Sunday, August 8, 2010

A Brief Biography of Sri Brahmachaithanya Maharaj,UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ¸ÀAvÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ
»£É߯ÉÉ
ªÀĺÁvÀägÀ fêÀ£À¸ÀägÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiË®å, ¸ÀA¸ÀÌøw gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. MAzÀÄ d£ÁAUÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ fêÀAvÀªÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ D d£ÁAUÀzÀ ±ÉæõÀ× ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀĺÁvÀägÉà PÁgÀt; CªÀgÀ£ÀÄß D½zÀ gÁdgÀ®èè. ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ UÉÆÃAzÁªÀ° JA§ Hj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ d¤¹ ¨Á½zÀ ªÀĺÁvÀägÉà §æºÀäZÉÊvÀ£Àå. EªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀÄtå ¸ÀägÀuÉ. vÀªÀÄä ¥Á«vÀæ÷åæ¢AzÀ, ¦æÃw-C£ÀÄPÀA¥ÀUÀ½AzÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀ ‘gÁd’gÁzÀgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß ‘UÉÆAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁeï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ.
    UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ MAzÀÄ ºÀ½î. EzÀÄ ¸ÀvÁgÁ f¯ÉèAiÀÄ zÀ»ªÁqÀ JA§ Hj£À §½ EzÉ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1844gÀ ¥sɧæªÀj 10£Éà §ÄzsÀªÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ. EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÁzÀ gÁªïf ªÀÄvÀÄÛ VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀĪÀjUÉ §ºÀÄ¢£ÀzÀ vÀ¥À¸ÀÄì ¥sÀ°¹vÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ UÀt¥Àw JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ.
CdÓ °AUÉÆÃ¥ÀAvï ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀzÀ «oÀ®£À ¨sÀPÀÛgÀÄ.  C®èzÉ UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀÄ®PÀtÂð AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÁPÀµÀÄÖ D¹Û¥Á¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÀÝ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÀ ªÀåªÀºÁgÀ ZÀvÀÄgÀvÉ ªÀÄUÀ gÁªïfUÉ §gÀ°®è gÁªïf ¸ÀzÁ CAvÀgïªÀÄÄT, «ÄvÀ¨sÁ¶ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀ gÁªÀĨsÀPÀÛ. ºÁUÁV gÁªïf ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ PÀÄ®PÀtÂð PÉ®¸À CµÁÖV MUÀΰ®è. vÀAzÉ °AUÉÆÃ¥ÀAvï F §UÉÎ ªÀÄUÀ¤UÉ w½AiÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ gÁÀªïf ªÀiÁvÀæ “ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀįÉèà PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀå«®è” JAzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV gÁªïf PÀÄlÄA§ ªÀ¸ÀÄÛ¸ÀA¥ÀwÛ£À°è PÀ¼ÉUÀÄAzÀ vÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÉ «¥sÀÅ®ªÁzÀ ¨sÀUÀªÀvÀìA¥ÀvÀÄÛ PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÀÆ °AUÀÆ¥ÀAvï ¸ÀA¥Á¢¹zÀÄÝ ªÉƪÀÄäUÀ£À PÁ®zÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁPÁUÀĪÀ¶ÖvÀÄÛ. ºÁUÁV ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ zÁ£ÀzsÀªÀÄð, DwxÀå, OzÁAiÀÄðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ DUÀ°®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀt¥Àw d¤¹zÀÄÝ, CªÀ£ÉƧ⠸ÀAvÀ£ÁzÀzÀÄÝ, CxÀðªÀvÁÛUÉà EzÉ.
    vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä gÁªÀĨsÀPÀÛgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À¢AzÀ §AzÀ ¸ÀzÁZÁgÀ ¸ÀA¥À£Éß: ªÀiÁªÀ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀ CZÀÄѪÉÄaÑ£À ¸ÉƸÉ. ¥ÀwAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀjvÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ DzsÁåwääPÀ M®ªÀÅ CªÀ½VvÀÄÛ. FPÉ PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚ, §qÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ J°è®èzÀ C£ÀÄPÀA¥À. vÀ£Àß zÀtªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀ Cwy C¨sÁåUÀvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃj §AzÀªÀjUÉ JAzÀÆ E®è J£ÀÄßwÛgÀÀ°®è. ºÀ½îAiÀÄ §qÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ GzÁgÀvÉUÉ ªÀÄ£À¸ÁgÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ VÃvÁ¨Á¬Ä ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ “£ÉÆÃr D zÉêÀgÀÄ PÀgÀÄuÁªÀĬÄ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß D gÁªÀÄ£Éà £À£ÀUÉ PÉÆnÖzÁÝ£É, ¤ÃªÀÅ ªÀA¢¸À¨ÉÃPÁzÀÄÝ CªÀ¤UÉ. £À£ÀUÉ §zÀ¯ÁV gÁªÀĤUÉ ªÀA¢¹©r. CzÉà ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀævÀå¥ÀPÁgÀ.

¨Á®å
±ÉʱÀªÀzÀ°è UÀt¥Àw DPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÀÝ. ªÀÄUÀÄ«£À §ºÀÄ ªÀÄÄzÁÝzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ «ªÀÄÄR£ÁzÀ vÀAzÉ gÁªïfAiÀÄ®Æè ªÀÄzsÀÄgÀ DPÀµÀðuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©©qÀÄwÛvÀÄÛ. ¨Á®PÀ UÀt¥Àw CdÓ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÀ ¸ÀªÀð¸ÀéªÁV©lÖ£ÀÄ. MªÉÄä, ªÉƪÀÄäUÀ£À ¸Àé¨sÁªÀªÉãÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä PÉýzÀgÀÄ- “ªÀÄUÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” DgÀÄ ªÀµÀðzÀ D ¥ÉÆÃgÀ GvÀÛj¹zÀ. “CdÓ D zÀÄqÀØ£É߯Áè £Á£ÀÄ PÀÄAlgÀÄ, PÀÄgÀÄÀqÀgÀÄ, §qÀªÀjUɯÁè ºÀAZÀÄvÉÛãÉ.” CdÓ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉýzÀgÀÄ “MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ gÁd£ÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” UÀt¥Àw ºÉýzÀ “J®èjUÀÆ ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ Hl ºÁPÀÄvÉÛãɔ. F ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ CdÓ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁªïfUÉ ºÉýzÀ “£ÉÆÃqÀÄ F ¨Á®PÀ »A¢£À d£ÀäzÀ°è AiÉÆÃVAiÀiÁVzÀÝ£ÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ,
    ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ G¥À£ÀAiÀÄ£À PÁAiÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV «oÀ®£À zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ ¨Á®PÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è D¼ÀªÁzÀ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ £É¯É¹vÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV ¨Á®PÀ d¥ÀzÀ°è M®ªÀÅ vÉÆÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ. ¢£ÀPÀ¼ÉzÀAvÉ d¥ÀªÀÀµÉÖà ¸Á®zÀÄ J¤¹vÀÄ. KPÁAvÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁÝgÉ. ºÉÆgÀUɯÁè UÁqsÁAzsÀPÁgÀ.
CPÀ¸Áävï JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀgÉ ¨Á®PÀ UÀt¥Àw PÁt°®è. J®ègÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwzÁÝgÉ. ºÀwÛgÀzÀ¯Éè®Æè UÀt¥Àw E®è. PÉÆ£ÉUÉ °AUÉÆÃ¥ÀAvÀgÀÄÀ vÀªÀÄä Hj£À £À¢ wÃgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. MAzÀÄ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV PÀĽwzÁÝ£É. CdÓ, UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ “¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ M§â£Éà ºÉÆÃV PÀĽvÁUÀ ºÁªÀÅ ZÉüÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ?” ¨Á®PÀ ºÉýzÀ- “ºÁªÀÅ ZÉüÀÄUÀ¼À §UÉÎ KPÉ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ?” EzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¤¨sÀðAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀt¥ÀwUÉ ¨sÀAiÀÄ JAzÀgÉ K£ÉAzÀÄ w½¢gÀ°®è. DvÀAPÀ, ¨sÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ F ªÀĺÁvÀägÀ£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è JAzÀÆ PÁqÀ°®èªÉAzÉà vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.

    ¨Á®PÀ UÀt¥Àw zsÁå£ÀPÀ̵ÉÖà ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVgÀ°®è. C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ ZÉõÉÖAiÀÄ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀÀ £ÀqɬÄvÀÄ. DzÀgÉ D ±Á¯Á ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ UÉÆwÛzÀÝ£Éß®è ¨Á®PÀ UÀt¥Àw §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉýPÉÆr JAzÀÄ ¦Ãr¸ÀvÉÆqÀVzÀ. D ªÀiÁ¸ÀÛjUÉ ºÉaÑ£À eÁÕ£À EgÀ°®è. ºÁUÁV ªÀÄPÀ̼ɮè UÀt¥ÀwAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ±Á¯É©lÄÖ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ DlPÉÌ ºÉÆÃV©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸À C°èUÉà ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£É߯Áè ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ K£ÁzÀgÀÆ ZÉõÉÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¢£À PÀ¼ÉzÀ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ZÉõÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£É߯Áè PÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ UÀt¥ÀwUÉ PÉ®¸À PÉÆlÖ¼ÀÄ. DUÀ®Æ ¸ÀºÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. KPÉAzÀgÉ UÀt¥Àw zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄPÀ̼À£Éß®è ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ PÀxÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ. zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄÝ ©qÀÄwÛzÀݪÀÅ. F zÀÆgÀÄUÀ½AzÀ gÉÆùºÉÆÃzÀ vÁ¬Ä, UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß xÀ½¸À®Ä ºÉÆÃV vÁ£Éà ©zÀÄÝ©lÖ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀzÀrvÀÄ. CªÀÄä£À£ÀÄß vÁ£Éà JwÛ PÀÆj¹ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÁV vÁ¬ÄUÉ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁrzÀ. F WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ°è DªÀÄƯÁUÀæ ¥ÀjªÀvÀð£É D¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÁPÁ® zsÁå£À d¥ÀUÀ¼À°è PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ PÀĽvÀ£ÉAzÀgÉ vÁ¬ÄAiÉÄà CªÀ£À£ÀÄß DºÁgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ½UÁV J©â¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¨ÁºÀåeÁÕ£À±ÀÆ£ÀåªÁV UÀAmÉUÀlÖ¯É PÀĽvÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ.

ªÀÄzÀĪÉ
    UÀt¥ÀwUÉ §ºÀıÀB 12-13 ªÀµÀð E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà EzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À EªÀ£À ¥ÀæªÀÄÄR DPÀµÀðuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ C°èUÉ C£ÉÃPÀ ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀĸÀAvÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÉÆqÀ£É UÀt¥Àw §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ ¸À°UÉ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÀ. MªÉÄä M§â ªÀAiÀĸÁìzÀ gÁªÀÄzÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀAVzÀÝ. UÀt¥Àw CªÀ£À£ÀÄß CvÀåAvÀ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ¸ÀA¢ü¹ PÉýzÀ. “¤ÃªÉÃPÉ »ÃUÉ gÁªÀÄzÁ¸À£ÁV PÁ« CAV zsÀj¹¢ÝÃj?” D gÁªÀÄzÁ¸À GvÀÛj¹zÀ- “zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä”. UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀµÀÖzÀ ¥Àæ±Éß PÁ¢vÀÄÛ “¤ÃªÀÅ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÀAr¢ÝÃgÁ?’ ¥Á¥À D ªÀÄÄzÀÄPÀ PÀtÂÚÃgÀÄUÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉýzÀ- “E®è ªÀÄUÀÄ, zÉêÀgÀÄ E£ÀÆß £À£ÀUÉ zÉÆgÉw®è. UÀÄgÀÄ«®èzÉ zÉêÀgÀÄ ºÉÃUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ£É?” F ¸ÀA¨sÁµÀuÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ J¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É CZÀѽAiÀÄzÀ ªÀÄÄzÉæ MwÛvÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀ«®èzÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä ¸ÁzsÀå«®è, zÉêÀgÀÄ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¸ÀzÀÄÎgÀĪÀÇ zÀÄ®ð¨sÀ; UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt¯ÁgÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ.

    F ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀªÉAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É vÀåf¹ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀ. vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ vÀ£Àß  UɼÉAiÀÄgÁzÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁªÀÄ£À JA§ E§âgÀÄ ¨Á®PÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀ. F ¨Á®PÀgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀıÉÆÃzsÀPÉÌ eÉÆvÉUÁgÀgÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ F ªÀÄƪÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀÆ ªÉÄ®èUÉ JzÀÄÝ UÉÆÃAzÁªÀ° ©lÄÖ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ CA¨Á¨Á¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¹QÌvÀÄÛ. C°èAiÉÄà vÀAVzÀÝgÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÀµÀðuÉ GAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£Éß®è CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÁgÀ PÀ¼É¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉUÁgÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VüÀÄ ºÀwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄV ¸ÀªÀiÁZÁgÀ ªÀÄÄnÖ¹zÀ. FUÁUÀ¯Éà ¢UÀãçªÉÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀAzÉ gÁªïf ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀAzgÀÄ.

    ¥Àæ¥ÀAZÀ «ªÀÄÄRgÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÁjUÉ vÀgÀ®Ä C£Á¢ PÁ®¢AzÀ®Æ d£À §¼À¸ÀĪÀ vÀAvÀæªÉAzÀgÉ ‘ªÀÄzÀĪɒ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr©lÖgÉ ¸ÀéZÀÒAzÀªÁV PÁæAwPÁjUÀ¼ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ JwÛ£À ºÁUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¨sÁgÀ J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ «zsÉÃAiÀÄgÁVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¹zÁÝAvÀ. CdÓ °AUÉÆ¥ÀAvÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ »r¢gÀĪÀ d¥ÀvÀ¥Á¢ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ D PÁ®zÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw JA§ ¨Á®QAiÉÆqÀ£É «ªÁºÀ £ÀqɬÄvÀÄ.

UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹
    ªÀÄzÀĪɬÄAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ°è AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ DUÀ°®è. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ CdÓ CfÓ E§âgÀÆ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥Àw ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀÆÛ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁUÀÄvÁÛ zsÁå£À d¥ÀUÀ¼À¯Éèà ¢£ÀzÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. vÁ¬ÄUÉ EzÀjAzÀ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪɬÄAzÀ UÀt¥ÀwUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA¸ÁgÁ¸ÀQÛ AiÀiÁUÀ° ªÀÄÆqÀ°®è. DUÁUÀ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀA¸ÁjAiÀiÁzÀªÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥Àw EzÁªÀÅzÀ£ÀÆß vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. ºÉüÀÄwÛzÀÝ “CªÀiÁä £À£ÀUÉ F ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ zÉéÃóµÀªÀÇ E®è. DzÀgÉ EªÁªÀŪÀÇ £À£ÀUÉ ¢ªÀå C£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁgÀªÀÅ JA§ÄzÀÄ w½zÀĺÉÆÃVzÉ. F D¸ÉUÀ¼À §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼ÀUÁV §zÀÄPÀ®Ä £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è. F zÁ¸Àå £À£ÀUÉ ¨ÉÃQ®è”. EAvÀºÀ ¢lÖ GvÀÛgÀzÀ JzÀgÀÄ vÁ¬Ä ¤gÀÄvÀÛgÀ¼ÁUÀÄwÛzÀݼÀÄ. UÀt¥Àw J®ègÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÁzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ CAnPÉƼÀîzÀAvÉ PÀªÀÄ®¥ÀvÀæzÀ ªÉÄît ¤ÃgÀ ºÀ¤AiÀÄAvÉ vÁ£Éà vÁ£ÁV EzÀÄÝ©qÀÄwÛzÀÝ. ¢£ÀPÀ¼ÉzÀAvÉ ªÀÄ£À¹ì£Á¼ÀzÀ ªÁåPÀÄ®vÉ ºÉZÁÑUÀvÉÆqÀVvÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÉÀA§ DAvÀjPÀ ºÀA§® CªÀ£À ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹vÀÄ. PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¢£À KPÁQAiÀiÁV UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀl. »ÃUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¹PÀÌ J¯Áè DzsÁåvÀä ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀA¢ü¹ ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ ¹PÀÌ C£ÉÃPÀgÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀæUÀw J¶ÖzÉ JAzÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ¤«ÄµÀ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ¯Éèà UÀt¥ÀwUÉ w½zÀÄ©qÀÄwÛvÀÄÛ. F §UÉAiÀÄ ±ÀQÛ vÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À aPÀÌ ªÀAiÀĹì¤AzÀ¯Éà E¢ÝvÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀĪÀ£ÀßgÀ¹ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ºÀj¥ÀÄgÀ JA§  HjUÉ §AzÀgÀÄ. E°è gÁzsÁ¨Á¬Ä JA§ ¸ÀAvÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. PÀ£ÀßrUÀ¼ÁzÀ FPÉ C£ÀßzÁ£ÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀݼÀÄ. gÁªÀĨsÀPÀÛ¼ÁzÀ FPÉ ¨sÀQÛ¨sÁªÀ¢AzÀ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É ªÀiÁrzÁUÀ gÁªÀÄ£À ¥ÀæwªÉÄUÉ fêÀÀvÀÄA© §gÀÄwÛvÉÛAzÀÆ, ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ°è ¨sÁªÁAvÀgÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß d£À PÁtÄwÛzÀÝgÉAzÀÆ ¥ÀæwÃw EvÀÄÛ. gÁzsÁ¨Á¬ÄUÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ D¼À w½zÀĺÉÆìÄvÀÄ. vÁ¤£ÀÆß ¸ÁzsÀPÁªÀ¸ÉÜAiÀįÉÃè EgÀĪɣÉAzÀÆ ªÀÄvÀÆÛ ºÉaÑ£À DzsÁåwäPÀ ¹¢üÞUÉ «ÄÃgÀeï £À°ègÀĪÀ ‘C£ÀߧĪÀ’ JA§ ¸ÀAvÀ£À §½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀ¼ÀÄ. UÀt¥Àw «ÄÃgÀeï PÀqÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ ‘C£ÀߧĪÀ’ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ. C£ÀߧĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß D²ÃªÀ𢹠‘²æà zÉêÀªÀiÁ¯ï ªÀÄvÁzÁgï’ JA§ ¸ÀAvÀ£À §½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. FvÀ ‘¸ÀvÁ£Á’ JA§ Hj£À°zÀÝÀgÀÄ. FvÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß §½AiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ £ÀAvÀgÀ CPÀ¯ïPÉÆÃmï CªÀzsÀÆvÀgÀ §½ PÀ¼ÀÄ»¹zgÀÄ. CPÀ¯ï PÉÆÃmï£À F ¸Áé«ÄAiÀÄÄ zÉÆqÀØ ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÁVzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀĪÀÄÄR¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “£À£Àß D²ÃªÁðzÀ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ EzÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß UÀÄgÀĪÀ®è. “»ÃUÉ ºÉý ªÀiÁtÂPï ¥Àæ¨sÀÄ JA§ UÀÄgÀÄ«£À §½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ UÀt¥Àw ªÀiËAmï C§ÄUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹ C°è zÉÆqÀØ AiÉÆÃVAiÀÄ §½ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß F AiÉÆÃV¬ÄAzÀ PÀ°vÀÄ PÁ²UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁ²AiÀÄ°è vÉÊ°AUÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÉÊ°AUÀ¸Áé«ÄUÀ½UÉ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw GQÌvÀÄ. vÀ£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ vÀAvÀæ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. UÀt¥Àw PÉýzÀ-¤ªÀÄä vÀAvÀæ«zÉå PÀ°AiÀÄ®Ä JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ? vÉÊ°AUÀ¸Áé«Ä ºÉýzÀgÀÄ ‘PÉêÀ® ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð’. UÀt¥ÀwUÉ CµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀð J¤¹vÀÄ. ºÉýzÀ- ‘£À£Àß §½ CµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è, ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀzÀ°è ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ ºÉýPÉÆr.’ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¢lÖ ªÀiÁvÀÄUÀÀ½AzÀ D±ÀÑAiÀÄðUÉÆAqÀ vÉÊ°AUÀ¸Áé«Ä ¸Áé«Ä ºÉýzÀgÀÄ. ‘£Á£ÀÄ ¤£Àß UÀÄgÀÄ C®è’. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ UÀt¥Àw PÀ®ÌvÁÛUÉ §AzÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÖ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “¤£Àß CºÀA C£ÀÄß ¤Ã£Éà ¸ÀAºÀj¹©qÀÄ”. £ÀAvÀgÀ UÀt¥Àw ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼À¹ UÉÆÃzÁªÀj £À¢wÃgÀzÀ°è PÀĽvÀ£ÀÄ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ M§â ¸À£Áå¹ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ºÉýzÀ-“ªÀÄUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ J¼ÀUÁAªïUÉ ºÉÆÃUÀÄ, C°è vÀÄPÁgÁA ZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¤£ÀUÉ ¢ÃPÉë ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.” vÀPÀët UÀt¥Àw J¼ÀUÁAªï PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ.UÀt¥ÀwAiÀÄ UÀÄgÀÄ
    J¼ÀUÁAªï JA§ÄzÀÄ £ÁAzÉÃqï ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ªÀÄgÁoÁªÁqÁzÀ MAzÀÄ ºÀ½î. F ºÀ½îAiÀÄ°è PÁ²£ÁxÀ JA§ M§â ¨ÁæºÀät EzÀÝ. ¸ÀzÁZÁgÀ ¸ÀA¥À£ÀߣÁzÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄPÀÌÀ½®èzÀ PÁgÀt ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð ¸ÀAvÁ£À C¥ÉÃPÉë¬ÄAzÀ ¨sÀUÀªÁ£ï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹zÀ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÉà vÀÄPÀgÁA ZÉÊvÀ£Àå£À d£À£À. vÀÄPÁgÁA ZÉÊvÀ£ÀågÀÄ CzÀÄãvÀ ¸ÀAvÀgÁVzÀÝÀgÀÄ. ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀzÀ «oÀ®£À ¨sÀPÀÛ PÀÆqÁ. ¨Á®å¢AzÀ¯Éà CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ M®«zÀÝ vÀÄPÀgÁA D¼ÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ J°è®èzÀ DzÀgÀ. ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ‘vÁ¬Ä vÀÄPÁgÁA’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUɯÁè ¨sÀUÀªÀvï ¨sÀQÛAiÀÄ gÀ¸ÀzËvÀt ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀÄPÁgÁA ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ
“ªÀÄ£ÀĵÀå zÉêÀjUÁV ºÀA§°¸ÀĪÀAvÉ zÉêÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÁV ºÀA§°¸ÀÄvÁÛ£É, EzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ. C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀ¨ÉÃr, CªÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹. CªÀ£ÀÄ ¤«ÄäAzÀ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¤ªÀÄä CºÀA£ÀÄß. CzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ M¦à¹©r. »ÃUÉ vÀÄPÁgÁA ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ DzsÁåvÀä ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

    vÀÄPÀgÁA ZÉÊvÀ£ÀåjUÉ CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ ±ÀQÛ EvÉÛAzÀÄ ¥ÀæwÃw. DzÀgÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÉ ªÀåUÀæªÁzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨sÀUÀªÀvï ¦æÃwAiÀÄ£ÀßgÀ¹ §AzÀªÀjUÉ PÀgÀÄuÁ ºÀÈzÀ¬ÄAiÀiÁV ¨sÀQÛgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß Gt§r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
   
    UÀt¥Àw vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÁUÀ EvÀÛ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ ²µÀå£À DUÀªÀÄ£À w½zÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ ºÀ½îUÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ-“DºÁ, M§â zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ £À£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É, £À£Àß°ègÀĪÀÅzÀ£É߯Áè PÉƼÉî ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.” ºÀ½îUÀjUÉ®è UÉÆvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ°è ©rUÁ¸ÀÄ E®è JAzÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀjUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ£À F ªÀiÁvÀÄ D±ÀÑAiÀÄð GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ DqÀÄwÛzÀÝ F §UÉAiÀÄ DzsÁåwäPÀ ¥Àj¨sÁµÉ ºÀ½îUÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«vÀÄÛ. UÀt¥Àw ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄV¹ ¨É¼ÀV£À ªÉüÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ. DzÀgÉ D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà vÀÄPÁgÁA ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.

    UÀt¥Àw £À¢AiÀÄ°è «ÄAzÀÄ UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄ£É ¨ÁV®°è zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV PÀĽvÀÄ©lÖ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ ¸À«Äæ¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ ¸ÀĽªÉà E®è. PÀqÉUÉ ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ɮè vÀÄPÁgÁA §AzÀgÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¸ÀÄvÁÛ £ÉgÉzÀgÀÄ. vÀªÀÄä£ÀÄß PÁt®Ä AiÀÄĪÀPÀ£ÉƧ⠧AzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½AiÀÄvÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ-  “J°èè D ºÀÄqÀÄUÀ? J°è D zÉÆqÀØ PÀ¼Àî?” J£ÀßvÉÆqÀVzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁAgÀ£ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ¯Éà UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ §ÈºÀvï ¨sÁªÀzÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAZÀj¹zÀªÀÅ. zÉúÀ ¸ÀÛ§ÞªÁV, PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ, ‘N UÀÄgÀÄzÉêÀ’ J£Àß®Ä ªÀiÁvÀææ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. “DºÁ! §AzÉAiÀiÁ, ¨Á ‘¤£Àß’£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ vÀÄPÁgÁAgÀÄ D¨sÀðÀn¹zÀgÀÄ. “¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÀĦð¹PÉÆArzÉÝãɔ JAzÀ£ÀÄ UÀt¥Àw. UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁAjUÀÆ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. vÀªÀÄä PÀtÂÚÃgÀ zsÁgÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ²µÀå£À£ÀÄß §gÀ¸É¼ÉzÀÄ C¦àPÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀIJµÀågÀ «Ä®£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl ¸À¥sÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ.

    UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ «avÀæªÉAzÀgÉ ²µÀå£À£ÀÄß £Á£Á §UÉAiÀÄ PÀpt ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ M¼À¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß KPÁKQ ¥Á¼ÀÄ ¨Á«UÉ ºÁgÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄAvÀºÀ CzÀÄãvÀ ²µÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ F §UÉAiÀÄ DeÉÕUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÉǪÉÄä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ºÉÆgÀ¯ÁgÀzÀµÀÄÖ PÀ©â£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²µÀå «£ÀªÀÄæ£ÁV UÀÄgÀĪÁPÀåªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝ. UÀÄgÀÄ-²µÀågÀ £ÀqÀÄªÉ CzÀÄãvÀÀ ¥ÉæêÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀÆr§AzÁUÀ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ UËtªÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀzÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F ¤µÉ×AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉúÀzÀ C½ªÀÅ-G½ªÀÇ ¸ÀºÀ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁ¢ÃvÀÄ. PÀȵÁÚdÄð£ÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ F §UÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ. MªÀÄä PÀȵÀÚ, ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÉÆAzÀ£ÀÄß CdÄð£À¤UÉ vÉÆÃj¹ ºÉüÀÄvÁÛ£É ‘CdÄð£À, C°è £ÉÆÃqÀÄ, ºÀA¸ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ºÉÃUÉ ºÁgÀÄwÛzÉ? CdÄð£À ºÉýzÀ - ºËzÀÄ, ºÀA¸ÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ ZÉ£ÁßVzÉ.’ CdÄð£À¤UÉ ºÀA¸À - ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À UÉÆwÛgÀ°®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAw®è. E°è UÀÄgÀÄ«UÉ vÉÆÃgÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÀå C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÉ×× ZÀZÉð ªÀÄ£À¹ì£À°è CAPÀÄgÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀgÉ ²µÀå vÀ£Àß ¥ÀævÉåÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CxÀð. DzÀgÉ CdÄð£À PÀȵÀÚ£À°è ¸ÉÃjºÉÆÃVzÀÝ, ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ¢AzÀ CªÀ£À CºÀA £Á±ÀªÁVvÀÄÛ. ºÁUÁV ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀvÀåzÀ ¤µÀ̵ÉÀðUÉ CªÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ¤AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV G½¢gÀ°®è. F ¸ÀA§AzsÀzÀ zÀÈqsÀvÉUÁV UÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß £Á£Á §UÉAiÀÄ C¸ÀA§zÀÞ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ M¼À¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÄß ¸ÀA¢ü¹zÀ PÀÆqÀ¯É ºÉýzÀgÀÄ- “¤£ÀߣÀÄß ¸ÀAºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.” UÀÄgÀÄ«£À «avÀæ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAºÁgÀ PÁAiÀÄðzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀªÀ®èzÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ? ºÁUÁV ²µÀå£À ªÉÄît C¥ÁgÀ ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ«ÄäAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV G½AiÀÄzÀAvÉ vÀªÀÄä¯Éèà LPÀåªÀiÁrPÉƼÀî®Ä J®è §UÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ GvÀÛªÀÄ UÀÄgÀÄ«£À ºÁUÉ. ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ “¸ÁzsÁgÀt ªÉÊzÀå ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É, ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÊzÀå MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÉüÀÄvÁÛ£É; GvÀÛªÀÄ ªÉÊzÀå gÉÆÃVAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CªÀ£À ªÀÄÆUÀÄ »rzÀÄ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß UÀAl¯ÉƼÀUÉ ºÁQ©qÀÄvÁÛ£É.” »ÃUÉAiÉÄà GvÀÛªÀÄ UÀÄgÀÄ PÀÆqÁ. CªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀºÁ«£ÀAvÉ; ²µÀå£À£ÀÄß ¥ÀjUÀ滹zÉÝà vÀqÀ, ²µÀå£À CºÀA ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÁzsÁgÀt UÀÄgÀÄ PÉÃgÉ ºÁ«£À ºÁUÉ. CzÀÄ PÀ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß »rzÀgÀÆ PÀ¥Éà §ºÀ¼À PÁ® ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉà E®è. vÀÄPÁgÁAgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ CºÀA£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÀgÀt ªÀiÁr©lÖgÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ¨sÀPÀÛ ºÀÈzÀAiÀÄ«gÀĪÀ ²µÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå. «ZÁgÀ¥ÀæzsÁ£À ªÀåQÛvÀézÀ ²µÀå¤UÉ F §UÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ UÀt¥ÀwAiÀÄAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ CzsÀÄâvÀªÁzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ²µÀågÀÄ vÀªÀÄäeÁÕ£À, ¨sÀQÛUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¥Àj¹ÜwUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV vÀªÀÄä eÁÕ£À ¨sÀQÛUÀ¼À£ÀÄß C£Àéé¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ.
        
    UÀt¥ÀwAiÀÄ C£À£ÀåªÁzÀ  UÀÄgÀĨsÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ J¼ÀUÁAªï£À ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄgÀÄUÀ½UÉ CrUÉ ªÀiÁr §r¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß NgÀtªÁV EqÀĪÀÅzÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼À PÁ¯ÉÆvÀÄÛªÀÅzÀÄ, CªÀgÀ UÀÄqÀUÀÄr ¹zÀÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. vÀ¦àAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀÄgÀÄ«£À ºÁ¹UÉUÉ vÀ£Àß PÁ®Ä vÁV¸ÀÄwÛgÀ°®è. PÉ®ªÉǪÉÄä vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀt¥Àw Hl ªÀiÁqÀzÉ UÀÄgÀÄ«£À DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ UÀÄgÀÄ«£À ¥ÀjÃPÉë-¦æÃw JgÀqÀ£ÀÆß ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¹, UÀÄgÀÄ«£À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÉzÀÝ£ÀÄ. MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¬ÄvÀÄ UÀÄgÀÄ«UÉ ªÀÄAvÀæ ¢ÃPÉë PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢£À vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £À¢ wÃgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÉýzÀgÀÄ “ªÀÄUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ MA¨sÀvÀÄÛ wAUÀ¼Á¬ÄvÀÄ. ¤£ÀUÉ C£ÉÃPÀ PÀµÀÖPÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ CzÉ®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ GwÛÃtð £ÁV¢ÝÃAiÉÄ. FUÀ ¤£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¢ªÁå£ÀĨsÀÆw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVzÉ.” »ÃUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄ ¢ªÀå¸ÀÛgÀPÉÌ KjvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À Q«AiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß GZÀÑj¹zÀgÀÄ. ‘²æÃgÁA dAiÀÄgÁA eÉÊ eÉÊgÁA.’ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß ²µÀå£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Ej¹zÀgÀÄ. ²µÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì DªÀtð¤ÃAiÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, ªÉÇåêÀiÁwÃvÀ «¸ÁÛgÀzÀ°è PÀgÀV ¸ÀªÀiÁ¢ü ¥ÀqɬÄvÀÄ. JZÀÑgÀ UÉÆAqÁUÀ ²µÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¢ªÁå£ÀAzÀzÀ eÉÆvÉ,¦æÃw PÀgÀÄuÉUÀ¼À a®ÄªÉÄ GQÌ ºÀjAiÀÄÄvÁÛ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. CA¢¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ F §vÀÛzÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß, £ÉÆAzÀÄ ¨ÉAzÀ fëUÀ½UÉ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ºÀAZÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄAvÀæ¢ÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ UÀt¥ÀwUÉ ‘§ºÀäZÉÊvÀ£Àå’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ. C®èzÉ EvÀgÀjUÉ ¢ÃPÉëPÉÆqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÆß PÉÆlÖgÀÄ. »ÃUÉ UÀt¥Àw vÀ£Àß vÀ¥À¹ì¤AzÀ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄPÀgÀÄuɬÄAzÀ §ºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁzÀgÀÄ.
        
    ¢ÃPÁë«¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄ ²µÀå¤UÉ ºÉýzÀgÀÄ “ªÀÄUÀÄ, PÁ® PÉqÀÄwÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå EA¢æAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À PÀqÉ NqÀÄwÛzÁÝ£É. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¨ÉAzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀßgÀ¹ ¤£Àß §½ §gÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ PÉÆqÀÄ. CªÀjUÀÆ ±ÁAw ®©ü¸À°. ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É J¯ÉèqÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄ°.” ªÀÄvÉÛ ºÉýzÀgÀÄ “FUÀ ¤Ã£ÀÄ wÃxÀðAiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁtÄ”.

    UÀÄgÀÄ«£À DtwAiÀÄAvÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ wÃxÀðAiÀiÁvÀæÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä GvÀÛgÀzÀ GdӬĤUÉ ºÉÆÃV C°è JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ vÀ¥À¹ì£À°è ªÀÄļÀÄVzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ »ªÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ CAiÉÆÃzsÉåUÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è CªÀjUÉ M§â ¨sÀPÀÛ ¹QÌzÀ. CªÀ£ÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß PÀ®ÌvÁÛPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £Á¹Pï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. F ªÉüÉUÁUÀ¯Éà CªÀjUÉ UÀqÀبɼɢzÀÄÝ, ¨ÉÊgÁVAiÀÄ ºÁUÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀå ºÀÆrzÀgÀÄ. ¨ÉÊgÁVAiÉƧ⠧A¢gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý HgÀ¯Éè¯Áè ºÀgÀr vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¨ÉÊgÁVAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ zÉÆqÀØ UÀqÀØ, SÁ« ªÀ¸ÀÛç EªÀÅUÀ½AzÁV ¨ÉÊgÁVAiÉÄà vÀ£Àß ªÀÄUÀ UÀt¥Àw JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À°®è. ¨ÉÊgÁVAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀ¼ÀÄ - ¨ÉÊgÁV, £À£Àß ªÀÄUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É JAzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÉÛ?”  §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £À¸ÀÄ£ÀPÀÄÌ ºÉýzÀgÀÄ- “vÁ¬Ä, ¤£Àß ªÀÄUÀ ºÉÃVzÁÝ£É? §tÂÚ¸À§¯ÉèAiÀiÁ?” vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “CAiÀiÁå £À£Àß ªÀÄUÀ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÁÝ£É. AiÀiÁªÁUÀ®Æ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ GvÀÛj¹zÀgÀÄ. “vÁ¬Ä ¤£Àß ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ, CªÀ£ÀÄ RArvÁ »A¢gÀÄUÀÄvÁۣɔ. F D±Áé¸À£É¬ÄAzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÉëUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C½AiÀÄ J°ègÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. DUÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄV. ¤ªÀÄä C½AiÀÄ RArvÁ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛ£É. PÉÆgÀUÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. vÀAV EªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »rzÀÄ©lÖ¼ÀÄ. DzÀgÉ DPÉ CtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà CªÀgÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ PÁqÀÄ ¸ÉÃj©lÖgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ²æÃgÀAUÀA, ªÀÄzsÀÄgÉÊ, gÁªÉÄñÀégÀA ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæUÀ
¼À£É߯Áè ¸ÀAzÀ±Àð¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB J¼ÀUÁAªïUÉ »A¢gÀÄV vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ«£À zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ«£ÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ¢£À EzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀ£Éà ¨ÁjUÉ UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ.

    UÀt¥ÀwAiÀiÁV ºÉÆgÀl ¨Á®PÀ, UÀÄgÀÄ«£À C£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁV UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀÄÝ 1866gÀ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À°è. MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀjªÁædPÀ-¸ÁzsÀPÀ fêÀ£À CªÀgÀ£ÀÄß DªÀÄƯÁUÀæªÁV §zÀ°¹vÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À UÀÄrAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÉëUÉ ºÉÆÃV ‘dAiÀÄ dAiÀÄ gÀWÀÄ«ÃgÀ ¸ÀªÀÄxÀð’ JAzÀÄ PÀÆVzÀgÀÄ. CªÀgÀ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ºÉÆgÀ§AzÀÄ ©üPÉë ¤ÃrzÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB  vÀ£Àß PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ PÉýzÀ¼ÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ RArvÁ ¤ªÀÄUÉ ¹UÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À UÀÄrUÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©üPÀëPÉÌ ºÉÆÃV M¼ÀUÉ PÀ°è£À ¥ÁvÀæÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉƸÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. vÁ¬Ä ªÉƸÀgÀÄ PÉÆqÀ®Ä §AzÁUÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà ¢nÖ¹ £ÀUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. vÁ¬ÄUÉ vÀPÀët CjªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ‘CAiÉÆå, UÀt¥Àw MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® J°è ºÉÆÃVzÉÝ ?’ JAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¨Áa vÀ©âPÉÆAqÀgÀÄ. »ÃUÉ UÀt¥Àw §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÁV »A¢gÀÄVzÀ ¸ÀÄ¢Ý Hj£À¯Éè¯Áè ºÀgÀrvÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ PÉêÀ® E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð. AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁzsÀÄ«£À zÀ±Àð£À, D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä HjUÉ HgÉà §AzÀÄ ¸ÉÃjvÀÄ. ¥Àæw ¢£À gÁwæ vÀAzÉ-vÁ¬Ä, ¸ÉßûvÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ wgÀÄUÁlzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß JªÉ¬ÄPÀÌzÉ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ªÀÄgÀ½ UÀȺÀ¸ÀÜgÁV

    §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ d£À¦æAiÀÄvÉ ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÁÑUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¸À£Áå¸À PÀëtÂPÀªÉAzÀÄ, PÁ« UÀqÀØUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQzÀgÉ EªÀgÀÆ J®ègÀAvÉ ¸ÀA¸Áj AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. F UÀÄA¦£À d£ÀgɯÁè MmÁÖV §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÉÀAzÀÄ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀÀªÀ£ÀÆß vÉÆÃgÀzÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M¦àPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁV ªÉõÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹ ¸ÁzsÁgÀt UÀȺÀ¸ÀÜ£ÀAvÉ EgÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. F §zÀ¯ÁªÀuÉ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀA¢vÀÄ. DPÉ ¸ÉÆ¸É ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀ¼ÀÄ. EzÀPÀÆÌ PÀÆqÁ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÁßUÀ°, ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ¼À£ÁßUÀ° vÉÆÃgÀzÉ, vÁªÉà RÄzÁÝV ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥Àwß ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀgÀÄ.

    ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄgÀ½ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA¢vÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À jÃw-¤ÃwUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV w½AiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ¸ÀzÁ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀĪÀ HzsÀéð ªÀÄ£À¸ÀÄì¼Àî §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀåQÛvÀé ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ°è UËgÀªÀ, DzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¹vÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÉÆqÀ£É CvÀåAvÀ DwäÃAiÀĪÁV, ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ DPÉUÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ- DzsÁåwäPÀ w½ªÀ½PÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. ‘¸ÀgÀ¸Àéw, ¤£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ºÉÃUÉ ¸ÁUÀÄwÛzÉ?’ ¥Áæ¥ÀAaPÀvÉAiÀÄ ®ªÀ¯ÉñÀªÀÇ E®èzÀ CªÀ¼À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ §UÉÎ DPÉ K£ÀÄ vÁ£É ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå ? CªÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ ‘CvÉÛ £Á£ÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀ¼É ¸Àj: £À£Àß UÀAqÀ zÉêÀ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÀ zÉêÀvÉ’.

P瑻ˀ

    1876gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ PÁëªÀÄ Erà zÉñÀªÀ£ÀÄß ºÀ¹«£À ºÁºÁPÁgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV¹vÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ d£À ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ DºÁgÀ zÉÆgÀQ¸À®Ä ¥ÀææAiÀÄwßs¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ F AiÉÆÃd£É J¯ÉÆèà PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ vÀ®Ä¦ §ºÀÄ¥Á®Ä d£ÀUÀ¼À ¸ÀAPÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀ¯Éà E®è. d£ÀgÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÀ¹zÀªÀgÉ®èjUÀÆ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¥ÀæwAiÀiÁV DºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV §AzÀ CªÀgÀ «±Á®ªÁzÀ d«Ää£À°è »AzɯÁè M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼É §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ PÀtd vÀÄA©vÀÄÛ. ºÁUÁV 150 JwÛ£À UÁrUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄtÄÚ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¤Ãr, ¥Àæw ¢£À 1500 d£ÀPÉÌ DºÁgÀ zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgɯÁè ¸ÉÃj gÉÆnÖ, vÉƪÉéUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ºÀAZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F §ÈºÀvï PÁAiÀÄðzÀ°è §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¥Àwß ¸ÀgÀ¸Àéw eÉÆvÉUÀÆr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘OAzsï’ JA§ Hj£À gÁd UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀiÁUÀðªÁV ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀPÉÌ Hl MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÁd£À PÉ®¸À«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ. «ZÁj¹zÁUÀ d£À ºÉýzÀgÀÄ ‘¸Áé«Ä F PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÉêÀ® gÁdgÀ®è CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀĺÁgÁdgÀÄ.’ »ÃUÉ d£À §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ£ÀÄß ‘UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁeï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ.

    UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£ÀªÀgÀvÀ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ DzsÁåvÀäªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ- ‘£ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃr; ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÉªÀÄä¢ PÀëtÂPÀªÁzÀzÀÄÝ. zÉêÀgÀ£ÀÄß M°zÀÄ¥ÀqÉzÀ £ÉªÀÄä¢ ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ.” ¥Àæw¢£À ºÀ½îAiÀÄ d£À ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÁÌV MAzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ ¥ÀqɸÁ¯ÉAiÀÄ£Éßà ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

gÁªÀĪÀÄA¢gÀ

    §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ C£ÉÃPÀ ºÀ½îUÀgÀÄ EªÀgÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£À¹ì£À CzÀÄãvÀ ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ §UÉÎ J®èjUÀÆ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. MªÉÄä M§â ¨sÀPÀÛ ¥Àæ²ß¹zÀ- “ªÀĺÁgÁeï, ¤ÃªÀÅ JAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ±ÁAvÀgÁVgÀÄwÛÃgÀ®è, CzÀÄ ºÉÃUÉ?” F ¥Àæ±É߬ÄAzÀ ¸ÀAvÀĵÀÖgÁzÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ- “¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà PÉýzÉ. £À£Àß §½ MAzÀÄ ªÀÄAvÀæ«zÉ. CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀªÀÄavÀÛ£ÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå; D ªÀÄAvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÉÆvÉÛ ? £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉüÀÄvÉÛãÉ- “N zÉêÀgÉ?! ¤£Àß EZÉÒAiÀÄAvÉAiÉÄà J®èªÀÇ ¸ÁUÀ°, £À£Àß EZÉÒAiÀÄAvÉ C®è’ F ªÀÄAvÀæ £À£Àß ¸ÀªÀÄavÀÛPÉÌ PÁgÀt.” ªÀÄvÉÆۧ⠨sÀPÀÛ PÉýzÀ “¤ÃªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ «±Áé¸À«zÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ zÉêÀgÀ°è «±Áé¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ‘zÉêÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥À DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛÃAiÉÆ CzÀÄ; CµÉÖà C®è, CzÀQÌAvÀ®Æ «±Á®ªÁVgÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À £ÁªÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ.” »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ MAzÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨sÀPÀÛgÉ®ègÀÆ ¤zsÀðj¹ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ£ÉUÉ CAnPÉÆAqÀAvÉ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. d£À GzÁgÀªÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ½îUÀgÀÄ vÀªÀÄä ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. »ÃUÉ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¥ÀÆtðUÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀPÉÌ §A¢vÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä gÁªÀÄ£À «UÀæºÀUÀ¼É°èªÉ ?” CzÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀ ¤gÁvÀAPÀ GvÀÛgÀ »ÃVvÀÄÛ. F ªÀÄA¢gÀ AiÀiÁgÀzÉÆÝà D zÉêÀgÉà CzÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CzÀÀgÀ §UÉÎ £ÁªÉÃPÉ aAw¸À¨ÉÃPÀÄ ?” EzÉà ªÉüÉUÉ zÀÆgÀzÀ Hj£À°è, M§â ²æêÀÄAvÀ, gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁªÀÄ, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÉAiÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÝ. K£ÉÆà PÁgÀtPÉÌ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ©zÀÄÝ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀåPÉÌ PÉÊ ©nÖzÀÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¢£À PÀ£À¹£À°è gÁªÀÄ£Éà PÁt¹PÉÆAqÀÄ s²æêÀÄAvÀ¤UÉ ºÉýzÀ£ÀAvÉ- “UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ F ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ PÉÆqÀÄ”. »ÃUÉ D ²æêÀÄAvÀ, ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdjUÉ M¦à¹zÀ. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV UÉÆÃAzÁªÀ° gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV UÀÄgÀÄ«£ÉqÉUÉ

    PÁëªÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÀAqÀ CªÀgÀ ¥ÀwßUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÁ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ¥Àw ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀd CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁV ¸ÀàA¢¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀdªÁzÀ D¸ÉUÀ½UÉ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. MªÉÄä §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¤PÀlªÀwðAiÀiÁVzÀÝ ªÁªÀÄ£À±Á¹Ûç JA§ÄªÀgÀÄ PÉýzÀgÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÃAiÀÄ? zÉêÀgÀ ªÉÄð£À ¦æÃw zÉÆqÀØzÉÆÃ? CxÀªÁ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ EnÖgÀĪÀ ¦æÃw zÉÆqÀØzÉÆÃ?” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV GvÀÛj¹zÀgÀÄ-“zÉêÀgÀ ªÉÄð£À ¦æÃwAiÉÄà ¸ÀªÀð¸Àé, CzÉà Cw zÉÆqÀØzÀÄ.” ªÁªÀÄ£À±Á¹Ûç ªÀÄvÉÛ PÉýzÀgÀÄ- “ºÁUÁzÀgÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ¦æÃw¸À¯ÁgÀ JAzÁ¬ÄvÀ®èªÉ?” CzÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀÄ GvÀÛj¹zÀgÀÄ “ªÁªÀÄ£À, ¤Ã£ÀÄ G¥À¤µÀvÀÄÛ EvÁå¢UÀ¼À£Éß®è N¢¢ÝÃAiÀÄ®è, zÉêÀgÀÄ D£ÀAzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, F ¸À馅 D D£ÀAzÀzÀ D«¨sÁðªÀªÀ®èªÉ? ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ F ¸ÀȶÖAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. CªÀ£ÀÄ F ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸À§®è. F ¸ÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ zÉêÀgÀAvÉAiÉÄà DV©qÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ F ¸ÀȶÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ.

   
    ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àwß ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ DUÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ wêÀæ ¸ÁzsÀPÀgÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥Àw߬ÄAzÀ ºÉzÀj zÀÆgÀ«gÀ°®è. CµÉÖà C®è, DPÉAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîwÛzÀÝgÀÄ. ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¦æÃw ¹UÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¥Àw¬ÄAzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤µÀÌ®äµÀ ¦æÃwUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ.

    »ÃVgÀĪÁUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ vÀªÀÄä UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EZÉÒAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ F §UÉÎ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ §½ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄUÀ »AzÉ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ £É£À¦£À PÀ» vÁ¬ÄUÉ DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. DPÉ §ºÀ¼ÀªÁV PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ-“¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà DzÀgÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CªÀ¼À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ.” CzÀgÀAvÉAiÉÄà §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ §½UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀgÀÄ. J¼ÀUÁAªï£À°è vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ²µÀå£À£ÀÆß CªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAvÉÆõÀªÁV §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ£ÀÄß PÀAqÀ PÀÆqÀ¯Éà ¨sÀAiÀÄ, DvÀAPÀUÀ¼É¯Áè ºÁjºÉÆÃzÀªÀÅ. vÀ£Àß vÁ¬ÄVAvÀ®Æ ¦æÃw¬ÄAzÀ PÁtĪÀ F ªÀĺÁvÀägÀ°è DPÉUÉ ¦æÃw, DwäÃAiÀÄvÉ ºÀÄnÖvÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ »A¢gÀÄUÀ®Ä CtÂAiÀiÁzÀgÀÄ. ¸ÀgÀ¸Àéw PÀÆqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ¼ÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÉýzÀgÀÄ- “ªÀÄUÀÄ, ¸ÀgÀ¸Àéw ¤£Àß D¸É K£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄ, CzÀÄ ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀAvÉ D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÉÛãÉ.” ¹Ûçà ¸ÀºÀd ºÀÈzÀAiÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DªÀj¹vÀÄ. DPÉ PÉýPÉÆAqÀ¼ÀÄ- “UÀÄgÀÄzÉêÀ, £À£ÀUÉ £À£Àß ¥ÀwzÉêÀgÀAvÀºÀ M§â ªÀÄUÀ d¤¸ÀĪÀAvÉ PÀgÀÄt¹”. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ²µÀå£À PÀqÉ £ÉÆÃr £À¸ÀÄ£ÀPÀÌgÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À EAVvÀªÀ£ÀÄß §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ D±Áé¸À£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ‘ªÀÄUÀÄ ¤£Àß D¸É ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ’ - »ÃUÉ UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀÄ UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ CªÀjAzÀ ©Ã¼ÉÆÌÌAqÀgÀÄ.

»ÃUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀ£Àß ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ KPÉÆà K£ÉÆà vÀ£Àß F ¨ÉÃrPÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀåjUÉ CµÁÖV gÀÄa¸À°®èªÉA§ C¼ÀÄPÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. D §UÉÎ ¸ÀgÀ¸Àéw PÉýzÁUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “¸ÀgÀ¸Àéw, ¤Ã£ÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀ ªÀĺÀzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ.” ¸ÀgÀ¸Àéw ZÀQvÀ¼ÁV K£ÀzÀÄ? JAzÀÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “vÀÄPÁgÁªÀÄgÀÄ DzsÁåvÀäzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀAvÉ JA§ÄzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛ®èªÉ? CªÀgÀÄ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CzÀÄãvÀªÁzÀ ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß PÀëuÁzsÀðzÀ°è PÉÆqÀ§®ègÀÄ. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀªÉà ±Á±ÀévÀªÁzÀzÀÄÝ. d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV D²¸ÀĪÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ FUÀ EzÀÄÝ, £Á¼É ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀªÀÅ. ¤Ã£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ£ÀÄß CzÀÄãvÀªÁzÀ ¢ªÁå£ÀAzÀPÁÌV ¥Áæyð¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ PÉêÀ® ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÉAiÀÄ®è. D ¤£Àß ªÀÄUÀ C¯ÁàAiÀÄĪÁUÀÄvÁÛ£É.” ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ F ªÀiÁvÀÄUÀÀ¼À£ÀÄß PÉý ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£ÀUÉ ¢ªÁå£ÀAzÀ ®©ü¸ÀĪÀAvÉ PÀgÀÄt¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV CvÀÛ¼ÀÄ. DUÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁr ºÉýzÀgÀÄ- “¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀ JA§ÄzÀÄ JAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ a®ÄªÉÄ  EzÀÝAvÉ. DzÀgÉ ¤Ã£ÁUÉà CzÀ£ÀÄß CgÀ¸À¢zÀÝgÉ, CzÀPÁÌV §AiÀĸÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ zÀÄ®ð¨sÀ.” »ÃUÉ ºÉý DPÉUÉ d¥À vÀ¥Á¢UÀ¼À §UÉÎ w½¹ ºÉýzÀgÀÄ. ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á¹PïUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹, £Á¹Pï£À°è ©üPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ D¼ÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°èè ªÀÄļÀÄVzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ d¥À-zsÁå£ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀUÀvÀªÁzÀªÀÅ. DPÉ KPÁUÀæavÀÛ¼ÁV D¼ÀªÁzÀ d¥À-zsÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁV ¤AvÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ PÀȵÁÚf JA§ vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ£À£ÀÄß eÉÆvÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ.

¥ÀÄvÀæ d£À£À
¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ EAzÀÆgï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ UÉÆÃAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ªÀÄ£É ¨sÀPÀÛjAzÀ vÀļÀÄPÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀªÀgɯÁè ªÀĺÁgÁdgÀ §½UÉ ªÀÄ£ÀB±ÁAwUÁV §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀzÀ°è UÀÄgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄgÀ ªÁUÁÝ£ÀzÀAvÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CfÓ VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ J°è®èzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. £ÉÆÃqÀ®Ä §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀAvÉAiÉÄà EzÀÝ F ²±ÀĪÀÅ J®ègÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁ¬ÄvÀÄ. VÃvÁ¨Á¬Ä ªÉƪÀÄäUÀ£À £ÁªÀÄPÁgÀtªÀ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV DZÀj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ D ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ dgÀÄUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAzÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ F ªÀvÀÀð£ÉÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ªÀiÁvÀæ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÀÆåªÉÆäAiÀiÁ dégÀ §AzÀÄ KPÁKQ ¸ÀvÀÄÛºÉÆìÄvÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÀÆ C¤Ã«ÄAiÀiÁ gÉÆÃUÀ vÀUÀÄ°vÀÄ. ªÀÄUÀ£À CUÀ°PÉAiÀÄ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßVAiÉÄà CjvÀ DPÉUÉ ¢ªÀå fêÀ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé CjªÁVvÀÄÛ. G®âtUÉÆAqÀ SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ DPÉ ¢£À¤vÀåªÀÇ vÀ¥ÀàzÉ d¥À vÀ¥Á¢ - C£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ. gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ DPÉAiÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì wêÀæªÁUÀ vÉÆqÀVvÀÄ. vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À ¸À«Äæ¹zÀÝ£ÀÄß DPÉ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ©lÖ¼ÀÄ. D ¢£À DPÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr, »jAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀĸÀÌj¹, zÉúÀ ©qÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ¥ÁzÀ¸Àà±Àð ªÀiÁr ¥ÀwAiÀÄ JzÀgÀÄ ¹zÁÞ¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄvÁÛ zÉúÀ ©lÖ¼ÀÄ, §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ¹ÜgÀavÀÛgÁV ºÉýzÀgÀÄ “¸ÀgÀ¸Àéw ¤dªÁzÀ AiÉÆÃV¤.”
    ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ¤zsÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ JA¢£ÀAvÉ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄvÁÛ DzsÁåvÀä ¦¥Á¸ÀÄUÀ½UÉ eÁÕ£ÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Áæ¥ÀAaÀPÀ d£ÀgÀÄ, vÀªÉÄäzÀÄjUÉ J¯Áè §UÉAiÀÄ®Æè ¥À«vÁævÀägÁV CºÀ¤ð² ¨sÀUÀªÀAvÀ£À aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÁvÀägÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄVAvÀ ©ü£ÀߪÁUÉãÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄ«¢®è. D ªÀĺÁvÀäjUÉ EgÀĪÀ ªÉÊgÁUÀå ±ÀæzÉÞUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® vÁvÁÌ°PÀªÉAzÀÆ, ¸ÁzsÁgÀt D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄaÖlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV C£ÉÃPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DzsÁåwäPÀ ªÀåQÛVAvÀ ºÉZÁÑV «ªÁºÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁV ¥ÀjUÀt¹ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ºÉtÄÚUÀ¼À£ÀÄß F «zsÀÄgÀ¤UÉ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÀiÁvÀæ F §UÉÎ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀîzÉ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÀÅ EzÀÄÝ©lÖgÀÄ. F ªÀÄzsÉå vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀæ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß EPÀÌnÖ£À°è ¹Q̹©lÖ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À DPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, £À£ÀUÉ C«zsÉÃAiÀÄ£ÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃqÀ.” F ªÀiÁwUÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ºÉýzÀgÀÄ-“CªÀiÁä ¤£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ «ÄÃgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ MAzÀÄ µÀgÀvÀÄÛ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà ºÀÄqÀÄQPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£À®è.” vÁ¬Ä F ªÀiÁwUÉ M¦à ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀ¼ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ‘Cmï¥Àr’ JA§ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV, C°è£À zÉñï¥ÁAqÉ JA§ÄªÀgÀ DgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è M§â¼À£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀgÀÄ. DPÉ ºÀÄlÄÖPÀÄgÀÄr. ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ M§âgÉà ºÉÆÃV D PÀÄgÀÄqÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¥Àwß ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£ÉUÉ »A¢gÀÄV vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÀÄ- “CªÀiÁä, ¤£Á߸ÉAiÀÄAvÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀA¢zÉÝãÉ. DzÀgÉ DPÉ JµÀÄÖ «£ÀAiÀĪÀAvÉ JAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÃgÀªÁV JAzÀÆ zÀȶֹ£ÉÆÃqÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ.” VÃvÁ¨Á¬Ä D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ¼ÁV ¸ÉƸÉAiÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃr, ªÀÄUÀ£À ªÀiÁw£À CxÀð CjvÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. DPÉUÉ fUÀÄ¥Éì ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁ¸ÉUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è GAmÁzÀªÀÅ. vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw, ¤Ã£ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ MAzÉà §UÉ. ¤Ã£ÉƧ⠸ÀAvÀ£ÉA§ÄzÀÄ ±ÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî. ¤£Àß jÃw-¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ £ÉZÀÑ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.” §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÁªÀÅzÀ£ÀÆß vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä gÁªÀĪÀÄA¢gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁzÀgÀÄ. ¸Àé®à PÁ®zÀ¯Éèà CªÀgÀ vÀAzÉ, vÀªÀÄä, vÀAVAiÀÄgÀÄ «¢üªÀ±ÀgÁzÀgÀÄ. PÀÄlÄA§zÀ°è PÉêÀ® ªÀÄƪÀgÀÄ- JAzÀgÉ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ, vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀÄqÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÁvÁìgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬Ä FUÀ PÀÄgÀÄqÀÄ ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ¼ÀÄ.

vÁ¬ÄAiÀÄ PÁ²AiÀiÁvÉæ

    ªÀĺÁgÁdjUÉ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀªÁzÀ M®ªÀÅ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß vÁªÉà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬ÄUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §AiÀÄPÉUÀ¼À£É߯Áè vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä, ¤£ÀUÉãÁzÀgÀÆ D¸ÉUÀ½zÀÝgÉ ºÉüÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄvÉÛãÉ.” E½ªÀAiÀĹì£À°èzÀÝ vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÉÛãÉÆ D¸ÉUÀ½gÀ°®è. ªÀÄUÀ ¸ÀAvÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ C£ÉÃPÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁzÀzÀÄÝ vÁ¬ÄUÉ vÀÈ¦Û vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄÛ. DPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw, £À£ÀUÉ E£ÉßãÉÆ D¸É E®è, DzÀgÉ ‘PÁ²’UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ MAzÀÄ D¸É ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆArzÉ.” vÁ¬ÄAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ªÀĺÁgÁdgÀÄ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÉÆgÉUÁAªï JA§ Hj¤AzÀ gÉ樀 EzÀÝzÀÝjAzÀ D HjUÉ JwÛ£À UÁrAiÀÄ°è ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ gÉ樀 »rzÀÄ PÁ²UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ K¥ÁðlÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À ºÀ½îUÀgɯÁè ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß, CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌqÀ®Ä gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉgÉzÀgÀÄ. vÁ¬Ä ºÀ½îUÀjUÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ. “£ÉÆÃr £Á£ÀÄ PÁ²AiÀiÁvÉæÀæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »A¢gÀÄUÀÄvÉÛãÉ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤ÃªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽî”. DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä £ÁªÀÅ §ºÀ¼À zÀÆgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà zÀħð®¼ÁV¢ÝÃAiÉÄ. ¤£ÀUÉ PÁ²¬ÄAzÀ »A¢gÀÄUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.DzÀÝjAzÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV KPÉ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀÄ; EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤°ð¥ÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÆß, CzÀgÉƼÀVgÀĪÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß zÁ£À ªÀiÁr©qÉÆÃt”. »ÃUÉ ºÉý vÀªÀÄä PÀÄ®¥ÀÄgÉÆûvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀÄAvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß CªÀjAzÀ ºÉý¹, C¯Éèà £ÀgÉ¢zÀÝ ºÀ½îUÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß zsÁgÉ JgÉzÀÄ PÉÆlÄÖ©lÖgÀÄ. PÉêÀ® 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À¯Éèà vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ JzÀÄjUÉ ºÀ½îUÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄ£É SÁ°AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀÛA©üèsÀÆvÀ¼ÁV vÁ¬Ä F ºÀÀoÁvï §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹zÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “CªÀiÁä, FUÀ £ÁªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ AiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆgÀlAvÁ¬ÄvÀÄ, £ÀªÀÄUÉ FUÀ AiÀiÁªÀ §AzsÀ£ÀªÀÇ E®è”. vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw, ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ, FUÀ¯ÁzÀgÀÆ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁV¢ÝÃAiÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝ. DzÀgÉ ºÁUÉãÀÆ DV®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁV PÁtÄwÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ CzÉà ºÀ½îAiÀÄ ¨ÉÊgÁV. ¤£Àß jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ »ÃUÉà JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è”.

    ªÀĺÁvÀägÀ jÃw-¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥Áæ¥ÀAaPÀUÀ¼À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? CAvÀÆ PÁ² ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÉÆqÀØ vÀAqÀªÉà ºÉÆgÀnvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®Ä £Á¹Pï ªÀÄÆ®PÀ C®ºÁ¨Á¢UÉ §AzÀÄ UÀAUÁ AiÀĪÀÄÄ£Á ¸ÀgÀ¸Àéw £À¢UÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄzÀ°è «ÄAzÀÄ §qÀªÀjUÉ zÁ£À zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÉÆý¤AzÀ¯Éà JwÛPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¢£À ¸ÁߣÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV G¥ÀZÀj¹ DPÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ. D ªÉüÉUÁUÀ¯Éà ªÀĺÁgÁdgÀ ¥Àæ¹¢Ý J¯ÉèqÉUÀÆ ºÀgÀrvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉUÀ¼À¯Éè¯Áè C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß PÁt®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É ZÀZÉð ªÁUÁézÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ PÁ²UÉ §AzÀgÀÄ. PÁ²AiÀÄ°è ªÀĺÁgÁdgÀ vÁ¬ÄUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV CrUÉ ªÀiÁr¹ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀPÉÌ C£Àß ºÁPÀĪÀ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.


CAiÉÆÃzsÉåUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ ¤zsÀ£À

    MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁ²AiÀÄ°è PÁ® PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ CAiÉÆÃzsÉåUÉ §AzÀgÀÄ. FªÀgÉUÉ ¸ÀzÀÈqsÀgÁV EzÀÝ vÁ¬Ä KPÁKQ ¤±ÀåPÀÛgÁzÀAvÉ PÀAqÀgÀÄ. F ¤±ÀåPÀÛvÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆìÄvÀÄ. KPÉÆà K£ÉÆà VÃvÁ¨Á¬Ä ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀªÁV ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. PÉêÀ® ºÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ CªÀgÀ DºÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ «±ÉõÀ ±ÀıÀÆæµÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CAiÉÆÃzsÉåUÉ §AzÀ DgÀ£Éà ¢£À vÁ¬Ä VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ vÀªÀÄä PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVzÉ JAzɤ߹vÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ°è ¥ÀÄtå¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À¢ WÀlÖzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸À£Áå¹UÀ½UÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ¯Éà zÁ£ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÉÀA§ §AiÀÄPÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀÄnÖvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ D¸À£ÀzÀ PɼÀUÉ ºÀt ElÄÖ CzÀ£ÀÄß §AzÀªÀjUɯÁè PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. »r vÀÄA¨Á £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀPÉÌ PÉÆlÖgÀÆ PÀÆqÀ ºÀt ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄVAiÀÄ°®è. D±ÀÑAiÀÄðUÉÆAqÀ vÁ¬Ä PÉýzÀ¼ÀÄ “UÀt¥Àw JµÀÄÖ ºÀt EnÖ¢ÝÃAiÀÄ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “¤Ã£ÉÃPÉ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛÃAiÀÄ? ºÀtzÀ a®ÄªÉÄAiÉÄà EzÉ. ¤£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÁzµÀÖ£ÀÆß PÉÆlÖ©qÀÄ”. vÁ¬ÄUÉ ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆArzÁÝ£É J¤¹vÀÄ. DPÉ PÉýzÀ¼ÀÄ- “UÀt¥Àw ¤Ã£ÀÄ ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ºÉý®èªÀ®è ?” ªÀĺÁgÁdgÀÄ £À¸ÀÄ£ÀPÀÄÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀgÀÄ.
   
zÁ£À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Àé®à ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß wAzÀÄ, vÁ¬Ä «±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÉýzÀgÀÄ “CªÀiÁä, £À¤ßAzÀ E£ÀÆß K£ÁzÀgÀÆ ¤£ÀUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ EzÉAiÉÄ?” vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “E®è ªÀÄUÀÄ, K£ÀÆ E®è; ¤£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ vÁ¬ÄAiÀÄ ¤±ÀåQÛ eÁ¹ÛAiÀiÁVvÀÄÛ. DPÉ ¹ÜgÀavÀÛ¼ÁVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. ¸ÀAvÀ£À£ÀÄß ªÀÄUÀ£ÁßV ¥ÀqÉzÀ DPÉAiÀÄ fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀªÁVvÀÄÛ. DPÉ ªÀÄUÀ£À vÉÆüÀÄUÀ¼À D¸ÀgÉAiÀįÉèà PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨ÉlÖzÀAvÉ ¹ÜgÀavÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “N vÁ¬Ä, ¤Ã£ÀÄ E®èªÁzÉAiÀÄ®è.”

zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢ wÃgÀPÉÌ MAiÀÄå¯Á¬ÄvÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀÄ, ¨ÉÊgÁVUÀ¼ÀÄ F ªÀiÁºÁvÁ¬ÄAiÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ÁªÀÄ, ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÉÆqÀ£É UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À avÉAiÀÄ°è zÉúÀ CVßUÉ C¦ðvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀ KPÉÊPÀ ¸ÀA¥ÀvÉÛAzÀgÉ F vÁ¬ÄAiÉÄà DVzÀݼÀÄ. FUÁUÀ¯Éà fê£ÀÄääPÀÛgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ FUÀ J®è ¨sËwPÀ §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ ªÀÄÄPÀÛgÁzÀgÀÄ.

fêÀ£ÀzÀ CzÀÄãvÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

vÁ¬ÄAiÀÄ ¤AiÀiÁðuÁ£ÀAvÀgÀ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀÄ EAzÉÆÃgï ªÀÄÄAvÁzÀ HgÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀ°®è. §zÀ¯ÁV gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÉà EzÀÝ MAzÀÄ aPÀÌ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ¯Éèà ªÁ¹¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ PÀȥɬÄAzÀ C£ÉÃPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁzÀ Wl£ÉUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.

¥ÀjªÀvÀð£É

PÀgÉÆÃqï JA§ Hj£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆ§â  vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ. vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀzÉ PÉlÖ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À¢AzÀ zÁj vÀ¥ÀÄàwÛzÀÝ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Þ  ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ §qÀ¥ÉnÖUÉ §UÀÄΪÀ D¸Á«ÄAiÀÄ®è. MAzÀÄ ¢£À vÀ£Àß ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£Éßà »rzÀÄ ZÉ£ÁßV xÀ½¹©lÖ. ¢PÀÄÌPÁtzÀ vÁ¬Ä vÀ£Àß KPÀªÀiÁvÀæ ¥ÀÄvÀæ£À£ÀÄß UÉÆAzÁªÀ°UÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£É߯Áè ªÀĺÁgÁdjUÉ «ªÀj¹ ºÉýzÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ D²ÃªÀð¢¹, J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý, ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÆß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÆß vÀªÀÄä §½ ElÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý ªÀÄ£À¸ÀÄì qÉÆïÁAiÀĪÀiÁ£ÀªÁzÁUÀ £À£Àß §½ ¨Á, gÁªÀÄ£ÁªÀÄ d¦¸ÀÄ JAzÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÀæªÉÄÃt «zsÉÃAiÀÄ£ÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ. J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ¸Àé®à PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÁ¬Ä ¤zsÀ£À¼ÁzÀ¼ÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀĺÁgÁdgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ¯Éèà EzÀÝ. FUÀ CªÀ£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ZÁ½ ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÀAvÉ PÀArvÀÄ. UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ ºÀ½îAiÀįÉèà ªÉñÁå¸ÀºÀªÁ¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀ. ªÀĺÁgÁdjUÉ EzÀÄ w½¬ÄvÁzÀgÀÆ «±ÉõÀªÁUÉãÀÆ «ZÁj¸ÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©lÖgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À gÁwæ JgÀqÀÄ UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀÀð£É, ¨sÀd£É £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ DgÀw PÉÆqÀ®Ä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀßgÀ¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÝ. PÉÆ£ÉUÉ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¥ÀAf£À ¨É¼ÀPÀÄ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. £À¢ wÃgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀ ªÉñÀåAiÉƧâ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ®V ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ CAiÉÆåà ¥Á¥ÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ JAzÀÄ C£ÀÄPÀA¥À vÉÆÃj, vÁªÀÅ ºÉÆ¢ÝzÀÝ ±Á®£Éßà ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆ¢¹ vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁªÀÅ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. ¨É¼ÀV£À vÀAUÁ½UÉ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ ºÀÄqÀÄUÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß ªÉÄïÉÆAzÀÄ ±Á®Ä ºÀgÀrzÉ. CzÀÄ AiÀiÁgÀ ±Á®Ä JAzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀPÀët w½zÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. C®èzÉ ªÀiÁvÀȺÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÀĺÁgÁdgÀ C£ÀÄPÀA¥À, PÀëªÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ®Q©lÖvÀÄ. vÀ£Àß §UÉUÉ vÁ£ÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £À¢AiÀÄ°è «ÄAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ §½ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÁzÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀvÉÆqÀVzÀ. DUÀ®Æ PÀÆqÁ ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦æÃw-ªÁvÀì®åUÀ½AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D²ÃªÀð¢¹zÀgÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉƸÀ Cj«UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À         wêÀæªÁåPÀÄ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiËAmï C§Ä«UÉ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. C°è CªÀ£ÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ AiÉÆÃVAiÀiÁzÀ.
¸ÁéxÀðªÀÄAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ
 UÉÆÃAzÁªÀ° MAzÀÄ aPÀÌ ºÀ½î. C°èUÉ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ zÀÆgÀzÀ HgÀÄUÀ½AzÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ PÉÆÃuÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ weÉÆÃjAiÀiÁUÀ° EgÀ°®è. J®è ¹Ûçà ¨sÀPÀÛgÀÆ vÀªÀÄä MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁgÁdgÀ §½ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄAZÀzÀ CrAiÀÄ°è EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉà CvÀåAvÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAVè¬ÄAzÀ §AzÀ ¨sÀPÉÛAiÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß MqÀªÉ ¥ÀÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁgÁdgÀ §½ Ej¹zÀݼÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. »A¢gÀÄUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ C¤jÃQëvÀªÁV C¸ÀÛªÀiÁ ¸ÀªÀĸÉå §AzÉgÀVvÀÄ. CzÀÄ PÀët PÀëtPÀÆÌ JµÀÄÖ G®âtUÉÆAr vÉAzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß DgÁªÀÄ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆj¹ ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ zÉúÀ ²ÃvÀ®ªÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. ¤Ã° §tÚPÉÌ wgÀÄV. G¹gÁl ¤AvÀAvÉ PÀArvÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼É¯Áè gÉÆâ¸ÀÄvÁÛ gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ, vÀªÀÄä PÉʯÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£É߯Áè ªÀiÁqvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¨sÀPÀÛgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ eÉÆÃgÁV C¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ gÁªÀÄ £ÁªÀÄ d¦¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£É߯Áè £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁAVèAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉUÉ vÀ£Àß zÀÄBRªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. CªÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV gÉÆâ¸ÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ- “CAiÉÆåà ªÀĺÁgÁdgÉÃ, ¤ªÀÄUÉãÉÆà ªÀAiÀĸÁìVvÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV©nÖÖj; DzÀgÉ £À£Àß MqÀªÉUÀ¼À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ UÀw K£ÀÄ?” vÀPÀët C°è £ÉgÉzÀªÀgÉ®èjUÀÆ zÀAUÀÄ §rAiÀÄĪÀAvÉ JzÀÄÝ PÀĽvÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “CªÀiÁä vÁAiÉÄ, £Á¤£ÀÆß F EºÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÀåf¹®è; ¤£Àß MqÀªÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃVvÉÆÛà ºÁUÉAiÉÄà ¤£ÀUÉ »A¢gÀÄV¸ÀÄvÉÛãÉ. C£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ F ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ CµÁÖV aAw¸ÀĪÀÅ¢®è”. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ C°è £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “£ÉÆÃr EzÉà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥Àj. ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ CAnPÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ »ÃUÉ ¸ÁéyðAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. D¸É¬ÄAzÀ §AzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, §AzsÀ£À¢AzÀ ¸ÁéxÀð ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. DzsÁåvÀä fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ CAnPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ d¥À MAzÉà F ¨sÀªÀgÉÆÃUÀQÌgÀĪÀ GvÀÛªÀĪÁzÀ OµÀ¢ü. £ÁªÀÄzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀjAzÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ.”

gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ

    1909gÀ°è zÀ»ªÁqÁ vÁ®ÆèQUÉ ¥ÉèÃUÀÄ §AvÀÄ. DzÀgÉ UÉÆAzÁªÀ°AiÀÄ d£ÀjUÉ EzÀÄ ºÀgÀqÀ°®èªÁzÀgÀÆ ªÀĺÁgÁdjUÉ ¥ÉèÃUÀÄ vÀUÀÄ°vÀÄ. ¸ÀÄqÀĪÀ dégÀ eÉÆvÉ UÀAl°£À §½ UÀqÉØ PÁt¹vÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UɯÁè K£ÉÆà DvÀAPÀ. CªÀgɯÁè CºÀ¤ð±É gÁªÀÄ ªÀÄAvÀæ d¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ°è gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɹzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdjUÉ vÀUÀÄ°zÀ ¥ÉèÃUÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ ¯ÉA§ÄzÉà CªÀgÉ®ègÀ ¥ÁæxÀð£É. »ÃUÉ ¸ÀAQÃvÀð£É £ÀqɬÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¯ËQPÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. zÁªÉÄè JA§ ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ gÀÀWÀÄ¥Àw gÁWÀªÀ gÁeÁgÁA ºÉüÀÄvÁÛ gÁªÀÄ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà vÀzÉÃPÀavÀÛ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ. gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ ºÀ¤ºÀ¤AiÀiÁV M¸ÀgÀĪÀÅzÀÄ PÀArvÀÄ. ¢UÀãçªÉÄUÉÆAqÀ zÁªÉÄè vÀPÀët ªÀĺÁgÁdgÀ §½ NrzÀ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸ÀvÀå K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ªÀÄA¢gÀzÉƼÀUÉ §AzÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ-gÁªÀÄ£À PÀtÚ°è C±ÀÄæzsÁgÉ. ªÀĺÁgÁdgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© §AvÀÄ. CªÀgÀÄ gÉõÉä ªÀ¸ÀÛç¢AzÀ CzÀ£ÀÄß MgɹzÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ M¸ÀgÀÄvÀÛ¯Éà EvÀÄÛ. DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ  “N £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ gÁªÀÄ, £À£ÀUÉ SÁ¬Ä¯É §AvÉAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ C¼ÀÄwÛ¢ÝÃAiÉÄ. £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀÄvÉÛãɔ. »ÃUÉ ºÉý ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà «UÀæºÀzÀ PÀtÂÚÃgÀ£ÀÄß MgɹzÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¤®è°®è. F ¸ÀªÀiÁZÁgÀ Hj£À d£ÀPÉ̯Áè ºÀgÀrvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ d£À gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÉÌ £ÀÄVÎzÀgÀÄ. J®ègÀÆ F C¯ËQPÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV PÀAqÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ, C¯Éèà EzÀÝ PÉïïPÀgï JA§ EAf¤AiÀÄgÉƧâgÀ£ÀÄß PÉýzÀgÀÄ. “¸Àgï ¤ÃªÉǧâ JAf¤AiÀÄgï, «UÀæºÀzÀ »AzÉ ¤Ãj£À ¸É¯É EzÉAiÉÄ JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹.” E¥ÀàvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ F WÀl£É PÀÄjvÀÄ d£ÀjUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. “EzÀ£ÀÄß ¥ÀªÁqÀ JAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁV®è. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ J£ÀÄßvÉÛêÀ®èªÉ? avï JAzÀgÉ ¸ÀfêÀ JAzÀxÀð. zÉêÀgÀÄ J¯Éè®Æè EzÁÝ£É, dqÀªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè. ¨sÀPÀÛ vÀ£Àß ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß Ej¹zÁUÀ C°èAiÀÄÆ F avï ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆwð ¸ÀfêÀ ªÀÄÆwðAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ; ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀd ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæzÉÞ JA§ÄzÀÄ EAvÀºÀ CzÀÄãvÀ ¸ÁPÁgÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÀ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÉà zÉêÀgÀ £ÁªÀÄzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ. F ±ÀæzÉÞ §ÈºÀvÁÛV ¨É¼ÉzÀÄ zÉêÀgÀÄ ¸ÀªÀðªÁå¦ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. J°è ±ÀæzÉÞ EzÉAiÉÆà C°è zÉêÀgÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÁÛ£É.

Cd¥À d¥À
MAzÀÄ ¢£À ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀqÀªÁV £À¢ wÃgÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ²vÁ¬Ä JA§ CªÀgÀ ¨sÀPÉÛAiÉƧâ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ £ÀªÀĸÀÌj¸À®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ £À¢ wÃgÀPÉÌ §AzÀ¼ÀÄ. C¤jÃQëvÀªÁV ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÁ²vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ ¤£Àß Q«AiÀÄ£ÀÄß £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ D°¸ÀÄ, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ PÉý¸ÀÄwÛzÉ ºÉüÀÄ.” »ÃUÉ PÉý¹PÉÆAqÀ PÁ²vÁ¬Ä, D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ¼ÁV ºÉýzÀ¼ÀÄ- “¤ªÀÄä JzɬÄAzÀ ²æÃgÁA eÉÊgÁªÀiï, dAiÀÄ dAiÀÄ gÁA ªÀÄAvÀæ ¤gÀAvÀgÀªÁV «ÄrAiÀÄÄwÛzÉ.” DUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÆ ¸ÀºÀ d¥ÀªÀ£ÀÄß wêÀæªÁV ªÀiÁrzÉÝà DzÀgÉ CzÀÄ ¤£Àß ZÀªÀÄðzÀ D¼ÀPÉÌ E½zÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À M¼À¥ÀzÀgÀUÀ¼À°è ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄAvÀæªÀÅ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ®Æè ¹ÜgÀªÁV £É¯É¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¹ÜwAiÉÄà ¤dªÁzÀ DAvÀjPÀ «±ÁæAw.”

MªÉÄä zÀ»ªÁqÀ¢AzÀ ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï M§âgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄĤì¥sïgÉƧâgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀA¢zÀÝgÀÄ. zsÁgÁPÁgÀzÀ ªÀļɬÄAzÁV CªÀgÀÄ »A¢gÀÄUÀ¯ÁUÀ°®è. CAzÀÄ gÁwæ ªÀĺÁgÁdgÀÄ M§âgÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ d¥À ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ZÁa Q«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄðlÄÖ D°¸À®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ Q«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ D°¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀj§âgÀÆ ªÀĺÁgÁdgÀ zÉúÀzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ¼À®Æè gÁªÀĪÀÄAvÀæ «ÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “EzÉãÀÆ ¥ÀªÁqÀªÀ®è, £ÀªÀÄä UÀæAxÀUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß Cd¥À-d¥À J£ÀÄßvÁÛgÉ. MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ d¥À DAiÀiÁ¸À GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÄzÀ gÀÄa PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ d¥ÀzÀ ¸ÀºÀd ¹Üw GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ® ºÀAvÀUÀ¼À°è d¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀQÛ GAmÁUÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ©qÀzÉ d¥À ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÉ CzÀgÀ°è gÀÄa ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛUÀ½AzÀ, ¤UÀæºÀ¢AzÀ, d¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ ¸Á¢ü¹ ¤£ÀߣÉßà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ©qÀĪÀ CªÀÄ£À¸ÀÌ ¹Üw GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¹ÜwAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¨ÁV®£ÀÄß §®ªÁV vÀlÄÖwÛÃAiÀÄ; ¨ÁV®Ä «±Á®ªÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ DzsÁåvÀäzÀ CAUÀrAiÀÄ£Éßà vÉgÉ¢zÉÝãÉ. J¯Áè ¤ªÀÄUÁV, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ¦æÃw ¨É¼É¹PÉƼÀî° JAzÀÄ.”


PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è §æºÁä£ÀAzÀ JA§ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. ¸ÁzsÀPÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃgÉAzÀÄ zÉêÀgÀ°è C£À£Àå ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. EAzÉÆÃgïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¹QÌvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ F ªÉüÉAiÀÄ°è EAzÉÆÃgï£À°èzÀÝgÀÄ. ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ EAzÉÆÃgïUÉ ºÉÆÃV ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ! CªÀgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÀPÀÛgÉÆqÀ£É ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. §æºÁä£ÀAzÀjUÉ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ JtÂPÉAiÀÄ°è DzsÁåwäAiÉƧ⠻ÃUɯÁè ¥Áæ¥ÀAaPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ¸ÁA¸ÁjPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸À¯ÁgÀ. ºÁUÁV ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ. DzÀgÉ ±Á¹ÛçUÀ½UÉ CzÉà UÀÄgÀÄ«£À §½ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀĸÀÆZÀ£É zÉÆgɬÄvÀÄ. F ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ §½ §AzÀÄ CªÀgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄðzÁ £À¢ wÃgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁr §æºÁä£ÀAzÀgÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀäZÉÊvÀ£ÀågÀ ¨sÀPÀÛgÁzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀzÀUÀ, zsÁgÀªÁqÀ, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è £ÁªÀÄ ªÀÄ»ªÉÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ.
ºÀħâ½îAiÀÄ°è azÀA§gÀ vÁ©¨ï JA§ÄªÀgÉƧâgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛgÀ zÉÆqÀØ UÀÄA¦£ÉÆqÀ£É ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¹zÁÞgÀÆqsÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀÄ. ¹zÁÞgÀÆqÀgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß DzÀgÀ¢AzÀ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ £Á®ÄÌ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀªÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ C°è £ÉgÉzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ- “EAvÀºÀ ¥À«vÀæ ¸Áé«ÄUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¤ÃªÉ®ègÀÆ zsÀ£ÀågÉà ¸Àj; ¸Áé«ÄUÀ¼À°è ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛAiÀĤßj¹ CªÀgÀ DeÁÕ£ÀĸÁgÀ £ÀqÉzÀÄPÉƽî. CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä£É߯Áè RArvÀªÁV ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¥ÁzÀ ¥ÀzÀäUÀ¼À PÀqÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀgÀÄ, £ÁªÀÄzÀ°è £ÀA©PÉ Er.” ¹zÁÞgÀÆqÀ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ£ÀÄß D®AV¹ ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ©¢gÀºÀ½îUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀÄvÀÄðPÉÆÃnUÉ §AzÀÄ, C°èAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. FUÀ £ÀªÀÄUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀĺÁgÁdgÀ ¥Àæ¹zÀÞ bÁAiÀiÁavÀæ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ°è vÉUÉzÀzÀÄÝ. C£ÀAvÀgÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉgÀ½ C°èAzÀ 1912gÀ £ÀªÀA§gï wAUÀ½£À°è UÉÆAzÁªÀ°UÉ »A¢gÀÄVzÀgÀÄ.

¥Àj¤AiÀiÁðt

1913gÀ°è ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä CAwªÀÄ «zÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀëöäªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. dįÉÊ wAUÀ¼À ªÁå¸À ¥ÀÆtÂðªÉÄAiÉÄà CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁå¸À ¥ÀÆtÂðªÉÄ. EzÀ£ÀÄß CzÀÆÝj¬ÄAzÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼À£É߯Áè PÀÄjvÀÄ »ÃUÉAzÀgÀÄ- “PÁ® J®èªÀ£ÀÆß £ÀÄAV ºÁQ©qÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè DPÁgÀUÀ¼ÀÆ PÁ®£À ¥ÀæªÁºÀzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁV CzÀgÀ¯Éèà ®AiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÀÆ CzÀgÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀgÀÄ. CªÀvÁgÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ PÁ®£À°è ®AiÀĪÁV ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. gÁªÀÄ£ÁUÀ°, PÀȵÀÚ£ÁUÀ° EAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ DPÁgÀzÀ°è ®¨sÀå«®è. DzÀgÉ CªÀgÀ ¥À«vÀæ £ÁªÀĪÀ£ÀÄß PÁ® PÀÆqÁ PÀÄA¢¸À¯ÁgÀzÀÄ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ vÀvÀé K£ÉAzÀgÉ PÁ®PÉÌ CwÃvÀªÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ PÁ®zÀ PÀĮĪÉĬÄAzÀ ºÉÆgÀVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀgÉ £ÁªÀÄzÀ°è ±ÀæzsÉÞ Er. £Á£ÀÄ FUÀ K£ÉãÀÄ ºÉýzÉ£ÉÆà CzÉ®èªÀ£ÀÆß ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄgÉvÀÄ ©r. DzÀgÉ ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀĪÀÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr. ¤ªÀÄUɯÁè ¨sÀUÀªÀzÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉAiÀÄ° JAzÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÉÛãÉ.”

ªÀĺÁgÁdgÀÄ fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ £ÁªÀÄd¥ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. CAvÀåPÁ®zÀ°è CzÀ£Éßà ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀªÀÄyð¹ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀAiÀĸÁìzÀAvÉ CªÀjUÉ C¸ÀÛªÀiÁ SÁ¬Ä¯É G®âtUÉÆArvÀÄ. CªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ zÀħð®ªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀÄlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ JA¢£ÀAvÉAiÉÄà EvÀÄÛ. vÀªÀÄä PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ PÉèñÀPÀgÀªÁVgÀÄvÉÛAzÀÄ DUÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄAlÄ. 1913, r¸ÉA§gï 18gÀAzÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ ¥ÀæªÀZÀ£À ¤Ãr, «£ÉÆÃzÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ “£ÉÆÃr £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ mÁæ£ïì¥sÀgï DqÀðgïUÉ ¸À» ªÀiÁrzÉÝãÉ. F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ vÉgÀ½°zÉÝãÉ; ¤ÃªÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ CzÀÆÞjAiÀÄ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ vÉgÀ½zÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr.” £ÀAvÀgÀ PÉÃvÀÌÀgï JA§ vÀªÀÄä C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÉ vÁªÀÅ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½ÀUÉÎ (22 r¸ÉA§gï) EºÀ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 20£Éà vÁjÃRÄ ±À¤ªÁgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ (PÀÄgÀÄqÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ) ºÉýzÀgÀÄ. “¨Á¥ÀÆ, ªÀÄÈvÀÄå £À£ÀߣÀÄß ¸À«Äæ¹zÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà vÉgÀ¼À°zÉÝãÉ.” ¥Á¥À D ªÀÄÄzÀÄPÀ ºÉýzÀ- “£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß aPÀ̪À¼ÀÄ.”

21£Éà vÁjÃRÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ §½ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¨sÁªÀ£ÀgÁªÀ JA§ÄªÀjUÉ ºÉýzÀgÀÄ- “¨sÁªÀ£ÁgÁªï F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÀiÁqÀÄ. £Á¼É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ E¯Éèà EgÀ®Ä §gÀÄvÉÛãɔ. EAzÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü EgÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèÃ.

21gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ®è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀZÀ£À ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀëtÂPÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ w½AiÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉÆÃZÁÒgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý £Á¼É ¤ªÀÄUÉ £ÁªÀÄ GZÀÑj¹ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÉà £À£Àß PÀqÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. gÁwæ 1-30PÉÌ ªÀÄ®V ¨É¼ÀUÉÎ 4-30PÉÌ JzÀÄÝ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr 5-15gÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄA¢gÀ ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄ£À ªÀÄAzÉ ¤AvÀÄ “N gÁªÀÄ, ¤£Àß £ÁªÀĸÀägÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ fëUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀÄ” JAzÀÄ ºÉý JzÀÄÝ vÀªÀÄä PÉÆÃuÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯Éèà EzÀÝ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï ªÀĺÀgÁdgÀ PÁ°UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ Ej¹ ºÉýzÀgÀÄ- “£ÁªÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÉÄà £À£Àß fêÀ£À; J°è ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀägÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÀÄÆ, C°è £Á¤zÉÝãÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄ.” EªÉà ªÀĺÁgÁdgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀgÀÄ. DUÀ ªÉÃ¼É ¨É¼ÀV£À 5-30 DVvÀÄÛ. 5 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® ©gÀĸÁzÀ G¹gÁl £ÀqÉzÀAvÉ PÀArvÀÄ ‘²æÃgÁªÀiï’ JA§ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý¹vÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ zÉʪÁ¢üãÀgÁzÀgÀÄ.

UÉÆÃAzÁªÀ°AiÀÄ F ªÀĺÁvÀä 1844 jAzÀ 1913gÀ ªÀgÉUÉ CzÀÄãvÀªÁzÀ DzsÁåwäPÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁzsÀ£Á fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ §»gÀAUÀªÁV J®Æè ºÉýPÉÆAqÀAvÉ PÁtĪÀÅ¢®è. F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÁnPɬÄAzÀ §ºÀÄ JvÀÛgÀzÀ¯Éèà ¤AwzÀÝgÀÆ, ¸ÁzsÁgÀt fêÀ£ÀzÀ £ÉÆêÀÅ-£À°ªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ DzsÁåvÀä fêÀ£À, ¦æÃwAiÀÄ£ÀÆß¼ÀUÉÆAqÀ DzsÁåvÀäªÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ zÉúÀvÁåUÀzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄAZÉÉ PÀÆqÁ PÀÄzÀÄgÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁrzÀgÀÄ. fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ vÀªÀÄä §AzsÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß, vÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ DwäÃAiÀĪÁV PÀAqÀgÀÄ. UÉÆÃAzÁªÀ° ªÀĺÁgÁdgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV w½zÀªÀjUÉ DzsÁåvÀäªÉà ¨ÉÃgÉ, ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀªÉà ¨ÉÃgÉ JA§ ¨sÀæªÉÄ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ DzsÁåvÀä ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌV ¸ÉÃjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CzÀÄ CzsÁåvÀäªÉà C®è. CªÀgÀ G¹gÁlzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ Kj½vÀUÀ¼ÀÆ ¨sÀUÀªÀ£ÁߪÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ®èzÉ ¨ÉÃgÉ DVgÀ°®è. F §UÉAiÀÄ DzÁåwäPÀ fêÀ£ÀzÀȶÖAiÉÄà CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀAzÉñÀ.


2 comments:

Unknown said...

pls suggest me. kannada fonts not showing correctly.not able to see.not able to take print...

Raghunath said...

I think you will have to download Baraha or Nudi in to your system.