¼ÀÄ»¹zgÀÄ. CPÀ¯ï PÉÆÃmï£À F ¸Áé«ÄAiÀÄÄ zÉÆqÀØ ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÁVzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀĪÀÄÄR¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “£À£Àß D²ÃªÁðzÀ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ EzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß UÀÄgÀĪÀ®è. “»ÃUÉ ºÉý ªÀiÁtÂPï ¥Àæ¨sÀÄ JA§ UÀÄgÀÄ«£À §½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ UÀt¥Àw ªÀiËAmï C§ÄUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹ C°è zÉÆqÀØ AiÉÆÃVAiÀÄ §½ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß F AiÉÆÃV¬ÄAzÀ PÀ°vÀÄ PÁ²UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁ²AiÀÄ°è vÉÊ°AUÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÉÊ°AUÀ¸Áé«ÄUÀ½UÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw GQÌvÀÄ. vÀ£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ vÀAvÀæ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. UÀt¥Àw PÉýzÀ-¤ªÀÄä vÀAvÀæ«zÉå PÀ°AiÀÄ®Ä JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ? vÉÊ°AUÀ¸Áé«Ä ºÉýzÀgÀÄ ‘PÉêÀ® ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð’. UÀt¥ÀwUÉ CµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀð J¤¹vÀÄ. ºÉýzÀ- ‘£À£Àß §½ CµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è, ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀzÀ°è ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ºÉýPÉÆr.’ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¢lÖ ªÀiÁvÀÄUÀÀ½AzÀ D±ÀÑAiÀÄðUÉÆAqÀ vÉÊ°AUÀ¸Áé«Ä ¸Áé«Ä ºÉýzÀgÀÄ. ‘£Á£ÀÄ ¤£Àß UÀÄgÀÄ C®è’. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ UÀt¥Àw PÀ®ÌvÁÛUÉ §AzÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÖ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “¤£Àß CºÀA C£ÀÄß ¤Ã£Éà ¸ÀAºÀj¹©qÀÄ”. £ÀAvÀgÀ UÀt¥Àw ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ UÉÆÃzÁªÀj £À¢wÃgÀzÀ°è PÀĽvÀ£ÀÄ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ M§â ¸À£Áå¹ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ºÉýzÀ-“ªÀÄUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ J¼ÀUÁAªïUÉ ºÉÆÃUÀÄ, C°è vÀÄPÁgÁA ZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¤£ÀUÉ ¢ÃPÉë ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.” vÀPÀët UÀt¥Àw J¼ÀUÁAªï PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ.UÀt¥ÀwAiÀÄ UÀÄgÀÄ
    J¼ÀUÁAªï JA§ÄzÀÄ £ÁAzÉÃqï ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ªÀÄgÁoÁªÁqÁzÀ MAzÀÄ ºÀ½î. F ºÀ½îAiÀÄ°è PÁ²£ÁxÀ JA§ M§â ¨ÁæºÀät EzÀÝ. ¸ÀzÁZÁgÀ ¸ÀA¥À£ÀߣÁzÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄPÀÌÀ½®èzÀ PÁgÀt ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð ¸ÀAvÁ£À C¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ ¨sÀUÀªÁ£ï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹zÀ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÉà vÀÄPÀgÁA ZÉÊvÀ£Àå£À d£À£À. vÀÄPÁgÁA ZÉÊvÀ£ÀågÀÄ CzÀÄãvÀ ¸ÀAvÀgÁVzÀÝÀgÀÄ. ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀzÀ «oÀ®£À ¨sÀPÀÛ PÀÆqÁ. ¨Á®å¢AzÀ¯Éà CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ M®«zÀÝ vÀÄPÀgÁA D¼ÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ J°è®èzÀ DzÀgÀ. ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ‘vÁ¬Ä vÀÄPÁgÁA’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUɯÁè ¨sÀUÀªÀvï ¨sÀQÛAiÀÄ gÀ¸ÀzËvÀt ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀÄPÁgÁA ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ
“ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀjUÁV ºÀA§°¸ÀĪÀAvÉ zÉêÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÁV ºÀA§°¸ÀÄvÁÛ£É, EzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ. C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀ¨ÉÃr, CªÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹. CªÀ£ÀÄ ¤«ÄäAzÀ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¤ªÀÄä CºÀA£ÀÄß. CzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ M¦à¹©r. »ÃUÉ vÀÄPÁgÁA ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ DzsÁåvÀä ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

    vÀÄPÀgÁA ZÉÊvÀ£ÀåjUÉ CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ ±ÀQÛ EvÉÛAzÀÄ ¥ÀæwÃw. DzÀgÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÉ ªÀåUÀæªÁzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨sÀUÀªÀvï ¦æÃwAiÀÄ£ÀßgÀ¹ §AzÀªÀjUÉ PÀgÀÄuÁ ºÀÈzÀ¬ÄAiÀiÁV ¨sÀQÛgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß Gt§r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
   
    UÀt¥Àw vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÁUÀ EvÀÛ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ ²µÀå£À DUÀªÀÄ£À w½zÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ºÀ½îUÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ-“DºÁ, M§â zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ £À£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É, £À£Àß°ègÀĪÀÅzÀ£É߯Áè PÉƼÉî ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.” ºÀ½îUÀjUÉ®è UÉÆvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ°è ©rUÁ¸ÀÄ E®è JAzÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀjUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ£À F ªÀiÁvÀÄ D±ÀÑAiÀÄð GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ DqÀÄwÛzÀÝ F §UÉAiÀÄ DzsÁåwäPÀ ¥Àj¨sÁµÉ ºÀ½îUÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«vÀÄÛ. UÀt¥Àw ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄV¹ ¨É¼ÀV£À ªÉüÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ. DzÀgÉ D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà vÀÄPÁgÁA ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.

    UÀt¥Àw £À¢AiÀÄ°è «ÄAzÀÄ UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄ£É ¨ÁV®°è zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV PÀĽvÀÄ©lÖ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ ¸À«Äæ¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ ¸ÀĽªÉà E®è. PÀqÉUÉ ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ɮè vÀÄPÁgÁA §AzÀgÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¸ÀÄvÁÛ £ÉgÉzÀgÀÄ. vÀªÀÄä£ÀÄß PÁt®Ä AiÀÄĪÀPÀ£ÉƧ⠧AzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½AiÀÄvÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ-  “J°èè D ºÀÄqÀÄUÀ? J°è D zÉÆqÀØ PÀ¼Àî?” J£ÀßvÉÆqÀVzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁAgÀ£ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ¯Éà UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ §ÈºÀvï ¨sÁªÀzÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAZÀj¹zÀªÀÅ. zÉúÀ ¸ÀÛ§ÞªÁV, PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ, ‘N UÀÄgÀÄzÉêÀ’ J£Àß®Ä ªÀiÁvÀææ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. “DºÁ! §AzÉAiÀiÁ, ¨Á ‘¤£Àß’£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ vÀÄPÁgÁAgÀÄ D¨sÀðÀn¹zÀgÀÄ. “¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÀĦð¹PÉÆArzÉÝãɔ JAzÀ£ÀÄ UÀt¥Àw. UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁAjUÀÆ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. vÀªÀÄä PÀtÂÚÃgÀ zsÁgÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ²µÀå£À£ÀÄß §gÀ¸É¼ÉzÀÄ C¦àPÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀIJµÀågÀ «Ä®£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl ¸À¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ.

    UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ «avÀæªÉAzÀgÉ ²µÀå£À£ÀÄß £Á£Á §UÉAiÀÄ PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ M¼À¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß KPÁKQ ¥Á¼ÀÄ ¨Á«UÉ ºÁgÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄAvÀºÀ CzÀÄãvÀ ²µÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ F §UÉAiÀÄ DeÉÕUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÉǪÉÄä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ºÉÆgÀ¯ÁgÀzÀµÀÄÖ PÀ©â£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²µÀå «£ÀªÀÄæ£ÁV UÀÄgÀĪÁPÀåªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝ. UÀÄgÀÄ-²µÀågÀ £ÀqÀÄªÉ CzÀÄãvÀÀ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀÆr§AzÁUÀ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ UËtªÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀzÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F ¤µÉ×AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉúÀzÀ C½ªÀÅ-G½ªÀÇ ¸ÀºÀ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁ¢ÃvÀÄ. PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ F §UÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ. MªÀÄä PÀȵÀÚ, ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÉÆAzÀ£ÀÄß CdÄð£À¤UÉ vÉÆÃj¹ ºÉüÀÄvÁÛ£É ‘CdÄð£À, C°è £ÉÆÃqÀÄ, ºÀA¸ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ºÉÃUÉ ºÁgÀÄwÛzÉ? CdÄð£À ºÉýzÀ - ºËzÀÄ, ºÀA¸ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ZÉ£ÁßVzÉ.’ CdÄð£À¤UÉ ºÀA¸À - ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À UÉÆwÛgÀ°®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAw®è. E°è UÀÄgÀÄ«UÉ vÉÆÃgÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÀå C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÉ×× ZÀZÉð ªÀÄ£À¹ì£À°è CAPÀÄgÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀgÉ ²µÀå vÀ£Àß ¥ÀævÉåÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CxÀð. DzÀgÉ CdÄð£À PÀȵÀÚ£À°è ¸ÉÃjºÉÆÃVzÀÝ, ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ¢AzÀ CªÀ£À CºÀA £Á±ÀªÁVvÀÄÛ. ºÁUÁV ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÀåzÀ ¤µÀ̵ÉÀðUÉ CªÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ¤AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV G½¢gÀ°®è. F ¸ÀA§AzsÀzÀ zÀÈqsÀvÉUÁV UÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß £Á£Á §UÉAiÀÄ C¸ÀA§zÀÞ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ M¼À¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß ¸ÀA¢ü¹zÀ PÀÆqÀ¯É ºÉýzÀgÀÄ- “¤£ÀߣÀÄß ¸ÀAºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.” UÀÄgÀÄ«£À «avÀæ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAºÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀªÀ®èzÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ? ºÁUÁV ²µÀå£À ªÉÄît C¥ÁgÀ ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ«ÄäAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV G½AiÀÄzÀAvÉ vÀªÀÄä¯Éèà LPÀåªÀiÁrPÉƼÀî®Ä J®è §UÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ GvÀÛªÀÄ UÀÄgÀÄ«£À ºÁUÉ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ “¸ÁzsÁgÀt ªÉÊzÀå ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÊzÀå MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÉüÀÄvÁÛ£É; GvÀÛªÀÄ ªÉÊzÀå gÉÆÃVAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CªÀ£À ªÀÄÆUÀÄ »rzÀÄ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß UÀAl¯ÉƼÀUÉ ºÁQ©qÀÄvÁÛ£É.” »ÃUÉAiÉÄà GvÀÛªÀÄ UÀÄgÀÄ PÀÆqÁ. CªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀºÁ«£ÀAvÉ; ²µÀå£À£ÀÄß ¥ÀjUÀ滹zÉÝà vÀqÀ, ²µÀå£À CºÀA ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÁzsÁgÀt UÀÄgÀÄ PÉÃgÉ ºÁ«£À ºÁUÉ. CzÀÄ PÀ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß »rzÀgÀÆ PÀ¥Éà §ºÀ¼À PÁ® ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉà E®è. vÀÄPÁgÁAgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ CºÀA£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÀgÀt ªÀiÁr©lÖgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ¨sÀPÀÛ ºÀÈzÀAiÀÄ«gÀĪÀ ²µÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. «ZÁgÀ¥ÀæzsÁ£À ªÀåQÛvÀézÀ ²µÀå¤UÉ F §UÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥ÀwAiÀÄAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ CzsÀÄâvÀªÁzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ²µÀågÀÄ vÀªÀÄäeÁÕ£À, ¨sÀQÛUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¥Àj¹ÜwUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV vÀªÀÄä eÁÕ£À ¨sÀQÛUÀ¼À£ÀÄß C£Àéé¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ.
        
    UÀt¥ÀwAiÀÄ C£À£ÀåªÁzÀ  UÀÄgÀĨsÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ J¼ÀUÁAªï£À ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ½UÉ CrUÉ ªÀiÁr §r¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß NgÀtªÁV EqÀĪÀÅzÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼À PÁ¯ÉÆvÀÄÛªÀÅzÀÄ, CªÀgÀ UÀÄqÀUÀÄr ¹zÀÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. vÀ¦àAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀÄgÀÄ«£À ºÁ¹UÉUÉ vÀ£Àß PÁ®Ä vÁV¸ÀÄwÛgÀ°®è. PÉ®ªÉǪÉÄä vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀt¥Àw Hl ªÀiÁqÀzÉ UÀÄgÀÄ«£À DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀÄ«£À ¥ÀjÃPÉë-¦æÃw JgÀqÀ£ÀÆß ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¹, UÀÄgÀÄ«£À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÉzÀÝ£ÀÄ. MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¬ÄvÀÄ UÀÄgÀÄ«UÉ ªÀÄAvÀæ ¢ÃPÉë PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢£À vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £À¢ wÃgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÉýzÀgÀÄ “ªÀÄUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ MA¨sÀvÀÄÛ wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ. ¤£ÀUÉ C£ÉÃPÀ PÀµÀÖPÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ CzÉ®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ GwÛÃtð £ÁV¢ÝÃAiÉÄ. FUÀ ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¢ªÁå£ÀĨsÀÆw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVzÉ.” »ÃUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¢ªÀå¸ÀÛgÀPÉÌ KjvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À Q«AiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß GZÀÑj¹zÀgÀÄ. ‘²æÃgÁA dAiÀÄgÁA eÉÊ eÉÊgÁA.’ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß ²µÀå£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Ej¹zÀgÀÄ. ²µÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì DªÀtð¤ÃAiÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, ªÉÇåêÀiÁwÃvÀ «¸ÁÛgÀzÀ°è PÀgÀV ¸ÀªÀiÁ¢ü ¥ÀqɬÄvÀÄ. JZÀÑgÀ UÉÆAqÁUÀ ²µÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¢ªÁå£ÀAzÀzÀ eÉÆvÉ,¦æÃw PÀgÀÄuÉUÀ¼À a®ÄªÉÄ GQÌ ºÀjAiÀÄÄvÁÛ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. CA¢¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ F §vÀÛzÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß, £ÉÆAzÀÄ ¨ÉAzÀ fëUÀ½UÉ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ºÀAZÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄAvÀæ¢ÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ UÀt¥ÀwUÉ ‘§ºÀäZÉÊvÀ£Àå’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ. C®èzÉ EvÀgÀjUÉ ¢ÃPÉëPÉÆqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÆß PÉÆlÖgÀÄ. »ÃUÉ UÀt¥Àw vÀ£Àß vÀ¥À¹ì¤AzÀ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄPÀgÀÄuɬÄAzÀ §ºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁzÀgÀÄ.
        
    ¢ÃPÁë«¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄ ²µÀå¤UÉ ºÉýzÀgÀÄ “ªÀÄUÀÄ, PÁ® PÉqÀÄwÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À PÀqÉ NqÀÄwÛzÁÝ£É. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¨ÉAzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀßgÀ¹ ¤£Àß §½ §gÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ PÉÆqÀÄ. CªÀjUÀÆ ±ÁAw ®©ü¸À°. ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É J¯ÉèqÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄ°.” ªÀÄvÉÛ ºÉýzÀgÀÄ “FUÀ ¤Ã£ÀÄ wÃxÀðAiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁtÄ”.

    UÀÄgÀÄ«£À DtwAiÀÄAvÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ wÃxÀðAiÀiÁvÀæÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä GvÀÛgÀzÀ GdӬĤUÉ ºÉÆÃV C°è JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ vÀ¥À¹ì£À°è ªÀÄļÀÄVzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è CªÀjUÉ M§â ¨sÀPÀÛ ¹QÌzÀ. CªÀ£ÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß PÀ®ÌvÁÛPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £Á¹Pï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. F ªÉüÉUÁUÀ¯Éà CªÀjUÉ UÀqÀبɼɢzÀÄÝ, ¨ÉÊgÁVAiÀÄ ºÁUÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀå ºÀÆrzÀgÀÄ. ¨ÉÊgÁVAiÉƧ⠧A¢gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý HgÀ¯Éè¯Áè ºÀgÀr vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¨ÉÊgÁVAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ zÉÆqÀØ UÀqÀØ, SÁ« ªÀ¸ÀÛç EªÀÅUÀ½AzÁV ¨ÉÊgÁVAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄUÀ UÀt¥Àw JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À°®è. ¨ÉÊgÁVAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀ¼ÀÄ - ¨ÉÊgÁV, £À£Àß ªÀÄUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É JAzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÉÛ?”  §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £À¸ÀÄ£ÀPÀÄÌ ºÉýzÀgÀÄ- “vÁ¬Ä, ¤£Àß ªÀÄUÀ ºÉÃVzÁÝ£É? §tÂÚ¸À§¯ÉèAiÀiÁ?” vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “CAiÀiÁå £À£Àß ªÀÄUÀ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÁÝ£É. AiÀiÁªÁUÀ®Æ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. “vÁ¬Ä ¤£Àß ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ, CªÀ£ÀÄ RArvÁ »A¢gÀÄUÀÄvÁۣɔ. F D±Áé¸À£É¬ÄAzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÉëUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C½AiÀÄ J°ègÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. DUÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄV. ¤ªÀÄä C½AiÀÄ RArvÁ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛ£É. PÉÆgÀUÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. vÀAV EªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »rzÀÄ©lÖ¼ÀÄ. DzÀgÉ DPÉ CtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà CªÀgÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ PÁqÀÄ ¸ÉÃj©lÖgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ²æÃgÀAUÀA, ªÀÄzsÀÄgÉÊ, gÁªÉÄñÀégÀA ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæUÀ
¼À£É߯Áè ¸ÀAzÀ±Àð¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB J¼ÀUÁAªïUÉ »A¢gÀÄV vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ«£À zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ«£ÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ¢£À EzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀ£Éà ¨ÁjUÉ UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ.

    UÀt¥ÀwAiÀiÁV ºÉÆgÀl ¨Á®PÀ, UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁV UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀÄÝ 1866gÀ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À°è. MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀjªÁædPÀ-¸ÁzsÀPÀ fêÀ£À CªÀgÀ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæªÁV §zÀ°¹vÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À UÀÄrAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÉëUÉ ºÉÆÃV ‘dAiÀÄ dAiÀÄ gÀWÀÄ«ÃgÀ ¸ÀªÀÄxÀð’ JAzÀÄ PÀÆVzÀgÀÄ. CªÀgÀ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ºÉÆgÀ§AzÀÄ ©üPÉë ¤ÃrzÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB  vÀ£Àß PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ PÉýzÀ¼ÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ RArvÁ ¤ªÀÄUÉ ¹UÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À UÀÄrUÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÀëPÉÌ ºÉÆÃV M¼ÀUÉ PÀ°è£À ¥ÁvÀæÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉƸÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. vÁ¬Ä ªÉƸÀgÀÄ PÉÆqÀ®Ä §AzÁUÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà ¢nÖ¹ £ÀUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. vÁ¬ÄUÉ vÀPÀët CjªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ‘CAiÉÆå, UÀt¥Àw MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® J°è ºÉÆÃVzÉÝ ?’ JAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¨Áa vÀ©âPÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ UÀt¥Àw §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁV »A¢gÀÄVzÀ ¸ÀÄ¢Ý Hj£À¯Éè¯Áè ºÀgÀrvÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ PÉêÀ® E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð. AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁzsÀÄ«£À zÀ±Àð£À, D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä HjUÉ HgÉà §AzÀÄ ¸ÉÃjvÀÄ. ¥Àæw ¢£À gÁwæ vÀAzÉ-vÁ¬Ä, ¸ÉßûvÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ wgÀÄUÁlzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß JªÉ¬ÄPÀÌzÉ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ªÀÄgÀ½ UÀȺÀ¸ÀÜgÁV

    §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ d£À¦æAiÀÄvÉ ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÁÑUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¸À£Áå¸À PÀëtÂPÀªÉAzÀÄ, PÁ« UÀqÀØUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQzÀgÉ EªÀgÀÆ J®ègÀAvÉ ¸ÀA¸Áj AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. F UÀÄA¦£À d£ÀgɯÁè MmÁÖV §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÉÀAzÀÄ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀÀªÀ£ÀÆß vÉÆÃgÀzÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M¦àPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁV ªÉõÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹ ¸ÁzsÁgÀt UÀȺÀ¸ÀÜ£ÀAvÉ EgÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. F §zÀ¯ÁªÀuÉ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀA¢vÀÄ. DPÉ ¸ÉÆ¸É ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀ¼ÀÄ. EzÀPÀÆÌ PÀÆqÁ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÁßUÀ°, ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ¼À£ÁßUÀ° vÉÆÃgÀzÉ, vÁªÉà RÄzÁÝV ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥Àwß ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀgÀÄ.

    ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄgÀ½ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA¢vÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À jÃw-¤ÃwUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV w½AiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ¸ÀzÁ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀ HzsÀéð ªÀÄ£À¸ÀÄì¼Àî §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀåQÛvÀé ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ°è UËgÀªÀ, DzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÉÆqÀ£É CvÀåAvÀ DwäÃAiÀĪÁV, ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ DPÉUÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ- DzsÁåwäPÀ w½ªÀ½PÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. ‘¸ÀgÀ¸Àéw, ¤£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ºÉÃUÉ ¸ÁUÀÄwÛzÉ?’ ¥Áæ¥ÀAaPÀvÉAiÀÄ ®ªÀ¯ÉñÀªÀÇ E®èzÀ CªÀ¼À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ §UÉÎ DPÉ K£ÀÄ vÁ£É ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå ? CªÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ ‘CvÉÛ £Á£ÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀ¼É ¸Àj: £À£Àß UÀAqÀ zÉêÀ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÀ zÉêÀvÉ’.

P瑻ˀ

    1876gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ PÁëªÀÄ Erà zÉñÀªÀ£ÀÄß ºÀ¹«£À ºÁºÁPÁgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV¹vÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ d£À ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ DºÁgÀ zÉÆgÀQ¸À®Ä ¥ÀææAiÀÄwßs¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ F AiÉÆÃd£É J¯ÉÆèà PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ vÀ®Ä¦ §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀ¯Éà E®è. d£ÀgÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÀ¹zÀªÀgÉ®èjUÀÆ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¥ÀæwAiÀiÁV DºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV §AzÀ CªÀgÀ «±Á®ªÁzÀ d«Ää£À°è »AzɯÁè M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼É §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ PÀtd vÀÄA©vÀÄÛ. ºÁUÁV 150 JwÛ£À UÁrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄtÄÚ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¤Ãr, ¥Àæw ¢£À 1500 d£ÀPÉÌ DºÁgÀ zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgɯÁè ¸ÉÃj gÉÆnÖ, vÉƪÉéUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ºÀAZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F §ÈºÀvï PÁAiÀÄðzÀ°è §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¥Àwß ¸ÀgÀ¸Àéw eÉÆvÉUÀÆr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘OAzsï’ JA§ Hj£À gÁd UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀiÁUÀðªÁV ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀPÉÌ Hl MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÁd£À PÉ®¸À«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ. «ZÁj¹zÁUÀ d£À ºÉýzÀgÀÄ ‘¸Áé«Ä F PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÉêÀ® gÁdgÀ®è CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀĺÁgÁdgÀÄ.’ »ÃUÉ d£À §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß ‘UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁeï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ.

    UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£ÀªÀgÀvÀ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ DzsÁåvÀäªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ- ‘£ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃr; ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÉªÀÄä¢ PÀëtÂPÀªÁzÀzÀÄÝ. zÉêÀgÀ£ÀÄß M°zÀÄ¥ÀqÉzÀ £ÉªÀÄä¢ ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ.” ¥Àæw¢£À ºÀ½îAiÀÄ d£À ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÁÌV MAzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ ¥ÀqɸÁ¯ÉAiÀÄ£Éßà ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

gÁªÀĪÀÄA¢gÀ

    §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ C£ÉÃPÀ ºÀ½îUÀgÀÄ EªÀgÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£À¹ì£À CzÀÄãvÀ ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ §UÉÎ J®èjUÀÆ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. MªÉÄä M§â ¨sÀPÀÛ ¥Àæ²ß¹zÀ- “ªÀĺÁgÁeï, ¤ÃªÀÅ JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ±ÁAvÀgÁVgÀÄwÛÃgÀ®è, CzÀÄ ºÉÃUÉ?” F ¥Àæ±É߬ÄAzÀ ¸ÀAvÀĵÀÖgÁzÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ- “¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà PÉýzÉ. £À£Àß §½ MAzÀÄ ªÀÄAvÀæ«zÉ. CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀªÀÄavÀÛ£ÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå; D ªÀÄAvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÉÛ ? £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉüÀÄvÉÛãÉ- “N zÉêÀgÉ?! ¤£Àß EZÉÒAiÀÄAvÉAiÉÄà J®èªÀÇ ¸ÁUÀ°, £À£Àß EZÉÒAiÀÄAvÉ C®è’ F ªÀÄAvÀæ £À£Àß ¸ÀªÀÄavÀÛPÉÌ PÁgÀt.” ªÀÄvÉÆۧ⠨sÀPÀÛ PÉýzÀ “¤ÃªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ «±Áé¸À«zÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ zÉêÀgÀ°è «±Áé¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ‘zÉêÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛÃAiÉÆ CzÀÄ; CµÉÖà C®è, CzÀQÌAvÀ®Æ «±Á®ªÁVgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À £ÁªÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ.” »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ MAzÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÀPÀÛgÉ®ègÀÆ ¤zsÀðj¹ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ£ÉUÉ CAnPÉÆAqÀAvÉ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. d£À GzÁgÀªÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ½îUÀgÀÄ vÀªÀÄä ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. »ÃUÉ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¥ÀÆtðUÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀPÉÌ §A¢vÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä gÁªÀÄ£À «UÀæºÀUÀ¼É°èªÉ ?” CzÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀ ¤gÁvÀAPÀ GvÀÛgÀ »ÃVvÀÄÛ. F ªÀÄA¢gÀ AiÀiÁgÀzÉÆÝà D zÉêÀgÉà CzÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CzÀÀgÀ §UÉÎ £ÁªÉÃPÉ aAw¸À¨ÉÃPÀÄ ?” EzÉà ªÉüÉUÉ zÀÆgÀzÀ Hj£À°è, M§â ²æêÀÄAvÀ, gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁªÀÄ, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÉAiÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÝ. K£ÉÆà PÁgÀtPÉÌ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ©zÀÄÝ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀåPÉÌ PÉÊ ©nÖzÀÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¢£À PÀ£À¹£À°è gÁªÀÄ£Éà PÁt¹PÉÆAqÀÄ s²æêÀÄAvÀ¤UÉ ºÉýzÀ£ÀAvÉ- “UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ F ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ PÉÆqÀÄ”. »ÃUÉ D ²æêÀÄAvÀ, ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdjUÉ M¦à¹zÀ. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV UÉÆÃAzÁªÀ° gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV UÀÄgÀÄ«£ÉqÉUÉ

    PÁëªÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÀAqÀ CªÀgÀ ¥ÀwßUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÁ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ¥Àw ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀd CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁV ¸ÀàA¢¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀdªÁzÀ D¸ÉUÀ½UÉ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. MªÉÄä §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¤PÀlªÀwðAiÀiÁVzÀÝ ªÁªÀÄ£À±Á¹Ûç JA§ÄªÀgÀÄ PÉýzÀgÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÃAiÀÄ? zÉêÀgÀ ªÉÄð£À ¦æÃw zÉÆqÀØzÉÆÃ? CxÀªÁ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ EnÖgÀĪÀ ¦æÃw zÉÆqÀØzÉÆÃ?” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV GvÀÛj¹zÀgÀÄ-“zÉêÀgÀ ªÉÄð£À ¦æÃwAiÉÄà ¸ÀªÀð¸Àé, CzÉà Cw zÉÆqÀØzÀÄ.” ªÁªÀÄ£À±Á¹Ûç ªÀÄvÉÛ PÉýzÀgÀÄ- “ºÁUÁzÀgÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ¦æÃw¸À¯ÁgÀ JAzÁ¬ÄvÀ®èªÉ?” CzÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ “ªÁªÀÄ£À, ¤Ã£ÀÄ G¥À¤µÀvÀÄÛ EvÁå¢UÀ¼À£Éß®è N¢¢ÝÃAiÀÄ®è, zÉêÀgÀÄ D£ÀAzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, F ¸À馅 D D£ÀAzÀzÀ D«¨sÁðªÀªÀ®èªÉ? ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ F ¸ÀȶÖAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. CªÀ£ÀÄ F ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸À§®è. F ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ zÉêÀgÀAvÉAiÉÄà DV©qÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ F ¸ÀȶÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ.

   
    ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àwß ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ DUÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ wêÀæ ¸ÁzsÀPÀgÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥Àw߬ÄAzÀ ºÉzÀj zÀÆgÀ«gÀ°®è. CµÉÖà C®è, DPÉAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîwÛzÀÝgÀÄ. ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¦æÃw ¹UÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¥Àw¬ÄAzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤µÀÌ®äµÀ ¦æÃwUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ.

    »ÃVgÀĪÁUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ vÀªÀÄä UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EZÉÒAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ F §UÉÎ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ §½ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄUÀ »AzÉ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ £É£À¦£À PÀ» vÁ¬ÄUÉ DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. DPÉ §ºÀ¼ÀªÁV PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ-“¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà DzÀgÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CªÀ¼À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ.” CzÀgÀAvÉAiÉÄà §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ §½UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. J¼ÀUÁAªï£À°è vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÆß CªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAvÉÆõÀªÁV §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀÆqÀ¯Éà ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ¼É¯Áè ºÁjºÉÆÃzÀªÀÅ. vÀ£Àß vÁ¬ÄVAvÀ®Æ ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁtĪÀ F ªÀĺÁvÀägÀ°è DPÉUÉ ¦æÃw, DwäÃAiÀÄvÉ ºÀÄnÖvÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ »A¢gÀÄUÀ®Ä CtÂAiÀiÁzÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw PÀÆqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ¼ÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÉýzÀgÀÄ- “ªÀÄUÀÄ, ¸ÀgÀ¸Àéw ¤£Àß D¸É K£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄ, CzÀÄ ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀAvÉ D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÉÛãÉ.” ¹Ûçà ¸ÀºÀd ºÀÈzÀAiÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DªÀj¹vÀÄ. DPÉ PÉýPÉÆAqÀ¼ÀÄ- “UÀÄgÀÄzÉêÀ, £À£ÀUÉ £À£Àß ¥ÀwzÉêÀgÀAvÀºÀ M§â ªÀÄUÀ d¤¸ÀĪÀAvÉ PÀgÀÄt¹”. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ²µÀå£À PÀqÉ £ÉÆÃr £À¸ÀÄ£ÀPÀÌgÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À EAVvÀªÀ£ÀÄß §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ D±Áé¸À£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ‘ªÀÄUÀÄ ¤£Àß D¸É ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ’ - »ÃUÉ UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀÄ UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ CªÀjAzÀ ©Ã¼ÉÆÌÌAqÀgÀÄ.

»ÃUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀ£Àß ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ KPÉÆà K£ÉÆà vÀ£Àß F ¨ÉÃrPÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ CµÁÖV gÀÄa¸À°®èªÉA§ C¼ÀÄPÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. D §UÉÎ ¸ÀgÀ¸Àéw PÉýzÁUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “¸ÀgÀ¸Àéw, ¤Ã£ÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀ ªÀĺÀzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ.” ¸ÀgÀ¸Àéw ZÀQvÀ¼ÁV K£ÀzÀÄ? JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ DzsÁåvÀäzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀAvÉ JA§ÄzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛ®èªÉ? CªÀgÀÄ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CzÀÄãvÀªÁzÀ ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß PÀëuÁzsÀðzÀ°è PÉÆqÀ§®ègÀÄ. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀªÉà ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ. d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV D²¸ÀĪÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ FUÀ EzÀÄÝ, £Á¼É ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀªÀÅ. ¤Ã£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁzÀ ¢ªÁå£ÀAzÀPÁÌV ¥Áæyð¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ PÉêÀ® ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÉAiÀÄ®è. D ¤£Àß ªÀÄUÀ C¯ÁàAiÀÄĪÁUÀÄvÁÛ£É.” ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ F ªÀiÁvÀÄUÀÀ¼À£ÀÄß PÉý ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£ÀUÉ ¢ªÁå£ÀAzÀ ®©ü¸ÀĪÀAvÉ PÀgÀÄt¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV CvÀÛ¼ÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁr ºÉýzÀgÀÄ- “¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀ JA§ÄzÀÄ JAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ a®ÄªÉÄ  EzÀÝAvÉ. DzÀgÉ ¤Ã£ÁUÉà CzÀ£ÀÄß CgÀ¸À¢zÀÝgÉ, CzÀPÁÌV §AiÀĸÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ zÀÄ®ð¨sÀ.” »ÃUÉ ºÉý DPÉUÉ d¥À vÀ¥Á¢UÀ¼À §UÉÎ w½¹ ºÉýzÀgÀÄ. ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á¹PïUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹, £Á¹Pï£À°è ©üPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ D¼ÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°èè ªÀÄļÀÄVzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ d¥À-zsÁå£ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀUÀvÀªÁzÀªÀÅ. DPÉ KPÁUÀæavÀÛ¼ÁV D¼ÀªÁzÀ d¥À-zsÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁV ¤AvÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ PÀȵÁÚf JA§ vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ£À£ÀÄß eÉÆvÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ.

¥ÀÄvÀæ d£À£À
¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ EAzÀÆgï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ£É ¨sÀPÀÛjAzÀ vÀļÀÄPÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀªÀgɯÁè ªÀĺÁgÁdgÀ §½UÉ ªÀÄ£ÀB±ÁAwUÁV §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀzÀ°è UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ ªÁUÁÝ£ÀzÀAvÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CfÓ VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ J°è®èzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. £ÉÆÃqÀ®Ä §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀAvÉAiÉÄà EzÀÝ F ²±ÀĪÀÅ J®ègÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁ¬ÄvÀÄ. VÃvÁ¨Á¬Ä ªÉƪÀÄäUÀ£À £ÁªÀÄPÁgÀtªÀ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV DZÀj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ D ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ dgÀÄUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAzÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ F ªÀvÀÀð£ÉÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ªÀiÁvÀæ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÀÆåªÉÆäAiÀiÁ dégÀ §AzÀÄ KPÁKQ ¸ÀvÀÄÛºÉÆìÄvÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÀÆ C¤Ã«ÄAiÀiÁ gÉÆÃUÀ vÀUÀÄ°vÀÄ. ªÀÄUÀ£À CUÀ°PÉAiÀÄ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßVAiÉÄà CjvÀ DPÉUÉ ¢ªÀå fêÀ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé CjªÁVvÀÄÛ. G®âtUÉÆAqÀ SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ DPÉ ¢£À¤vÀåªÀÇ vÀ¥ÀàzÉ d¥À vÀ¥Á¢ - C£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ. gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ DPÉAiÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì wêÀæªÁUÀ vÉÆqÀVvÀÄ. vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À ¸À«Äæ¹zÀÝ£ÀÄß DPÉ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ©lÖ¼ÀÄ. D ¢£À DPÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr, »jAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀĸÀÌj¹, zÉúÀ ©qÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ¥ÁzÀ¸Àà±Àð ªÀiÁr ¥ÀwAiÀÄ JzÀgÀÄ ¹zÁÞ¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄvÁÛ zÉúÀ ©lÖ¼ÀÄ, §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¹ÜgÀavÀÛgÁV ºÉýzÀgÀÄ “¸ÀgÀ¸Àéw ¤dªÁzÀ AiÉÆÃV¤.”
    ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¤zsÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ JA¢£ÀAvÉ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄvÁÛ DzsÁåvÀä ¦¥Á¸ÀÄUÀ½UÉ eÁÕ£ÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Áæ¥ÀAaÀPÀ d£ÀgÀÄ, vÀªÉÄäzÀÄjUÉ J¯Áè §UÉAiÀÄ®Æè ¥À«vÁævÀägÁV CºÀ¤ð² ¨sÀUÀªÀAvÀ£À aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÁvÀägÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄVAvÀ ©ü£ÀߪÁUÉãÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄ«¢®è. D ªÀĺÁvÀäjUÉ EgÀĪÀ ªÉÊgÁUÀå ±ÀæzÉÞUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® vÁvÁÌ°PÀªÉAzÀÆ, ¸ÁzsÁgÀt D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄaÖlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV C£ÉÃPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DzsÁåwäPÀ ªÀåQÛVAvÀ ºÉZÁÑV «ªÁºÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁV ¥ÀjUÀt¹ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ºÉtÄÚUÀ¼À£ÀÄß F «zsÀÄgÀ¤UÉ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÀiÁvÀæ F §UÉÎ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀîzÉ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÀÅ EzÀÄÝ©lÖgÀÄ. F ªÀÄzsÉå vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀæ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß EPÀÌnÖ£À°è ¹Q̹©lÖ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À DPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, £À£ÀUÉ C«zsÉÃAiÀÄ£ÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃqÀ.” F ªÀiÁwUÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ-“CªÀiÁä ¤£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ «ÄÃgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ MAzÀÄ µÀgÀvÀÄÛ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£À®è.” vÁ¬Ä F ªÀiÁwUÉ M¦à ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀ¼ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ‘Cmï¥Àr’ JA§ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV, C°è£À zÉñï¥ÁAqÉ JA§ÄªÀgÀ DgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è M§â¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀgÀÄ. DPÉ ºÀÄlÄÖPÀÄgÀÄr. ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ M§âgÉà ºÉÆÃV D PÀÄgÀÄqÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£ÉUÉ »A¢gÀÄV vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÀÄ- “CªÀiÁä, ¤£Á߸ÉAiÀÄAvÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀA¢zÉÝãÉ. DzÀgÉ DPÉ JµÀÄÖ «£ÀAiÀĪÀAvÉ JAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÃgÀªÁV JAzÀÆ zÀȶֹ£ÉÆÃqÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ.” VÃvÁ¨Á¬Ä D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ¼ÁV ¸ÉƸÉAiÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃr, ªÀÄUÀ£À ªÀiÁw£À CxÀð CjvÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. DPÉUÉ fUÀÄ¥Éì ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁ¸ÉUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è GAmÁzÀªÀÅ. vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ MAzÉà §UÉ. ¤Ã£ÉƧ⠸ÀAvÀ£ÉA§ÄzÀÄ ±ÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî. ¤£Àß jÃw-¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ £ÉZÀÑ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÁªÀÅzÀ£ÀÆß vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä gÁªÀĪÀÄA¢gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁzÀgÀÄ. ¸Àé®à PÁ®zÀ¯Éèà CªÀgÀ vÀAzÉ, vÀªÀÄä, vÀAVAiÀÄgÀÄ «¢üªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ°è PÉêÀ® ªÀÄƪÀgÀÄ- JAzÀgÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ, vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀÄqÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÁvÁìgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä FUÀ PÀÄgÀÄqÀÄ ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ¼ÀÄ.

vÁ¬ÄAiÀÄ PÁ²AiÀiÁvÉæ

    ªÀĺÁgÁdjUÉ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀªÁzÀ M®ªÀÅ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß vÁªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬ÄUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §AiÀÄPÉUÀ¼À£É߯Áè vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä, ¤£ÀUÉãÁzÀgÀÆ D¸ÉUÀ½zÀÝgÉ ºÉüÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄvÉÛãÉ.” E½ªÀAiÀĹì£À°èzÀÝ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÉÛãÉÆ D¸ÉUÀ½gÀ°®è. ªÀÄUÀ ¸ÀAvÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ C£ÉÃPÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁzÀzÀÄÝ vÁ¬ÄUÉ vÀÈ¦Û vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄÛ. DPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw, £À£ÀUÉ E£ÉßãÉÆ D¸É E®è, DzÀgÉ ‘PÁ²’UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ MAzÀÄ D¸É ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆArzÉ.” vÁ¬ÄAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ªÀĺÁgÁdgÀÄ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÉÆgÉUÁAªï JA§ Hj¤AzÀ gÉ樀 EzÀÝzÀÝjAzÀ D HjUÉ JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ gÉ樀 »rzÀÄ PÁ²UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ K¥ÁðlÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À ºÀ½îUÀgɯÁè ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß, CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌqÀ®Ä gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉgÉzÀgÀÄ. vÁ¬Ä ºÀ½îUÀjUÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ. “£ÉÆÃr £Á£ÀÄ PÁ²AiÀiÁvÉæÀæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »A¢gÀÄUÀÄvÉÛãÉ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤ÃªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽî”. DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä £ÁªÀÅ §ºÀ¼À zÀÆgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà zÀħð®¼ÁV¢ÝÃAiÉÄ. ¤£ÀUÉ PÁ²¬ÄAzÀ »A¢gÀÄUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.DzÀÝjAzÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV KPÉ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀÄ; EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤°ð¥ÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÆß, CzÀgÉƼÀVgÀĪÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß zÁ£À ªÀiÁr©qÉÆÃt”. »ÃUÉ ºÉý vÀªÀÄä PÀÄ®¥ÀÄgÉÆûvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀÄAvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß CªÀjAzÀ ºÉý¹, C¯Éèà £ÀgÉ¢zÀÝ ºÀ½îUÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß zsÁgÉ JgÉzÀÄ PÉÆlÄÖ©lÖgÀÄ. PÉêÀ® 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À¯Éèà vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ JzÀÄjUÉ ºÀ½îUÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄ£É SÁ°AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀÛA©üèsÀÆvÀ¼ÁV vÁ¬Ä F ºÀÀoÁvï §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹zÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “CªÀiÁä, FUÀ £ÁªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ AiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆgÀlAvÁ¬ÄvÀÄ, £ÀªÀÄUÉ FUÀ AiÀiÁªÀ §AzsÀ£ÀªÀÇ E®è”. vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw, ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ, FUÀ¯ÁzÀgÀÆ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁV¢ÝÃAiÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝ. DzÀgÉ ºÁUÉãÀÆ DV®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁV PÁtÄwÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ CzÉà ºÀ½îAiÀÄ ¨ÉÊgÁV. ¤£Àß jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ »ÃUÉà JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è”.

    ªÀĺÁvÀägÀ jÃw-¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? CAvÀÆ PÁ² ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÉÆqÀØ vÀAqÀªÉà ºÉÆgÀnvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®Ä £Á¹Pï ªÀÄÆ®PÀ C®ºÁ¨Á¢UÉ §AzÀÄ UÀAUÁ AiÀĪÀÄÄ£Á ¸ÀgÀ¸Àéw £À¢UÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄzÀ°è «ÄAzÀÄ §qÀªÀjUÉ zÁ£À zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÉÆý¤AzÀ¯Éà JwÛPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¢£À ¸ÁߣÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV G¥ÀZÀj¹ DPÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà ªÀĺÁgÁdgÀ ¥Àæ¹¢Ý J¯ÉèqÉUÀÆ ºÀgÀrvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉUÀ¼À¯Éè¯Áè C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß PÁt®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É ZÀZÉð ªÁUÁézÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ PÁ²UÉ §AzÀgÀÄ. PÁ²AiÀÄ°è ªÀĺÁgÁdgÀ vÁ¬ÄUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV CrUÉ ªÀiÁr¹ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀPÉÌ C£Àß ºÁPÀĪÀ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.


CAiÉÆÃzsÉåUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ ¤zsÀ£À

    MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁ²AiÀÄ°è PÁ® PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ CAiÉÆÃzsÉåUÉ §AzÀgÀÄ. FªÀgÉUÉ ¸ÀzÀÈqsÀgÁV EzÀÝ vÁ¬Ä KPÁKQ ¤±ÀåPÀÛgÁzÀAvÉ PÀAqÀgÀÄ. F ¤±ÀåPÀÛvÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆìÄvÀÄ. KPÉÆà K£ÉÆà VÃvÁ¨Á¬Ä ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀªÁV ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. PÉêÀ® ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ CªÀgÀ DºÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ «±ÉõÀ ±ÀıÀÆæµÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CAiÉÆÃzsÉåUÉ §AzÀ DgÀ£Éà ¢£À vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ vÀªÀÄä PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVzÉ JAzɤ߹vÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ°è ¥ÀÄtå¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À¢ WÀlÖzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸À£Áå¹UÀ½UÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ¯Éà zÁ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÉÀA§ §AiÀÄPÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀÄnÖvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ D¸À£ÀzÀ PɼÀUÉ ºÀt ElÄÖ CzÀ£ÀÄß §AzÀªÀjUɯÁè PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. »r vÀÄA¨Á £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀPÉÌ PÉÆlÖgÀÆ PÀÆqÀ ºÀt ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄVAiÀÄ°®è. D±ÀÑAiÀÄðUÉÆAqÀ vÁ¬Ä PÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw JµÀÄÖ ºÀt EnÖ¢ÝÃAiÀÄ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “¤Ã£ÉÃPÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛÃAiÀÄ? ºÀtzÀ a®ÄªÉÄAiÉÄà EzÉ. ¤£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁzµÀÖ£ÀÆß PÉÆlÖ©qÀÄ”. vÁ¬ÄUÉ ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆArzÁÝ£É J¤¹vÀÄ. DPÉ PÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw ¤Ã£ÀÄ ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ºÉý®èªÀ®è ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ £À¸ÀÄ£ÀPÀÄÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀgÀÄ.
   
zÁ£À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Àé®à ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß wAzÀÄ, vÁ¬Ä «±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä, £À¤ßAzÀ E£ÀÆß K£ÁzÀgÀÆ ¤£ÀUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ EzÉAiÉÄ?” vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “E®è ªÀÄUÀÄ, K£ÀÆ E®è; ¤£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ vÁ¬ÄAiÀÄ ¤±ÀåQÛ eÁ¹ÛAiÀiÁVvÀÄÛ. DPÉ ¹ÜgÀavÀÛ¼ÁVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. ¸ÀAvÀ£À£ÀÄß ªÀÄUÀ£ÁßV ¥ÀqÉzÀ DPÉAiÀÄ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀªÁVvÀÄÛ. DPÉ ªÀÄUÀ£À vÉÆüÀÄUÀ¼À D¸ÀgÉAiÀįÉèà PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨ÉlÖzÀAvÉ ¹ÜgÀavÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “N vÁ¬Ä, ¤Ã£ÀÄ E®èªÁzÉAiÀÄ®è.”

zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢ wÃgÀPÉÌ MAiÀÄå¯Á¬ÄvÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ, ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁºÁvÁ¬ÄAiÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ÁªÀÄ, ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÉÆqÀ£É UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À avÉAiÀÄ°è zÉúÀ CVßUÉ C¦ðvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ KPÉÊPÀ ¸ÀA¥ÀvÉÛAzÀgÉ F vÁ¬ÄAiÉÄà DVzÀݼÀÄ. FUÁUÀ¯Éà fê£ÀÄääPÀÛgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ FUÀ J®è ¨sËwPÀ §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄÄPÀÛgÁzÀgÀÄ.

fêÀ£ÀzÀ CzÀÄãvÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

vÁ¬ÄAiÀÄ ¤AiÀiÁðuÁ£ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ EAzÉÆÃgï ªÀÄÄAvÁzÀ HgÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀ°®è. §zÀ¯ÁV gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÉà EzÀÝ MAzÀÄ aPÀÌ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ¯Éèà ªÁ¹¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ PÀȥɬÄAzÀ C£ÉÃPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁzÀ Wl£ÉUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.

¥ÀjªÀvÀð£É

PÀgÉÆÃqï JA§ Hj£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆ§â  vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ. vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀzÉ PÉlÖ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À¢AzÀ zÁj vÀ¥ÀÄàwÛzÀÝ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Þ  ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ §qÀ¥ÉnÖUÉ §UÀÄΪÀ D¸Á«ÄAiÀÄ®è. MAzÀÄ ¢£À vÀ£Àß ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà »rzÀÄ ZÉ£ÁßV xÀ½¹©lÖ. ¢PÀÄÌPÁtzÀ vÁ¬Ä vÀ£Àß KPÀªÀiÁvÀæ ¥ÀÄvÀæ£À£ÀÄß UÉÆAzÁªÀ°UÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£É߯Áè ªÀĺÁgÁdjUÉ «ªÀj¹ ºÉýzÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ D²ÃªÀð¢¹, J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý, ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÆß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß vÀªÀÄä §½ ElÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý ªÀÄ£À¸ÀÄì qÉÆïÁAiÀĪÀiÁ£ÀªÁzÁUÀ £À£Àß §½ ¨Á, gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄ JAzÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÀæªÉÄÃt «zsÉÃAiÀÄ£ÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ. J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ¸Àé®à PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÁ¬Ä ¤zsÀ£À¼ÁzÀ¼ÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀĺÁgÁdgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ¯Éèà EzÀÝ. FUÀ CªÀ£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ZÁ½ ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÀAvÉ PÀArvÀÄ. UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ½îAiÀįÉèà ªÉñÁå¸ÀºÀªÁ¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀ. ªÀĺÁgÁdjUÉ EzÀÄ w½¬ÄvÁzÀgÀÆ «±ÉõÀªÁUÉãÀÆ «ZÁj¸ÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©lÖgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ JgÀqÀÄ UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀÀð£É, ¨sÀd£É £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ DgÀw PÉÆqÀ®Ä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀßgÀ¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÝ. PÉÆ£ÉUÉ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¥ÀAf£À ¨É¼ÀPÀÄ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. £À¢ wÃgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀ ªÉñÀåAiÉƧâ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ®V ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ CAiÉÆåà ¥Á¥ÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ JAzÀÄ C£ÀÄPÀA¥À vÉÆÃj, vÁªÀÅ ºÉÆ¢ÝzÀÝ ±Á®£Éßà ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆ¢¹ vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. ¨É¼ÀV£À vÀAUÁ½UÉ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß ªÉÄïÉÆAzÀÄ ±Á®Ä ºÀgÀrzÉ. CzÀÄ AiÀiÁgÀ ±Á®Ä JAzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀPÀët w½zÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. C®èzÉ ªÀiÁvÀȺÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÀĺÁgÁdgÀ C£ÀÄPÀA¥À, PÀëªÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ®Q©lÖvÀÄ. vÀ£Àß §UÉUÉ vÁ£ÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £À¢AiÀÄ°è «ÄAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ §½ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀvÉÆqÀVzÀ. DUÀ®Æ PÀÆqÁ ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦æÃw-ªÁvÀì®åUÀ½AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D²ÃªÀð¢¹zÀgÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉƸÀ Cj«UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À         wêÀæªÁåPÀÄ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiËAmï C§Ä«UÉ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. C°è CªÀ£ÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ AiÉÆÃVAiÀiÁzÀ.
¸ÁéxÀðªÀÄAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ
 UÉÆÃAzÁªÀ° MAzÀÄ aPÀÌ ºÀ½î. C°èUÉ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ zÀÆgÀzÀ HgÀÄUÀ½AzÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ PÉÆÃuÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ weÉÆÃjAiÀiÁUÀ° EgÀ°®è. J®è ¹Ûçà ¨sÀPÀÛgÀÆ vÀªÀÄä MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁgÁdgÀ §½ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄAZÀzÀ CrAiÀÄ°è EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉà CvÀåAvÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAVè¬ÄAzÀ §AzÀ ¨sÀPÉÛAiÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß MqÀªÉ ¥ÀÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁgÁdgÀ §½ Ej¹zÀݼÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. »A¢gÀÄUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ C¤jÃQëvÀªÁV C¸ÀÛªÀiÁ ¸ÀªÀĸÉå §AzÉgÀVvÀÄ. CzÀÄ PÀët PÀëtPÀÆÌ JµÀÄÖ G®âtUÉÆAr vÉAzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß DgÁªÀÄ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆj¹ ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ zÉúÀ ²ÃvÀ®ªÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. ¤Ã° §tÚPÉÌ wgÀÄV. G¹gÁl ¤AvÀAvÉ PÀArvÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼É¯Áè gÉÆâ¸ÀÄvÁÛ gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ, vÀªÀÄä PÉʯÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£É߯Áè ªÀiÁqvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ gÁªÀÄ £ÁªÀÄ d¦¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£É߯Áè £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁAVèAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉUÉ vÀ£Àß zÀÄBRªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. CªÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV gÉÆâ¸ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ- “CAiÉÆåà ªÀĺÁgÁdgÉÃ, ¤ªÀÄUÉãÉÆà ªÀAiÀĸÁìVvÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV©nÖÖj; DzÀgÉ £À£Àß MqÀªÉUÀ¼À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ UÀw K£ÀÄ?” vÀPÀët C°è £ÉgÉzÀªÀgÉ®èjUÀÆ zÀAUÀÄ §rAiÀÄĪÀAvÉ JzÀÄÝ PÀĽvÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “CªÀiÁä vÁAiÉÄ, £Á¤£ÀÆß F EºÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹®è; ¤£Àß MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃVvÉÆÛà ºÁUÉAiÉÄà ¤£ÀUÉ »A¢gÀÄV¸ÀÄvÉÛãÉ. C£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ F ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ CµÁÖV aAw¸ÀĪÀÅ¢®è”. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ C°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “£ÉÆÃr EzÉà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥Àj. ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ CAnPÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ »ÃUÉ ¸ÁéyðAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. D¸É¬ÄAzÀ §AzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, §AzsÀ£À¢AzÀ ¸ÁéxÀð ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. DzsÁåvÀä fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ CAnPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ d¥À MAzÉà F ¨sÀªÀgÉÆÃUÀQÌgÀĪÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ OµÀ¢ü. £ÁªÀÄzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀjAzÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ.”

gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ

    1909gÀ°è zÀ»ªÁqÁ vÁ®ÆèQUÉ ¥ÉèÃUÀÄ §AvÀÄ. DzÀgÉ UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ d£ÀjUÉ EzÀÄ ºÀgÀqÀ°®èªÁzÀgÀÆ ªÀĺÁgÁdjUÉ ¥ÉèÃUÀÄ vÀUÀÄ°vÀÄ. ¸ÀÄqÀĪÀ dégÀ eÉÆvÉ UÀAl°£À §½ UÀqÉØ PÁt¹vÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UɯÁè K£ÉÆà DvÀAPÀ. CªÀgɯÁè CºÀ¤ð±É gÁªÀÄ ªÀÄAvÀæ d¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ°è gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdjUÉ vÀUÀÄ°zÀ ¥ÉèÃUÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ ¯ÉA§ÄzÉà CªÀgÉ®ègÀ ¥ÁæxÀð£É. »ÃUÉ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɬÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¯ËQPÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. zÁªÉÄè JA§ ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ gÀÀWÀÄ¥Àw gÁWÀªÀ gÁeÁgÁA ºÉüÀÄvÁÛ gÁªÀÄ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà vÀzÉÃPÀavÀÛ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ. gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ ºÀ¤ºÀ¤AiÀiÁV M¸ÀgÀĪÀÅzÀÄ PÀArvÀÄ. ¢UÀãçªÉÄUÉÆAqÀ zÁªÉÄè vÀPÀët ªÀĺÁgÁdgÀ §½ NrzÀ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸ÀvÀå K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ªÀÄA¢gÀzÉƼÀUÉ §AzÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ-gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è C±ÀÄæzsÁgÉ. ªÀĺÁgÁdgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© §AvÀÄ. CªÀgÀÄ gÉõÉä ªÀ¸ÀÛç¢AzÀ CzÀ£ÀÄß MgɹzÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ M¸ÀgÀÄvÀÛ¯Éà EvÀÄÛ. DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ  “N £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ gÁªÀÄ, £À£ÀUÉ SÁ¬Ä¯É §AvÉAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ C¼ÀÄwÛ¢ÝÃAiÉÄ. £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀÄvÉÛãɔ. »ÃUÉ ºÉý ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà «UÀæºÀzÀ PÀtÂÚÃgÀ£ÀÄß MgɹzÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¤®è°®è. F ¸ÀªÀiÁZÁgÀ Hj£À d£ÀPÉ̯Áè ºÀgÀrvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ d£À gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ £ÀÄVÎzÀgÀÄ. J®ègÀÆ F C¯ËQPÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV PÀAqÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ, C¯Éèà EzÀÝ PÉïïPÀgï JA§ EAf¤AiÀÄgÉƧâgÀ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. “¸Àgï ¤ÃªÉǧâ JAf¤AiÀÄgï, «UÀæºÀzÀ »AzÉ ¤Ãj£À ¸É¯É EzÉAiÉÄ JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹.” E¥ÀàvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ F WÀl£É PÀÄjvÀÄ d£ÀjUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. “EzÀ£ÀÄß ¥ÀªÁqÀ JAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁV®è. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ J£ÀÄßvÉÛêÀ®èªÉ? avï JAzÀgÉ ¸ÀfêÀ JAzÀxÀð. zÉêÀgÀÄ J¯Éè®Æè EzÁÝ£É, dqÀªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè. ¨sÀPÀÛ vÀ£Àß ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß Ej¹zÁUÀ C°èAiÀÄÆ F avï ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆwð ¸ÀfêÀ ªÀÄÆwðAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ; ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀd ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæzÉÞ JA§ÄzÀÄ EAvÀºÀ CzÀÄãvÀ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÀ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÉà zÉêÀgÀ £ÁªÀÄzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ. F ±ÀæzÉÞ §ÈºÀvÁÛV ¨É¼ÉzÀÄ zÉêÀgÀÄ ¸ÀªÀðªÁå¦ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. J°è ±ÀæzÉÞ EzÉAiÉÆà C°è zÉêÀgÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÁÛ£É.

Cd¥À d¥À
MAzÀÄ ¢£À ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀqÀªÁV £À¢ wÃgÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ²vÁ¬Ä JA§ CªÀgÀ ¨sÀPÉÛAiÉƧâ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¸À®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ £À¢ wÃgÀPÉÌ §AzÀ¼ÀÄ. C¤jÃQëvÀªÁV ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÁ²vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ ¤£Àß Q«AiÀÄ£ÀÄß £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ D°¸ÀÄ, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ PÉý¸ÀÄwÛzÉ ºÉüÀÄ.” »ÃUÉ PÉý¹PÉÆAqÀ PÁ²vÁ¬Ä, D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ¼ÁV ºÉýzÀ¼ÀÄ- “¤ªÀÄä JzɬÄAzÀ ²æÃgÁA eÉÊgÁªÀiï, dAiÀÄ dAiÀÄ gÁA ªÀÄAvÀæ ¤gÀAvÀgÀªÁV «ÄrAiÀÄÄwÛzÉ.” DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÆ ¸ÀºÀ d¥ÀªÀ£ÀÄß wêÀæªÁV ªÀiÁrzÉÝà DzÀgÉ CzÀÄ ¤£Àß ZÀªÀÄðzÀ D¼ÀPÉÌ E½zÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À M¼À¥ÀzÀgÀUÀ¼À°è ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄAvÀæªÀÅ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ®Æè ¹ÜgÀªÁV £É¯É¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¹ÜwAiÉÄà ¤dªÁzÀ DAvÀjPÀ «±ÁæAw.”

MªÉÄä zÀ»ªÁqÀ¢AzÀ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï M§âgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄĤì¥sïgÉƧâgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀA¢zÀÝgÀÄ. zsÁgÁPÁgÀzÀ ªÀļɬÄAzÁV CªÀgÀÄ »A¢gÀÄUÀ¯ÁUÀ°®è. CAzÀÄ gÁwæ ªÀĺÁgÁdgÀÄ M§âgÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ d¥À ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ZÁa Q«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄðlÄÖ D°¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ Q«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ D°¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀj§âgÀÆ ªÀĺÁgÁdgÀ zÉúÀzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè gÁªÀĪÀÄAvÀæ «ÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “EzÉãÀÆ ¥ÀªÁqÀªÀ®è, £ÀªÀÄä UÀæAxÀUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß Cd¥À-d¥À J£ÀÄßvÁÛgÉ. MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ d¥À DAiÀiÁ¸À GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÄzÀ gÀÄa PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ d¥ÀzÀ ¸ÀºÀd ¹Üw GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ® ºÀAvÀUÀ¼À°è d¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀQÛ GAmÁUÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ©qÀzÉ d¥À ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÉ CzÀgÀ°è gÀÄa ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ, ¤UÀæºÀ¢AzÀ, d¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ ¸Á¢ü¹ ¤£ÀߣÉßà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ©qÀĪÀ CªÀÄ£À¸ÀÌ ¹Üw GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¹ÜwAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¨ÁV®£ÀÄß §®ªÁV vÀlÄÖwÛÃAiÀÄ; ¨ÁV®Ä «±Á®ªÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ DzsÁåvÀäzÀ CAUÀrAiÀÄ£Éßà vÉgÉ¢zÉÝãÉ. J¯Áè ¤ªÀÄUÁV, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ¦æÃw ¨É¼É¹PÉƼÀî° JAzÀÄ.”


PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è §æºÁä£ÀAzÀ JA§ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. ¸ÁzsÀPÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃgÉAzÀÄ zÉêÀgÀ°è C£À£Àå ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. EAzÉÆÃgïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¹QÌvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ F ªÉüÉAiÀÄ°è EAzÉÆÃgï£À°èzÀÝgÀÄ. ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ EAzÉÆÃgïUÉ ºÉÆÃV ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ! CªÀgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÀPÀÛgÉÆqÀ£É ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. §æºÁä£ÀAzÀjUÉ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ JtÂPÉAiÀÄ°è DzsÁåwäAiÉƧ⠻ÃUɯÁè ¥Áæ¥ÀAaPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸À¯ÁgÀ. ºÁUÁV ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. DzÀgÉ ±Á¹ÛçUÀ½UÉ CzÉà UÀÄgÀÄ«£À §½ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀĸÀÆZÀ£É zÉÆgɬÄvÀÄ. F ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ §½ §AzÀÄ CªÀgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄðzÁ £À¢ wÃgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁr §æºÁä£ÀAzÀgÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀzÀUÀ, zsÁgÀªÁqÀ, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è £ÁªÀÄ ªÀÄ»ªÉÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ.
ºÀħâ½îAiÀÄ°è azÀA§gÀ vÁ©¨ï JA§ÄªÀgÉƧâgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛgÀ zÉÆqÀØ UÀÄA¦£ÉÆqÀ£É ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¹zÁÞgÀÆqsÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀÄ. ¹zÁÞgÀÆqÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DzÀgÀ¢AzÀ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ £Á®ÄÌ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀªÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ C°è £ÉgÉzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “EAvÀºÀ ¥À«vÀæ ¸Áé«ÄUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¤ÃªÉ®ègÀÆ zsÀ£ÀågÉà ¸Àj; ¸Áé«ÄUÀ¼À°è ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛAiÀĤßj¹ CªÀgÀ DeÁÕ£ÀĸÁgÀ £ÀqÉzÀÄPÉƽî. CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä£É߯Áè RArvÀªÁV ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¥ÁzÀ ¥ÀzÀäUÀ¼À PÀqÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀgÀÄ, £ÁªÀÄzÀ°è £ÀA©PÉ Er.” ¹zÁÞgÀÆqÀ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß D®AV¹ ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ©¢gÀºÀ½îUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀÄvÀÄðPÉÆÃnUÉ §AzÀÄ, C°èAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. FUÀ £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀĺÁgÁdgÀ ¥Àæ¹zÀÞ bÁAiÀiÁavÀæ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ°è vÉUÉzÀzÀÄÝ. C£ÀAvÀgÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉgÀ½ C°èAzÀ 1912gÀ £ÀªÀA§gï wAUÀ½£À°è UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ.

¥Àj¤AiÀiÁðt

1913gÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä CAwªÀÄ «zÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀëöäªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. dįÉÊ wAUÀ¼À ªÁå¸À ¥ÀÆtÂðªÉÄAiÉÄà CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁå¸À ¥ÀÆtÂðªÉÄ. EzÀ£ÀÄß CzÀÆÝj¬ÄAzÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£É߯Áè PÀÄjvÀÄ »ÃUÉAzÀgÀÄ- “PÁ® J®èªÀ£ÀÆß £ÀÄAV ºÁQ©qÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè DPÁgÀUÀ¼ÀÆ PÁ®£À ¥ÀæªÁºÀzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁV CzÀgÀ¯Éèà ®AiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀgÀÄ. CªÀvÁgÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ PÁ®£À°è ®AiÀĪÁV ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. gÁªÀÄ£ÁUÀ°, PÀȵÀÚ£ÁUÀ° EAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ DPÁgÀzÀ°è ®¨sÀå«®è. DzÀgÉ CªÀgÀ ¥À«vÀæ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß PÁ® PÀÆqÁ PÀÄA¢¸À¯ÁgÀzÀÄ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ vÀvÀé K£ÉAzÀgÉ PÁ®PÉÌ CwÃvÀªÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ PÁ®zÀ PÀĮĪÉĬÄAzÀ ºÉÆgÀVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀgÉ £ÁªÀÄzÀ°è ±ÀæzsÉÞ Er. £Á£ÀÄ FUÀ K£ÉãÀÄ ºÉýzÉ£ÉÆà CzÉ®èªÀ£ÀÆß ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄgÉvÀÄ ©r. DzÀgÉ ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀĪÀÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr. ¤ªÀÄUɯÁè ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉAiÀÄ° JAzÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÉÛãÉ.”

ªÀĺÁgÁdgÀÄ fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÄd¥ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. CAvÀåPÁ®zÀ°è CzÀ£Éßà ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀªÀÄyð¹ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀAiÀĸÁìzÀAvÉ CªÀjUÉ C¸ÀÛªÀiÁ SÁ¬Ä¯É G®âtUÉÆArvÀÄ. CªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ zÀħð®ªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀÄlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ JA¢£ÀAvÉAiÉÄà EvÀÄÛ. vÀªÀÄä PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ PÉèñÀPÀgÀªÁVgÀÄvÉÛAzÀÄ DUÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. 1913, r¸ÉA§gï 18gÀAzÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ¥ÀæªÀZÀ£À ¤Ãr, «£ÉÆÃzÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ “£ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ mÁæ£ïì¥sÀgï DqÀðgïUÉ ¸À» ªÀiÁrzÉÝãÉ. F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ vÉgÀ½°zÉÝãÉ; ¤ÃªÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ CzÀÆÞjAiÀÄ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ vÉgÀ½zÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr.” £ÀAvÀgÀ PÉÃvÀÌÀgï JA§ vÀªÀÄä C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÉ vÁªÀÅ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½ÀUÉÎ (22 r¸ÉA§gï) EºÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 20£Éà vÁjÃRÄ ±À¤ªÁgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ (PÀÄgÀÄqÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ) ºÉýzÀgÀÄ. “¨Á¥ÀÆ, ªÀÄÈvÀÄå £À£ÀߣÀÄß ¸À«Äæ¹zÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà vÉgÀ¼À°zÉÝãÉ.” ¥Á¥À D ªÀÄÄzÀÄPÀ ºÉýzÀ- “£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß aPÀ̪À¼ÀÄ.”

21£Éà vÁjÃRÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ §½ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¨sÁªÀ£ÀgÁªÀ JA§ÄªÀjUÉ ºÉýzÀgÀÄ- “¨sÁªÀ£ÁgÁªï F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÀiÁqÀÄ. £Á¼É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ E¯Éèà EgÀ®Ä §gÀÄvÉÛãɔ. EAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü EgÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèÃ.

21gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ®è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀZÀ£À ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀëtÂPÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ w½AiÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉÆÃZÁÒgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý £Á¼É ¤ªÀÄUÉ £ÁªÀÄ GZÀÑj¹ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÉà £À£Àß PÀqÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. gÁwæ 1-30PÉÌ ªÀÄ®V ¨É¼ÀUÉÎ 4-30PÉÌ JzÀÄÝ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr 5-15gÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄA¢gÀ ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄ£À ªÀÄAzÉ ¤AvÀÄ “N gÁªÀÄ, ¤£Àß £ÁªÀĸÀägÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ fëUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄ” JAzÀÄ ºÉý JzÀÄÝ vÀªÀÄä PÉÆÃuÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà EzÀÝ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï ªÀĺÀgÁdgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ Ej¹ ºÉýzÀgÀÄ- “£ÁªÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÉÄà £À£Àß fêÀ£À; J°è ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀägÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÀÄÆ, C°è £Á¤zÉÝãÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄ.” EªÉà ªÀĺÁgÁdgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀgÀÄ. DUÀ ªÉÃ¼É ¨É¼ÀV£À 5-30 DVvÀÄÛ. 5 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® ©gÀĸÁzÀ G¹gÁl £ÀqÉzÀAvÉ PÀArvÀÄ ‘²æÃgÁªÀiï’ JA§ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý¹vÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ.

UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ F ªÀĺÁvÀä 1844 jAzÀ 1913gÀ ªÀgÉUÉ CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£Á fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ §»gÀAUÀªÁV J®Æè ºÉýPÉÆAqÀAvÉ PÁtĪÀÅ¢®è. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÁnPɬÄAzÀ §ºÀÄ JvÀÛgÀzÀ¯Éèà ¤AwzÀÝgÀÆ, ¸ÁzsÁgÀt fêÀ£ÀzÀ £ÉÆêÀÅ-£À°ªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ DzsÁåvÀä fêÀ£À, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÆß¼ÀUÉÆAqÀ DzsÁåvÀäªÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ zÉúÀvÁåUÀzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄAZÉÉ PÀÆqÁ PÀÄzÀÄgÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁrzÀgÀÄ. fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ vÀªÀÄä §AzsÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß, vÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ DwäÃAiÀĪÁV PÀAqÀgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV w½zÀªÀjUÉ DzsÁåvÀäªÉà ¨ÉÃgÉ, ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀªÉà ¨ÉÃgÉ JA§ ¨sÀæªÉÄ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ DzsÁåvÀä ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ¸ÉÃjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CzÀÄ CzsÁåvÀäªÉà C®è. CªÀgÀ G¹gÁlzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ Kj½vÀUÀ¼ÀÆ ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ®èzÉ ¨ÉÃgÉ DVgÀ°®è. F §UÉAiÀÄ DzÁåwäPÀ fêÀ£ÀzÀȶÖAiÉÄà CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀAzÉñÀ.


Reminiscences

If one asks God for the love of Nama, He gives it readily and gladly
The ruler of the erstwhile State of Sangli had great rogard for Madhavrao Apte. Once, while Madhavrao was visiting ShriMaharaj, the latter said to him, "Let us as­sume you own some land in the state, and adjoining it is privately-owned land of the ruler. It occurs to you to pur­chase it. If you were to request His Highness accordingly, then in view of the regard he has for you, he will be im­mediately ready to sell it to you at a concessional price. He will immediately call his personal secretary and in­struct him about it, and the deal will be quickly concluded. But if the land belongs to the State, His Highness will refer the matter to the Prime Minister, and seek his ad­vice about how it can be given to you. The Prime Minister will, in his turn, enquire with the concerned subodinate officers. Only after receiving assent from all these can His Highness sell the land to you. Similarly, if you were to submit yourself before God and make him a request 'Give me love for Nama', it being His personal matter there will be no necessity of asking anyone else about it, and he will immediately grant your prayer. But if you ask him for something mundane, because of its not being his personal matter, he will have to ask Brahmadeva, Chitragupta, and others. If they all accord their permis­sion, then alone He will be able to grant it to you. That is, there are so many hurdles in His granting of a mundane thing. If the thing gets stuck in any of these hurdles, God will not be able to grant it to you. For this reason, never put God in a difficulty by asking for a mundane thing. Instead, merely ask, 'Give love for your Nama'. He is ready to grant it immediately."

Sri Maharaj's Pravachan in Marathi -Aug.8